Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ 

Στο (τόπος, πόλη, Δήμος), και στην οικία μου, που βρίσκεται στον (διεύθυνση της οικίας)   σήμερα στις (ημερομηνία ολογράφως) , εγώ η/ο (Ονοματεπώνυμο του διαθέτη)  , ημερομηνία γέννησης (....), γνωρίζοντας γραφή και ανάγνωση και έχοντας πλήρη συνείδηση των πραττομένων, με τη διαθήκη μου αυτή εγκαθιστώ και ονομάζω κληρονόμο/κληρονόμους μου:

1) Τη θυγατέρα/σύζυγο κλπ μου την (ονοματεπώνυμο), ημ. γέννησης (.....) ,  κάτοικο (Χώρα, πόλη, διεύθυνση),

2) ....... 

3) ........ 

στην οποία/ στους οποιους  επιθυμώ να περιέλθει, μετά το θάνατό μου, κατά πλήρη κυριότητα: (στοιχεία ακινήτων, ποσοστό κληρονομικής μερίδας), καθώς και ότι βρεθεί από ακίνητη και κινητή περιουσία μου στην Ελλάδα.

Επιθυμώ όπως οι κληρονόμοι μου σεβαστούν την τελευταία μου επιθυμία.

Τη διαθήκη μου αυτή ολόκληρη ­ από την αρχή μέχρι το τέλος ­ έγγραψα εγώ ίδια ιδιοχείρως, στην ως άνω κατοικία μου, χρονολογήθηκε και υπεγράφηκε από εμένα στο τέλος κάθε σελίδας της.

 

Τόπος, ημερομηνία            Ονοματεπώνυμο ολογράφως

                                                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

-------------------------------
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ.