Νομοθεσία

Ερώτηση on-line

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ

∆ΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Ορισµοί

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού:

α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει  την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής.

β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύµβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 139/1975 (Α΄ 176).

δ) Πολίτης της Ένωσης: Kάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους − µέλους της Ένωσης.

ε) Αντικειµενικά στερούµενος διαβατηρίου: πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει, αντικειµενική αδυ− ναµία εφοδιασµού µε διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων.

στ) Πρόσφυγας: O πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προυποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 1Α της Σύµβασης της Γενεύης. ζ) ∆ικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την αρµό− δια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου

επικουρικής προστασίας.

η) ∆ικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επι− φύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013, ο αλλοδαπός ή

 • ανιθαγενής που δεν πληροί τις προυποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 141/2013 και που δεν µπορεί, ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυµεί, να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.

θ) ∆ελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: Το ειδικό ατοµικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήµατός του από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές παραλαβής και του επιτρέπει την παραµονή στην ελληνική επικράτεια µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήµατος.

ι) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι το πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα του, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή πρακτική και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην πράξη την επιµέλειά του ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος µετά την είσοδό του στην Ελλάδα.

ια) Θύµα εµπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιµοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί  θύµα οποιουδήποτε  από τα εγκλήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 349, 351 και 351Α του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήµατα για τα οποία κινή− θηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη χώρα νόµιµα ή παράνοµα. Θύµα εµπορίας ανθρώπων, κατά το προηγούµενο εδάφιο, είναι το θύµα του εγκλήµατος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, όταν αυτό είναι ανήλικος.

Ο χαρακτηρισµός «θύµα εµπορίας ανθρώπων» αποδίδεται µε Πράξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο αµέσως µετά την κίνηση της ποινικής δίωξης για έγκληµα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 349, 351 και 351Α του Π.Κ. όσο και πριν ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από αυτά τα αδικήµατα. Στην τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωµοδότηση, που συντάσσεται από δύο επιστήµονες µε ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα Προστασίας και Αρωγής των άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, ή στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ΜΚΟ ή στο ∆ΟΜ ή σε ∆ιεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευµένους και αναγνωρισµένους από το κράτος φορείς προστασίας και αρωγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003. Η Πράξη χαρακτηρισµού εκδίδεται ανεξαρτήτως εάν το θύµα συνεργάζεται µε τις διωκτικές Αρχές, σε όσες περιπτώσεις ο ανωτέρω Εισαγγελέας κρίνει, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003 ή ότι το θύµα δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτό δεν προστατευθεί ή εάν αποµακρυνθεί από τη χώρα αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο τα προαναφερόµενα πρόσωπα.

Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται και για την περίπτωση χαρακτηρισµού προσώπου ως «θύµατος παράνοµης διακίνησης µεταναστών», όπως ορίζεται στην περίπτωση ιβ΄ του παρόντος άρθρου.

ιβ)  Θύµα  παράνοµης  διακίνησης  µεταναστών  είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο υπάρχουν βάσιµοι λόγοι ώστε να θεωρηθεί θύµα οποιουδήποτε από τα εγκλήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 29 παράγραφοι 5 και 6 και 30 του παρόντος, όταν τελούνται από εγκληµατικές οργανώσεις, κατά το άρθρο 187 παρ. 1 του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήµατα για τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη, εφόσον αυτό έχει εισέλθει στη χώρα παράνοµα. ιγ) Παράνοµη παραµονή: Παρουσία στην ελληνική επικράτεια πολίτη τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή έχει πάψει να πληροί, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1  του Κανονισµού 562/2006 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραµονής ή διαµονής της κείµενης νοµοθεσίας.

ιδ) Οµοιόµορφη Θεώρηση (Visa C): Οµοιόµορφη θεώρηση τύπου C είναι η θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρµόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων και χορηγείται ενόψει διέλευσης από ή πρόθεση παραµονής στην επικράτεια των κρατών − µελών, η οποία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90 ηµέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ηµερών στο έδαφος των κρατών−µελών της ενισχυµένης συνεργασίας Σένγκεν.

ιε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση − Visa D): Θεώρηση εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστηµα που υπερβαίνει τις 180 ηµέρες και µπορεί να ανέλθει έως 365 ηµέρες, βάσει των αντίστοιχων για το καθεστώς διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικών νοµοθετικών ρυθµίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο.

ιστ) Άδεια διαµονής (οριστικός τίτλος διαµονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002), όπως κάθε φορά ισχύει, και βάσει της οποίας, επιτρέ− πεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαµένει νόµιµα στην Ελληνική  Επικράτεια.

ιζ) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης: Έγγραφο πιστοποίησης προσωρινής νόµιµης διαµονής, ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την πα− ραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν σε χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής, εφόσον τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  είναι  πλήρη. Η βεβαίωση αυτή δεν παρέχει δικαίωµα κυκλοφορίας εντός του χώρου Schengen. Σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να παρέχει δικαίωµα εξόδου του κατόχου της προς άλλη τρίτη χώρα εκτός κρατών − µελών Σένγκεν,µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται προθεσµία επιστροφής, µετά την πάροδο της οποίας ο κάτοχος της βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός στο ελληνικό έδαφος.

ιη) Ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής: Προσωρινός τίτλος διαµονής που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που τελούν σε καθεστώς δικαστικής προστασίας ο οποίος δεν επιτρέπει στον κάτοχό του ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιθ) Αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων: Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της φορολογικής δήλωσης, εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούµενο έτος ή επικυρωµένο αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαµονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση.

κ) Μετάκληση: ∆ιαδικασία, µε την οποία καθίσταται δυνατή η είσοδος και διαµονή πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτηµένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκε− κριµένο εργοδότη και για ορισµένο είδος απασχόλησης.
κα)  Απασχόληση:  Η  άσκηση  δραστηριοτήτων  που καλύπτουν οποιαδήποτε µορφή εργασίας ρυθµιζόµενη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική για λογαριασµό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη.

κβ) Σύµβαση εργασίας: Έγγραφη συµφωνία µε την οποία ο µισθωτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει επί ορισµένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του εργοδότη, ο δε εργοδότης πρέπει να καταβάλλει το συµφωνηθέντα µισθό και να παρέχει κάθε προστασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία. Η σύµβαση εργασίας διέπεται κυρίως από τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς εργατικούς νόµους και από τις διατάξεις του άρθρου 648 του Α.Κ..

κγ) Παροχή υπηρεσιών ή έργου: Εργασία για την εκτέλεση υπηρεσίας ή έργου, η οποία δεν υποβάλλεται σε νοµική και προσωπική εξάρτηση ή έλεγχο από τον εργοδότη και επί της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.

κδ) Εποχική εργασία: ∆ραστηριότητα που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως έξι συνολικά µήνες, ανά περίοδο δώδεκα µηνών, σε τοµέα δραστηριότητας που συναρτάται µε πρόσκαιρη και εποχιακού χαρακτήρα, απασχόληση.

κε) Εποχικά εργαζόµενος: Ο πολίτης τρίτης χώρας που διατηρεί τον κύριο τόπο κατοικίας του σε τρίτη χώρα και διαµένει νόµιµα και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια σε τοµέα δραστηριότητας που εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών βάσει µιας ή περισσότερων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτονται απευθείας µεταξύ του πολίτη τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα.

κστ) Εργαζόµενοι ειδικού σκοπού: Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται και διαµένουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νοµοθεσίας, ειδικών διακρατικών συµφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του συµφέροντος της εθνικής οικονοµίας.

κζ) Άδεια για προσωρινή διαµονή: Κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και µε βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαµένει νόµιµα στην ελληνική επικράτεια, για συγκεκριµένο σκοπό και συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που συναρτάται µε την ολοκλήρωση του σκοπού.

κη) Ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική, βιοµηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος.

κθ) Επενδυτική δραστηριότητα: Η πραγµατοποίηση επένδυσης που έχει, κατά αρµόδια κρίση, θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την εθνική οικονοµία.

λ) Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα: Πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.

λα) Οικογενειακή επανένωση: Η είσοδος και η διαµονή στη χώρα των µελών της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα, προκειµένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δεσµοί δηµιουργήθηκαν πριν ή µετά από την είσοδό του στη χώρα.

λβ) Συντηρών: Ο πολίτης τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, προκειµένου να επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή στα µέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα Κώδικα.

λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας:

α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαµα, κοινά τέκνα τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν νοµίµως υιοθετηθεί στην Ελλάδα

µε δικαστική απόφαση ή µε αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασµένο της στην Ελλάδα.

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συµπεριλαµβανοµένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιµέλειας έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στον σύζυγο αυτόν.

λδ) Αυτοτελές δικαίωµα διαµονής: Το δικαίωµα διαµονής των µελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που  έχουν  γίνει  δεκτά  στην  ελληνική  επικράτεια  για λόγους οικογενειακής επανένωσης το οποίο διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.

λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα:

(α) ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,

(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας:  οι  κατιόντες,  συγγενείς εξ αίµατος σε  ευθεία γραµµή,  των συζύγων,  οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω  διάκριση,

(γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας  ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, εφόσον είναι συντηρούµενοι.

λστ) Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής : Το δικαίωµα διαµονής των µελών οικογένειας Έλληνα που διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.

λζ) Επί µακρόν διαµένων είναι ο πολίτης τρίτης χώρας που αποκτά  την ανωτέρω ιδιότητα, σύµφωνα µε  τα άρθρα 89 και 90 του παρόντος Κώδικα.

λη) Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος: Κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές κατά την ένταξη του πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος και µε βάση την οποία επιτρέπεται σε αυτόν να διαµένει νόµιµα στην ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) µε αρίθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002).

λθ) Πρώτο κράτος − µέλος: Το κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενέταξε πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος για πρώτη φορά.

µ) ∆εύτερο κράτος − µέλος: Κάθε κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο από εκείνο που ενέταξε για πρώτη φορά στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένο− ντος πολίτη τρίτης χώρας και στο οποίο ο εν λόγω επί µακρόν διαµένων ασκεί το δικαίωµα διαµονής του.

µα) Σπουδαστής: Ο πολίτης τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε αναγνωρισµένο από την εθνική νοµοθεσία ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα και στον οποίο επετράπη η είσοδος και διαµονή στην ελληνική επικράτεια, προκειµένου να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών πλήρους φοίτησης, µε σκοπό την απόκτηση πτυχίου, µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώµατος που χορηγεί το ίδρυµα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο κύκλος προετοιµασίας, εφόσον προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, ως τµήµα των σπουδών αυτών.

µβ) Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, νοµίµως συστηµένο, του οποίου το πρόγραµµα σπουδών είναι αναγνωρισµένο, σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία.

µγ) Πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας: Πρόγραµµα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό ή κοινοτικό πρόγραµµα και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος.

µδ) Επαγγελµατική κατάρτιση: Κατάρτιση, για την εφαρµογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κολλέγια, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.).

µε) Έρευνα: Η πρωτότυπη εργασία που αναλαµβάνεται µε συστηµατικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των γνώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας, καθώς και η χρησιµοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρµογές.

µστ) Ερευνητικός οργανισµός: Κάθε ιδιωτικός ή δηµόσιος οργανισµός που πραγµατοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.

µζ) Ερευνητής: Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράµµατα, και ο οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισµό για να υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται ο ανωτέρω τίτλος.

µη) Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης: Απασχόληση προσώπου, το οποίο:

i)                    προστατεύεται µε βάση την ελληνική εργατική νοµοθεσία ως µισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελεσµατική εργασία για λογαριασµό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, ανεξάρτητα από το νοµικό τύπο που η σχέση αυτή έχει περιβληθεί,

ii)      αµείβεται και

iii)                  έχει την απαιτούµενη επαρκή και ειδική γνώση, που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.

µθ) Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Μπλε κάρ− τα της ΕΕ»): Η άδεια που φέρει τη µνεία «Μπλε κάρτα της ΕΕ» και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαµένει και να εργάζεται νόµιµα στην ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 111 του παρόντος Κώδικα. ν) Τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: ∆ιπλώ−

µατα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρµόδια αρχή µε τα οποία πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος εκπαίδευσης

µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, δηλαδή µιας δέσµης µαθηµάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο οποίο βρίσκεται ως ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς του παρόντος, ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης λαµβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.

να) Επαγγελµατική εµπειρία: Ο χρόνος πραγµατικής και νόµιµης άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.

νβ) Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα: Το νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του υπ’ αρίθµ. 38/2010 προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» (Α΄ 78).

νγ) Επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας: ∆ιαδικασία επα− νόδου πολίτη τρίτης χώρας είτε µε οικειοθελή συµµόρφωσή του προς υποχρέωση επιστροφής είτε ανα− γκαστικά: α) στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα διέλευσης, σύµφωνα µε κοινοτικές ή διµερείς συµφωνίες επανεισδοχής ή άλλες ρυθµίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη χώρα στην οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός.

νδ) Απόφαση επιστροφής: ∆ιοικητική πράξη µε την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνοµη η παραµονή πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια και του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής.

νε) Αποµάκρυνση: Εκτέλεση της απόφασης επιστροφής µε φυσική µεταφορά του πολίτη τρίτης χώρας εκτός της ελληνικής επικράτειας.

νστ) Οικειοθελής αναχώρηση: Η τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσµίας που ορίζεται για το σκοπό αυτόν στην απόφαση επιστροφής.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής

 1. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζε− ται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του:

α. Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπα− ϊκής Κοινότητας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. β. Στους υπηρετούντες σε διπλωµατικές και προξενι− κές αρχές υπαλλήλους που απολαύουν νοµικού καθε− στώτος υποκειµένου στη σύµβαση της Βιέννης του 1961 περί των διπλωµατικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 503/1970 (Α΄ 108), ή στη σύµβαση της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 90/1975 (Α΄ 150), καθώς και σε ανακοινωθέντες στις αρµόδιες ελληνικές αρχές υπαλλήλους διεθνών οργανισµών, στο µέτρο που το νοµικό τους καθεστώς διέπεται από τις οικείες διεθνείς συµβάσεις.

γ. Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία, κατά την έννοια της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 και σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.

δ. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραµείνουν στην Ελλάδα µε βάση προσωρινή προστασία ή ζήτησαν την άδεια να παραµείνουν για το λόγο αυτόν και αναµένουν την έκδοση της σχετικής απόφασης.

ε. Στα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας.

 1. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, από τις οποίες η µία είναι ελληνική ή κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους το οποίο δεν είναι µέλος της Ε.Ε. αλλά εφαρµόζει το κοινοτικό κεκτηµένο σε θέµατα θεωρήσεων, αντιµετωπίζονται ως Έλληνες ή πολίτες των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα και εξαιρούνται από το  πεδίο  εφαρµογής του Κώδικα αυτού.
 1. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνεται η ελληνική, είναι υποχρεωµένα να επιλέξουν ιθαγένεια, µε δήλωσή τους στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους.
 2. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται, µε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθµίσεων που προβλέπονται:

α. Σε διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ των κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − µελών της αφενός, και τρίτων χωρών αφετέρου.

β. Σε διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και τρίτων χωρών.

γ. Στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 1426/1984 (Α΄ 32).

 1. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στους ανιθαγενείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΥ

Άρθρο 3

Σηµεία εισόδου − εξόδου − Άσκηση ελέγχου εισόδου − εξόδου

 1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό µόνον από τις ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι αερολιµένες, οι λιµένες και τα χερσαία σηµεία στα σύνορα της χώρας, µέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόµενο του κάθε µορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρµογής των δικαστικών και διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση µε την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη χώρα. Η επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων ενεργείται από τις αρµόδιες για το σκοπό αυτόν αστυνοµι− κές και λιµενικές αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των µεθοριακών διαβάσεων µπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.
 1. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ενεργείται από τις κατά τόπους αρµόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνοµικές αρχές.
 2. Για την εφαρµογή του Κώδικα αυτού δεν συνιστά είσοδο στο ελληνικό έδαφος η παραµονή πολίτη τρίτης χώρας, εν διελεύσει, στη ζώνη διερχοµένων αερολιµένος ή λιµένος της χώρας µε σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του στην αλλοδαπή, µε το ίδιο ή άλλο αεροσκάφος ή πλοίο.

Για την παραµονή στη ζώνη διερχοµένων απαιτείται θεώρηση διέλευσης αεροδροµίου (VISA A) σε όσες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπεται από το ενωσιακό κεκτηµένο (Κοινοτικός Κώδικας Θεωρήσεων). Ο πολίτης τρίτης χώρας, που παραµένει στη ζώνη διερχοµένων, υποχρεούται να συνεχίσει το ταξίδι του. Αν δεν αναχωρήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, επιβιβάζεται σε αεροσκάφος ή πλοίο, µε φροντίδα της αστυνοµικής αρχής. Οι αερολιµενικές ή λιµενικές αρχές είναι υποχρεωµένες να συνδράµουν, εφόσον τους ζητηθεί.

 1. Οι αρµόδιες αστυνοµικές, τελωνειακές, λιµενικές και υγειονοµικές αρχές διατηρούν το δικαίωµα να ελέγχουν τα πρόσωπα που παραµένουν στη ζώνη διερχοµένων, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
 2. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορεί να υποχρεώσουν σε άµεση αναχώρηση διερχόµενο πολίτη τρίτης χώρας αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου, όταν αυτή απαιτείται, και εισιτήριο για τη συνέχιση του ταξιδιού του, τόσο για τη χώρα προορισµού όσο και τις ενδιάµεσες χώρες, από το έδαφος των οποίων κατ’ ανάγκη θα διέλθει.
 3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, είναι δυνατόν να καθορίζονται στα σύνορα της Χώρας προσωρινά σηµεία διέλευσης προσώπων, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας των διερχόµενων προσώπων.

Οι ώρες και ο συνολικός χρόνος λειτουργίας αυτών των σηµείων καθορίζονται µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλουν την ανάγκη λειτουργίας τους και σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ µήνες, εκτός και αν εξαιρετικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος επιβάλλουν τη λειτουργία τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Άρθρο 4 Άρνηση εισόδου

 1. Οι αποφάσεις απόρριψης αιτηµάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου, που λαµβάνονται από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές, χρήζουν αιτιολογίας. Ειδικής αιτιολογίας χρήζουν και οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών και υπό την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας:

α. Πολίτες τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας Έλληνα, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση λε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

β. Πολίτες τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος, διαµονή, εγκατάσταση και απασχόληση στην Ελλάδα ζητείται κατ’ εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ.

δ. ∆ικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα µέλη της οικογένειάς τους.

ε. Πολίτες τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε επι− χειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µετακινούνται στην Ελλάδα για την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής συµβατικής υποχρέωσης.

 1. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορούν να απαγορεύσουν, αιτιολογηµένα, την είσοδο στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον διαπιστώσουν ότι στο πρόσωπο αυτού συντρέχει µία, τουλάχιστον, από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) ∆εν διαθέτει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων, αναγνωρισµένο από την Ελλάδα.

β) ∆εν διαθέτει έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρίθµ. 539/2001 του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, εκτός εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαµονής.

γ) ∆εν αιτιολογεί το σκοπό και τις συνθήκες της προβλεπόµενης παραµονής, δεν διαθέτει επαρκή µέσα διαβίωσης, τόσο για την προβλεπόµενη περίοδο παραµονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή τη διέλευση προς τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός του είναι εξασφαλισµένη, ή δεν µπορεί να εξασφαλίσει νοµίµως τα µέσα αυτά.

δ) Είναι καταχωρισµένος/η στο Σύστηµα Πληροφοριών SCHENGEN (SIS) ως ανεπιθύµητος/η.

ε) Θεωρείται απειλή για τη δηµόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις ενός εκ των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε αν είναι καταχωρισµένος/η ως ανεπιθύµητος/η στις εθνικές βάσεις δεδοµένων για τους οποίους υπάρχει απαγόρευση εισόδου σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

στ) Το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που κατέχει δεν εξασφαλίζει την επάνοδό του στη χώρα προέλευσης ή ιθαγένειάς του ή σε τρίτη χώρα.

ζ) Έρχεται µε σκοπό να παραµείνει στην Ελλάδα για λόγο, ως προς τον οποίο απαιτείται η έκδοση άδειας διαµονής και δεν έχει την απαιτούµενη εθνική θεώρηση εισόδου.

η) Εµπλέκεται µε οποιονδήποτε τρόπο σε παράνοµη διακίνηση µεταναστών από οργανωµένη εγκληµατική οµάδα, οπότε ανακαλείται η θεώρηση εισόδου που έχει χορηγηθεί, ενώ ενηµερώνεται και ο κατάλογος ανεπιθύµητων αλλοδαπών του άρθρου 82 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.

θ) Υπέβαλε πλαστό/ παραποιηµένο ταξιδιωτικό έγγραφο.

ι) Υπέβαλε πλαστά ή παραποιηµένα δικαιολογητικά ή υπάρχουν εύλογες αµφιβολίες ως προς την ακρίβεια του περιεχοµένου των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβλήθηκαν ή την αξιοπιστία των δηλώσεων του αιτούντα.

 1. Σε περίπτωση συνδροµής µίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων επιδίδεται στον πολίτη τρίτης χώρας αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία αναφέρει τους συγκεκριµένους λόγους άρνησης και έχει τη µορφή τυποποιηµένου εντύπου, (Ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου στα σύνορα) όπως προβλέπεται στον Κώδικα Συνόρων SCHENGEN (Κανονισµός (ΕΚ) αρίθµ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα) άρθρο 13 (2) και στο Παράρτηµα V, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρίθµ. 610/2013).
 2. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µπορεί, µε απόφασή του, να επιτρέπει στις ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις και στα προσωρινά σηµεία διέλευσης προσώπων την είσοδο πολίτη τρίτης χώρας, παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για σπουδαίους λόγους δηµόσιου συµφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε άλλο τρόπο.
 1. Πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει στην Ελλάδα από τη ζώνη διερχοµένων και δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα προορισµού, δεν γίνεται δεκτός για επανείσοδο, εάν δεν πληροί εκ νέου τις προϋποθέσεις του παρόντος, εφόσον κατά την επιστροφή του µεσολάβησε είσοδός του σε τρίτη, ενδιάµεση, χώρα.
 2. ∆εν απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα προσώπου που αποδεικνύεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ακόµη στερείται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού  εγγράφου.
 3. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου εφόσον, κατά την είσοδο στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που είναι κάτοχος άδειας διαµονής, διαπιστώσουν τη συνδροµή λόγων που δικαιολογούν την ανάκλησή της ή την απόρ− ριψη εκκρεµούς αιτήµατος, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αµέσως στην αρµόδια υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης, προκειµένου να κινηθεί η σχετική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα µέχρι την έκδοση απόφασης για την ανάκληση ή µη της άδειας διαµονής ή την απόρριψη εκκρεµούς αιτήµατος χωρίς οι ελληνικές αρχές εισόδου να παρακρατούν την άδεια διαµονής ή τη βεβαίωση υποβολής αιτήµατος µε πλήρη δικαιολογητικά.

Άρθρο 5 Θεώρηση εισόδου

 1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες ελληνικές Αρχές, που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: α) η ισχύς του εκτείνεται τουλάχιστον τρεις µήνες µετά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε περίπτωση περισσότερων επισκέψεων, µετά την τελευταία προβλεπόµενη ηµεροµηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών − µελών ωστόσο, σε αιτιολογηµένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται, β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες, γ) εκδόθηκε εντός της προηγούµενης δεκαετίας.
 2. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις, το δίκαιο της ΕΕ και τις εθνικές ρυθµίσεις, θεώρηση εισόδου (VISA).
 3. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική αρχή, εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαµένει νοµίµως ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν ιδίως στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας και τη δηµόσια υγεία και διακρίνεται σε Οµοιόµορφη Θεώρηση (Visa C) σε Θεώρηση Περιορισµένης Εδαφικής Ισχύος (Visa LTV) και σε θεώρηση µακράς διαρκείας (εθνική θεώρηση − Visa D).
 4. Πολίτης τρίτης χώρας, που δεν έχει υποχρέωση θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται να εισέρχεται και να παραµένει στην ελληνική επικράτεια για διάστηµα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 90 ηµέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ηµερών από την ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου.  Πολίτης  τρίτης  χώρας  που  εισέρχεται  στη χώρα για τουρισµό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήµερη διαµονή, µπορεί να παραµείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαµονής, για όσο χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό διάστηµα µέχρι 90 ηµέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ηµερών εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση. Η περίοδος ισχύος µιας χορηγηθείσας θεώρησης ή/ και η επιτρεπόµενη διάρκεια παραµονής παρατείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Κανονισµού 810/2009 εφόσον ο κάτοχος της θεώρησης διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης  και  παρέχει  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την ύπαρξη ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικών λόγων που τον εµπόδισαν να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της θεώρησης ή της επιτρεπόµενης διάρκειας διαµονής. Η παράταση αυτή πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η παράταση των θεωρήσεων λαµβάνει τη µορφή αυτοκόλλητης θεώρησης.
 1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,  Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος του απαιτούµενου συναλλάγµατος για κάθε ηµέρα διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα. Με όµοια απόφαση είναι  δυνατή η αναπροσαρµογή του.
 2. Σε  έκτακτες  περιπτώσεις,  θεώρηση  εισόδου  επιτρέπεται να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων κατά την άφιξη του πολίτη  τρίτης χώρας στο σηµείο εισόδου, σύµφωνα µε τις  προβλέψεις του Κώδικα Θεωρήσεων.
 3. Η εθνική θεώρηση εισόδου εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια διαµονής νοµοθετικών ρυθµίσεων του παρόντος και η διάρκειά της συναρτάται, κατά περίπτωση, µε εκείνη της προβλεπόµενης διαµονής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής

Το δικαίωµα διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόµιµα στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του Κώδικα αυτού, τελεί υπό τις εξής  προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την Ελλάδα η ισχύς του οποίου εκτείνεται τουλάχιστον τρεις µήνες µετά την τελευταία προβλεπόµενη ηµεροµηνία αναχώρησης, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός της προηγούµενης δεκαετίας.

Ειδικά, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο  πολίτης τρίτης χώρας αδυνατεί να προσκοµίσει  ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι δυνατή η αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής ως στερούµενος διαβατηρίου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας επικαλείται ειδικώς και αιτιολογηµένα αντικειµενική αδυναµία λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων, κατόπιν γνώµης της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 134.

β) Να είναι κάτοχοι ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους του νόµου, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος Κώδικα. γ) Να µην θεωρούνται απειλή για  τη δηµόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να µην είναι καταχωρισµένοι ως ανεπιθύµητοι στις εθνικές βάσεις δεδοµένων. 
 Ως κριτήρια για τη συνδροµή των λόγων και  δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, συνεκτιµώνται από την αρµόδια για την έκδοση της άδειας διαµονής υπηρεσία:

i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργηµα  ή  πληµµέληµα  σε  ποινή  φυλάκισης  τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο  ανεπιθύµητων,  η  οποία  παύει  αυτοδικαίως να ισχύει µε τη  χορήγηση  ή  ανανέωση  άδειας  διαµονής, iii) άλλοι λόγοι δηµόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να µνηµονεύονται ειδικώς και αιτιολογηµένα στη  σχετική  απόφαση,

iv)                       ιδιαιτέρως εξαιρετικoί λόγοι, ειδικώς αιτιολογηµένοι, που αφορούν σε ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας.

Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο µόνο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας και για την υπαγωγή σε καθεστώς αδειών διαµονής µακράς διάρκειας. Για τα ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών, η εξέταση συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας θα διενεργείται µόνο µετά τη συµπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους. Εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής. Η συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας που ανακύπτουν µετά τη χορήγηση της άδειας διαµονής συνιστούν λόγο ανάκλησής της.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υποχρεούνται να απαντήσουν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν εγκαίρως  γνώµη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης  χορήγησης άδειας διαµονής, εκτός αν τούτο ζητηθεί ειδικώς από τις ανωτέρω υπηρεσίες.

δ) Να µην αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου είναι εκείνες που προβλέπονται από την  Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και το ενωσιακό κεκτηµένο, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες,  οι  οποίες  επιβάλλουν  τη  λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας  υγείας. Η διαπίστωση, µετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαµονής, ότι ο ενδιαφερόµενος πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη µετά την είσοδό του στη χώρα δεν αποτελεί λόγο για τη µη ανανέωση της άδειας  διαµονής του ή την αποµάκρυνσή του από το έδαφος της χώρας. Ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά περίπτωση, µπορεί να ζητήσει από τον πολίτη τρίτης  χώρας, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το καθιστούν αναγκαίο, να υποβληθεί, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία άφιξης, σε ιατρική εξέταση προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχουν από καµία από τις ασθένειες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν µπορούν να έχουν συστηµατικό χαρακτήρα.
ε) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους  ηµεδαπούς. Υπό την επιφύλαξη ειδικών  ρυθµίσεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, οι  πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα για εργασία και τα µέλη των οικογενειών τους, εφόσον  είναι συντηρούµενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά  στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλµατος που ασκούν, αντίστοιχα µε τους ηµεδαπούς. Πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα για λοιπούς λόγους µπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.

Άρθρο 7 Κατηγορίες αδειών διαµονής

 1. Πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους  που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οφείλει να ζητήσει ευθύς µετά την είσοδό του στη χώρα άδεια διαµονής για τον ίδιο λόγο, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων άρθρων του παρόντος Κώδικα, εάν πληροί τις προβλεπόµενες από τον Κώδικα αυτόν προϋποθέσεις.
 2. Οι κατηγορίες αδειών διαµονής, καθώς και οι τύποι αδειών που περιλαµβάνονται σε αυτές είναι οι εξής:

Α) Άδεια διαµονής για εργασία και επαγγελµατικούς λόγους

Α1. Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου

Α2. Εργαζόµενοι ειδικού σκοπού Α3. Επενδυτική δραστηριότητα

Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα» 
Β) Προσωρινή διαµονή

Β1. Εποχική εργασία Β2.  Αλιεργάτες

Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων

Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που µετακινούνται από επι− χείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος − µέλος της Ευρω− παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,

µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που µετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Β6. Αρχηγοί οργανωµένων οµάδων τουρισµού

Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν σε προγράµµατα πρα− κτικής άσκησης

Γ) Άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους

Γ1. Ανθρωπιστικοί λόγοι Γ2. Εξαιρετικοί λόγοι Γ3. ∆ηµόσιο συµφέρον Γ4. Άλλοι λόγοι

∆) Άδεια διαµονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελµατική κατάρτιση,

∆1. Σπουδές

∆2. Εθελοντική εργασία

∆3. Έρευνα

∆4. Επαγγελµατική κατάρτιση.

Ε) Άδεια διαµονής για θύµατα εµπορίας ανθρώπων και παράνοµης διακίνησης µεταναστών

ΣΤ) Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση 
ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας  
ΣΤ2. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή οµογενούς

ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαµονής µέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή οµογενούς

ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής µελών οικο− γένειας Έλληνα

Ζ) Άδεια διαµονής µακράς διάρκειας

Ζ1. Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος 
Ζ2. Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς

Ζ3. Άδεια δεκαετούς διάρκειας

 1. Σε κάθε άδεια διαµονής αναγράφεται εάν επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Κώδικα αυτού.
 2. ∆εν  επιτρέπεται  η  αλλαγή  σκοπού  για  τους κατόχους αδειών διαµονής για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 16,17,18, 20, 31 έως 42, 44 έως 48, 57 έως 67 και 109 έως 124, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά  σε ειδικότερες  διατάξεις.  Στις συγκεκριµένες  κατηγορίες  αδειών  διαµονής αναγράφεται η επαγγελµατική ή άλλη ιδιότητα του κατόχου.
 3. Η ισχύς της αρχικής άδειας διαµονής, µε την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων του Κώδικα αυτού, είναι διετής και η εκάστοτε ανανέωσή της τριετής.
Άρθρο 8 Χορήγηση Άδειας ∆ιαµονής 
 Πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαµονής στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του Κώδικα αυτού, οφείλει, µετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της.
 1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαµονής κατατίθενται  στην  υπηρεσία  µιας  στάσης  της  αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών και  Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του  τόπου διαµονής του αιτούντος ή στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής  του  Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (A΄ 215). Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαµονής, η υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαµονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο µπορεί να γίνεται είτε µε αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε µε εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως µε  θεώρηση του  γνησίου της  υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαµονής ή την ανανέωσή της µε δικαστικό επιµελητή δεν επιτρέπεται.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να καθορίζεται η  δυνατότητα επικοινωνίας των  πολιτών τρίτων χωρών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου, για θέµατα, όπως η υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής, η υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της πορείας του φακέλου είτε για συγκεκριµένους τύπους αδειών διαµονής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε συνολικά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις διαθέσιµες, κατά περίπτωση, τεχνικές  δυνατότητες.  Με  όµοια  απόφαση µπορεί να καθορίζεται ο χρόνος  προσκόµισης των πρωτότυπων δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής εγγράφων και να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
 1. Μαζί µε την αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής, ο αιτών  πρέπει  να  καταθέτει  παράβολο,  όπως  τούτο ορίζεται στο άρθρο 132, και να επισυνάπτει τα απαιτούµενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 136.
 2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαµονής, εφόσον τα δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου είναι πλήρη, χορηγούν  βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διαµένει νοµίµως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων µπορεί να µεταβάλλεται  µε  αιτιολογηµένη  απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση των δυνατοτήτων των αρµοδίων υπηρεσιών. Εφόσον η αίτηση εκκρεµεί κατά τη λήξη ισχύος της  βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια, ενηµερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογηµένα τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης.
 1. Η ίδια βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορηγείται, εάν πρόκειται για αίτηµα αρχικής χορήγησης άδειας διαµονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα, όπου τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
 2. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης της άδειας διαµονής και έχει λάβει τη βεβαίωση της προηγούµενης παραγράφου, διαµένει νοµίµως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαύει  των δικαιωµάτων που παρέχει η άδεια διαµονής που αιτείται.
 3. Η Αρµόδια ∆ιεύθυνση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος, µπορεί να καλέσει, τον πολίτη τρίτης χώρας για συνέντευξη σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης. Η κλήση του πολίτη τρίτης χώρας για συνέντευξη  ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης γίνεται µε έγγραφη κλήση. Σε περίπτωση που η κλήση του πολίτη τρίτης χώρας σε συνέντευξη επιστρέψει ανεπίδοτη, τεκµαίρεται ότι υπάρχει αδικαιολόγητη απουσία του πολίτη τρίτης χώρας και η αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής απορρίπτεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
 4. Η άδεια διαµονής εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή του Υπουργού  Εσωτερικών.  Οι  αρµόδιες  υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας ενηµερώνουν ηλεκτρονικά µέσω του πληροφοριακού συστήµατος µετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών τις αρµόδιες αρχές των Υπουργείων Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και  Προστασίας  του  Πολίτη  για  όλες  τις  αποφάσεις που εκδίδουν και αφορούν αιτήµατα χορήγησης άδειας διαµονής.

Άρθρο 9 Ανανέωση Άδειας ∆ιαµονής

1.  Για  την  ανανέωση  της  άδειας  διαµονής,  ο  πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, µέσα σε χρονικό  διάστηµα δύο µηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαµονής, να υποβάλει σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα απαιτούµενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 136. Εκπρόθεσµη αίτηση για ανανέωση άδειας διαµονής, µπορεί να κατατεθεί µέχρι και ένα µήνα από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας υπόκειται στην  καταβολή προστίµου ύψους πενήντα (50) ευρώ,  υπέρ του ∆ηµοσίου. Το αρµόδιο όργανο για την επιβολή και η διαδικασία βεβαίωσης του προστίµου καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 136. Μετά την πάροδο µηνός από τη λήξη της άδειας διαµονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχετικής αίτη− σης. Εκπρόθεσµες, πέραν του µηνός, αιτήσεις, δεν πα− ραλαµβάνονται, εκτός εάν συντρέχουν, αποδεδειγµένως, λόγοι ανωτέρας βίας.

 1. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών διαµονής κατατίθενται στην υπηρεσία µιας στάσης της αρµόδιας

∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του τόπου διαµονής του αιτούντος ή στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011. Η υποβολή των αιτήσεων, η υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαµονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο  φάκε− λο µπορεί να γίνεται είτε µε εκπροσώπησή  του από πληρεξούσιο δικηγόρο είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως µε θεώρηση του γνησίου  της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Επίδοση οποιουδήποτε  εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαµονής ή την οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαµονής ή την ανανέωσή της µε δικαστικό επιµελητή δεν επιτρέπεται.

 1. Μαζί µε την αίτηση ανανέωσης άδειας διαµονής, ο αιτών πρέπει να καταθέτει παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 132, και να επισυνάπτει τα απαιτούµενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 136.
 1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για ανανέωση αδειών διαµονής, εφόσον τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, εφόσον προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση νέου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
 1. Ο  κάτοχος  βεβαίωσης  κατάθεσης  αίτησης ανανέωσης άδειας διαµονής διαµένει νοµίµως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει και απολαµβάνει των δικαιωµάτων που παρείχε η προηγούµενη άδεια  διαµονής της οποίας την ανανέωση αιτείται. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

Άρθρο 10

∆ιαδικασία Επιδόσεων

 1. Η άδεια διαµονής επιδίδεται στον αιτούντα από την αρµόδια για την έκδοσή της υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών µε αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφο της σχετικής απόφασης. Κατά την παραλαβή της άδειας είτε αυτή  διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε µέσω πληρεξουσίου, ο παραλαµβάνων οφείλει να φέρει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, µε εξαίρεση όσους έχουν διαπιστωµένα αντικειµενική αδυναµία προσκόµισης διαβατηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση  για την επίδοση της απόφασης αποδοχής αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόµενο της βεβαίωσης κατάθεσης.
 1. Σε περίπτωση µη ανεύρεσης ή µη προσέλευσης του ενδιαφεροµένου, προκειµένου να παραλάβει την εκδοθείσα άδεια διαµονής, η σχετική άδεια κρατείται µέχρι και ένα µήνα από τη λήξη της και µπορεί να επιδοθεί σε αυτόν, εφόσον προσέλθει ο ίδιος ή  νόµιµος εκπρόσωπός του για την παραλαβή της, εντός του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας και εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µπορεί να χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών µόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται έννοµο συµφέρον. Η κατά τα ανωτέρω επίδοση ακριβούς αντιγράφου της  απόφασης, δεν συνεπάγεται δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαµονής, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η µη έγκαιρη επίδοση της άδειας διαµονής, οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
 1. Η  επίδοση  απορριπτικών  αποφάσεων  ή αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαµονής, µε ενσωµατωµένες αποφάσεις  επιστροφής,  διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία την εξέδωσε, µε αποδεικτικό επίδοσης και ακριβές  αντίγραφο της σχετικής απόφασης.

Η σχετική απόφαση επιδίδεται εντός διαστήµατος εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής  έγγραφης ειδοποίησης στον ενδιαφερόµενο. Κατά  την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της απόφασης ανάκλησης της άδειας διαµονής είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε µέσω πληρεξουσίου,  ο παραλαµβάνων οφείλει να επιδεικνύει το  διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, µε εξαίρεση όσους έχουν αντικειµενική αδυναµία προσκόµισης  διαβατηρίου, και να παραδίδει τη βεβαίωση.

 1. Η ενηµέρωση για την παραλαβή, την απόρριψη ή την ανάκληση της άδειας διενεργείται µε έγγραφη κλήση.
 2. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας επίδοσης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στους ενδιαφεροµενους χορηγείται αντίγραφο της σχετικής απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαµονής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

∆ΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 11

∆ιαδικασία καθορισµού όγκου εισδοχής για εργασία

 1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίµηνο κάθε δεύτερου έτους  καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων για εξαρτηµένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να  προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθµού θέσεων έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
 2. Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαµβάνονται υπόψη, υποχρεωτικά, η  γνώµη: (α) της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (β) του ΟΑΕ∆, καθώς και (γ) των Περιφερειών της χώρας, κατόπιν ερωτήµατος των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφορικά µε τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια. Οι ανάγκες αυτές θα προσδιορίζονται, ιδίως, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: τη διαβούλευση µεταξύ της Περιφέρειας και εργοδοτικών φορέων, το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας, τη σκοπιµότητα της απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ηµεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νοµίµως διαµένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα  ποσοστά ανεργίας ανά τοµέα απασχόλησης. Με  βάση τις ανωτέρω γνώµες, οι οποίες διατυπώνονται  µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του ερωτήµατος, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µεριµνά για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, λαµβάνοντας υπόψη τις γνώµες αυτές, καθώς και το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας.
 1. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως και για τον καθορισµό του όγκου εισδοχής για εποχική απασχόληση, µετάκληση αλιεργατών και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 109 έως 127. Ειδικά, για την περίπτωση της  µετάκλησης εποχικών εργαζοµένων στην αγροτική  οικονοµία, µπορεί µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καθορίζεται η αντιστοιχία µεταξύ καλλιεργήσιµης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη µε τον αριθµό των εποχικών εργαζοµένων των οποίων µπορεί να ζητήσει τη µετάκληση. 4.Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την  επιφύλαξη έκδοσης κοινής απόφασης των αρµοδίων Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας ως προς την αναστολή των µετακλήσεων από τρίτες χώρες για λόγους εθνικού συµφέροντος, εθνικής οικονοµίας ή  διµερών σχέσεων, ιδίως σε περίπτωση κατά την  οποία συγκεκριµένη τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται στον τοµέα των επιστροφών των πολιτών της.

Άρθρο 12

Αίτηση µετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εξαρτηµένη  εργασία

 1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει προσωπικό για εξαρτηµένη εργασία, µε βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος, καταθέτει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του τόπου διαµονής του, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το  χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται: (α) από έγκυρη σύµβαση εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα από την οποία προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση,  τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και (β) εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νοµικού προσώπου από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις µηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύµβαση εργασίας.
 1. Ο Γενικός Γραµµατέας της αρµόδιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εκδίδει πράξη µε την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτηµένης εργασίας σε συγκεκριµένο εργοδότη µόνον εφόσον η ειδικότητα απασχόλησης περιλαµβάνεται στην κοινή απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος και ο αριθµός των εκεί προβλεποµένων θέσεων εργασίας της εν λόγω ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται, µαζί µε την υπογεγραµµένη από τον εργοδότη σύµβαση εργασίας, στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή.
 1. Η αρµόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόµενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή εξαρτηµένης  εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω  υπηρεσία προκειµένου να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των  γενικών και ειδικών διατάξεων  για τις θεωρήσεις.
 2. Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα αποστέλλονται  στα  οικεία  Προξενεία  από  τις  Αποκε− ντρωµένες ∆ιοικήσεις, είτε ταχυδροµικώς, είτε µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαµβάνει τα έξοδα  αποστολής, µέσω ταχυµεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι µε τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις µετακλήσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.

Άρθρο 13

Αίτηση µετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για εποχική εργασία

 1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει προσωπικό για εποχική εργασία, µε βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος, καταθέτει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης του τόπου διαµονής του, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το  χρονικό διάστηµα της απασχόλησης.

Μαζί µε την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:

α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του ∆ηµοσίου και δεν επιστρέφεται.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.

γ) Σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόµενο, και θεωρηµένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη σύµβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αµοιβή του εργαζόµενου, η οποία δεν µπορεί να είναι, σε καµία περίπτωση, µικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόµενου.

δ) Αντίγραφο δήλωσης προς τη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιµη έκταση που είναι στην κατοχή του ενδιαφεροµένου ή το ζωικό κεφάλαιο.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργα− ζόµενο κατάλληλο κατάλυµα, όπως αυτό  ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’  εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως ισχύει.

 1. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονοµία ή σε εκµετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και αντιστοιχούν σε διάστηµα απασχόλησης δύο µηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα και µέχρι τη λήξη της σύµβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίµηνο.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος του µετακαλουµένου πολίτη τρίτης χώρας ή δεν του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν  εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το  κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, µετά από αίτησή του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης του µετακληθέντος επιστρέφονται στον εργοδότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο µετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστικής αποµάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους του µετακληθέντος, στον εργοδότη επιστρέφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης µόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο µετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.

 1. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας σε τοµέα απασχόλησης που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφαρµόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία.
 2. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι εγκριτικές πράξεις των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρµόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., εφόσον αφορά απασχόληση  στην αγροτική οι− κονοµία ή στα κατά τόπον  αρµόδια υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση.

Άρθρο 14

Αίτηση µετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για  αλιεργάτες

 1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να  προσλάβει αλιεργάτες, µε βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή  υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος,  καταθέτει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εδρεύει στο νοµό, όπου είναι εγκαταστηµένη η επιχείρησή του ή  στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης.

Μαζί µε την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει:

α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα

(150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του ∆ηµοσίου και δεν επιστρέφεται. 

β) Πίνακα µε τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών στα οποία περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια, το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός διαβατηρίου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.

δ) Σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόµενο, στην οποία αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης και η αµοιβή του εργαζοµένου και

ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, και αντιστοιχούν σε διάστηµα δύο µηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα και µέχρι τη λήξη της σύµβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίµηνο.

Αν δεν εγκριθεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας ή δεν χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο, ή προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας , ιδίως ακινησία του σκάφους ή αδυναµία για προσωπικούς λόγους του εργαζοµένου, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται  στον  εργοδότη, µετά από αίτησή του. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους του µετακληθέντος εργαζοµένου, επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης µόνον  εφόσον πιστοποιεί ότι ο µετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.

στ) Βεβαίωση της αρµόδιας λιµενικής αρχής, από την οποία προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόµενο όριο ατόµων που µπορεί να επιβιβαστεί στο σκάφος και ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισµένο ή αργούν.

 1. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο  αρµόδια  υπηρεσία  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης,  η  οποία  αποστέλλει  τη  σχετική  εγκριτική πράξη στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή.

Άρθρο 15

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη  εργασία

 1. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία, εφόσον προσκοµίσει σύµβαση εργασίας από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
 2. Για την ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να  καταθέσει αίτηση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9, και δικαιολογητικά από τα οποία να  προκύπτει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

β) Ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας, σε ισχύ, από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

γ) Πραγµατοποίηση ελάχιστου αριθµού ηµεροµισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 136 παράγραφος 6.

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγµατοποιήσει µικρότερο αριθµό ηµεροµισθίων, µπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθµού ηµερών ασφάλισης µέχρι ποσοστού 20% του απαιτούµενου βάσει της ανωτέρω απόφασης, αριθµού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς ή τριετούς άδειας διαµονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας ή τριετίας.

 1. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία είναι η οικεία  υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
 2. Ο πολίτης τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει σύµβαση εργασίας µε άλλον εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής του, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται µεταβολή της ειδικότητας, για την οποία του χορηγήθηκε η εθνική θεώρηση εισόδου, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα.
 3. Ο κάτοχος άδειας διαµονής για εργασία µπορεί να εργασθεί σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα και να µεταβάλει ειδικότητα µετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαµονής.
 4. Η άδεια διαµονής που ανανεώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας πρόσβαση στην εξαρτηµένη ερ− γασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
  1. Ο κάτοχος άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία µπορεί να ασκήσει, υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξε− ων του παρόντος Κώδικα, ανεξάρτητη οικονοµική δρα− στηριότητα  µόνον  εφόσον  αποκτήσει άδεια διαµονής µακράς διάρκειας της περίπτωσης Ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

Άρθρο 16

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για επενδυτική δραστηριότητα

Α. 1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαµονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειµένου να  πραγµα− τοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονοµία. Για την υλοποίηση της επένδυσης επιτρέπεται να  εισέλθουν και να διαµείνουν στη χώρα µέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, αναλόγως του ύψους της επένδυσης:

α) ως υψηλόβαθµα στελέχη, οικονοµικοί και νοµικοί σύµβουλοι προκειµένου να προβούν στις απαιτούµενες, από την ελληνική νοµοθεσία, ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης,

β) ως εµπειρογνώµονες και µεσαία στελέχη προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες κατά το στάδιο υλοποίησης της επένδυσης,

γ) ως εξειδικευµένο υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό προκειµένου να απασχοληθούν στην επιχείρηση, κατά το στάδιο λειτουργίας της επένδυσης.

 1. Προϋπόθεση για να επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα αποτελεί η εισήγηση του Τµήµατος Εταιρειών Ενδοοµιλικών Υπηρεσιών και Άµεσων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη σκοπιµότητα  χορήγησης άδειας διαµονής, στους πολίτες τρίτων χωρών, σε σχέση µε την επένδυση.
 1. Η αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της πα− ραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην ελλη− νική προξενική αρχή του τόπου διαµονής των ενδιαφεροµένων και διαβιβάζονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το Τµήµα εταιρειών Ενδοοµιλικών Υπηρεσιών και Άµεσων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, διαβιβάζει στην αρµόδια προξενική αρχή την εισήγηση σχετικά µε το χαρακτηρισµό της επένδυσης προκειµένου να χορηγηθούν οι απαιτούµενες εθνικές θεωρήσεις εισόδου.

 1. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την πραγµατοποίηση επένδυσης χορηγείται άδεια διαµονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η λειτουργία της επενδυτικής δραστηριότητας.
 2. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων.
 3. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής για πραγµατοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι η ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οµοίως για την είσοδο και διαµονή πολιτών τρίτων χω− ρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγµατοποι− ούνται από λειτουργούσες ηµεδαπές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της ΕΕ ή από πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν ήδη νοµίµως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική ή επενδυ− τική δραστηριότητα.
 5. Στην άδεια διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται

«Άδεια διαµονής για επενδυτική δραστηριότητα» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελµατική ιδιότητα του κατόχου.

Β.1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον προηγουµένως λάβουν, όπου απαιτείται, θεώρηση εισόδου (Visa  D),  µέχρι  δέκα  (10)  πολίτες  τρίτων  χωρών,  ανά επένδυση, που  κρίνονται απαραίτητοι, προκειµένου  να  πραγµατοποιήσουν   επενδύσεις   οι  οποίες   έχουν   χαρακτηρισθεί  ως  «Στρατηγικές  Επενδύσεις»,  µετά  από απόφαση  της  ∆ιυπουργικής  Επιτροπής  Στρατηγικών  Επενδύσεων  περί  υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (A΄ 204). Η ανωτέρω θεώρηση χορηγείται ατελώς, µε την προσκόµιση  της  απόφασης   της   ∆ιυπουργικής   Επιτροπής  Στρατηγικών  Επενδύσεων,  η  οποία  χαρακτηρίζει  την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύ− σεων που  αναφέρεται  στη  σχέση  των  πολιτών  τρίτων χωρών µε το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.

 1. Στους ανωτέρω χορηγείται, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας η οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.
 2. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής υποβάλλεται αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην προβλεπόµενη, από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 136, κοινή υπουργική απόφαση, στη ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η άδεια διαµονής εκδίδεται εντός διαστήµατος πέντε (5) ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
 1. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Γ. 1. Πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στα  κεφάλαια Α΄ και Β΄ του παρόντος άρθρου και διαµένουν νόµιµα στη χώρα δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την ελληνική επικράτεια, προκειµένου  να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαµονής.

2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γνωστοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής  Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε µεταβολή στην εξέλιξη υλοποίησης της επενδυτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 17

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής ειδικού σκοπού

 1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ του παρόντος, επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα αφού προηγουµένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαµείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νοµοθεσίας, διακρατικών συµφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, του πολιτισµού, του αθλητισµού και της εθνικής οικονοµίας. Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών:

α. Μέλη διοικητικών συµβουλίων, µέτοχοι, διαχειριστές, νόµιµοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ηµεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και  υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόµιµα εµπορική δραστηριότητα στην  Ελλάδα, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή αντίγραφο του Φύλλου της  Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσίευσης του διορισµού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση µη δηµοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά τους ως µελών διοικητικού συµβουλίου ή διαχειριστών ή  νόµιµων εκπροσώπων ή γενικών διευθυντών ή διευθυντών.

β. Εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συµφωνιών ή εισηγήσεων αρµοδίων  ελληνικών αρχών, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή τη σχετική συµφωνία ή την εισήγηση των αρµοδίων αρχών και τη σύµβαση εργασίας µε την επιχείρηση. γ. ∆ιευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών του ν. 27/1975 (Α΄ 77) που ασχολούνται στη θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων. δ. Υπαλληλικό προσωπικό και νόµιµοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), του ν. 378/1968 (Α΄ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), καθώς και σε ηµεδαπές  επιχειρήσεις, της περίπτωσης α΄ του παρόντος,  που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου που έχει συνάψει η αλλοδαπή εταιρεία της περίπτωσης α΄ του παρόντος, µε τρίτη/ες, την προώθηση των προϊόντων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και καταναλωτές, εφόσον προσκοµίζουν τίτλο σπουδών ή έγγραφα που αποδεικνύουν διετή εργασιακή εµπειρία, συναφή µε το αντικείµενο απασχόλησης στην  εταιρεία, όπως αυτό περιγράφεται στη σύµβαση εργασίας.

Από την ανωτέρω υποχρέωση προσκόµισης τίτλου σπουδών ή εγγράφων απόδειξης διετούς εργασιακής εµπειρίας, απαλλάσσεται το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρείες του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον η εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον πενήντα ηµεδαπούς εργαζόµενους.

ε.  Τεχνικοί  που  απασχολούνται  σε  βιοµηχανίες  ή µεταλλεία υπό τους όρους, πλην του χρόνου  διαµονής, που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (Α΄ 130).

στ. Αθλητές και προπονητές αθλήµατος, που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την εγγραφή, µεταγραφή ή πρόσληψή τους σε  αναγνωρισµένο αθλητικό σωµατείο, σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τµήµα Αµειβόµενων  Αθλητών (Τ.Α.Α.) µε συµβόλαιο/σύµβαση εργασίας, εφόσον λάβουν θεώρηση εισόδου και προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή έγκριση της ελληνικής αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος, όπου  απαιτείται και επικυρωµένο από αυτή αντίγραφο του συµβολαίου/σύµβασης.

ζ. Πνευµατικοί δηµιουργοί που παράγουν έργα πνευµατικού περιεχοµένου, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, µουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή σύµβαση διάρκειας µεγαλύτερης των τριών µηνών µε επιχείρηση ή οργανισµό, το αντικείµενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκµετάλλευσης ή δηµιουργίας προϊόντων πνευµατικής ιδιοκτησίας.

η. Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής θρησκείας στη χώρα που ασκούν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή, βεβαίωση του οικείου  µητροπολίτη, προκειµένου για λειτουργούς της  επικρατούσας θρησκείας  ή  βεβαίωση  του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας  στη  χώρα  ότι  οι ανωτέρω λειτουργοί θα ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα.

θ. Ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ή η διαδικασία διαπίστευσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή βεβαίωση ότι έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.

ι. Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστηµονική δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής.

ια. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν µε άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στην Ελλάδα.

 1. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούµενης παραγράφου είναι η ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ της ίδιας παραγράφου, αρµόδια για  την  εξέταση  της  αίτησης  και  την  έκδοση  απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής είναι η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του τόπου διαµονής των ενδιαφεροµένων.
 1. Στους παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαµονής διετούς ή ίσης διάρκειας µε την προβλεπόµενη περίοδο διαµονής τους στη χώρα η οποία ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον οι  ενδιαφερόµενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων.

 1. Στην άδεια διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος αναγράφεται «Άδεια διαµονής για εργασία ειδικού σκοπού» και στο πεδίο

«Παρατηρήσεις» η επαγγελµατική ιδιότητα του κατόχου.

 1. Οι επιχειρήσεις, οργανισµοί, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία απασχολούνται οι πολίτες τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του  παρόντος υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή στις αρµόδιες διευθύνσεις των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας κατά περίπτωση, κάθε µεταβολή στην εργασιακή κατάσταση των ενδιαφεροµένων.

Άρθρο 18

Προσωρινή ∆ιαµονή − Απασχόληση µε εθνική θεώρηση εισόδου

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριµένο σκοπό και για συγκεκριµένο διάστηµα διαµονής, που συναρτάται µε την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρµόδια προξενική αρχή, µε την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων  για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα ηµερών, που επιτρέπει τη διαµονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους. Η εν λόγω εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται σε πολίτες τρίτων  χωρών που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α.  Εποχικά  εργαζόµενοι

 1. Σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει εγκριθεί η είσοδος για εποχική εργασία, η αρµόδια προξενική αρχή, µε την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία.

Η θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας  αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης  εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, ύστερα  από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε.

 1. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, µπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραµµατέα της κατά τόπον  αρµόδιας  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης,  δειγµα− τοληπτικά, υγειονοµικός έλεγχος για λόγους δηµόσιας υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα των εργαζοµένων.
 1. Ο εποχικός εργαζόµενος πολίτης τρίτης χώρας,

µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων σε διεθνείς συµφωνίες, οφείλει άµεσα να αναχωρήσει από την  ελληνική επικράτεια. Αν δεν συµµορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόµο και για περίοδο έως πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη χώρα.

 1. Στους  εποχικούς  εργαζόµενος  χορηγούνται  παροχές υγείας µετά την είσοδό τους στη χώρα και την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα  λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1  του άρθρου 52 του ν. 3518/ 2006.

β. Αλιεργάτες

 1. Σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει εγκριθεί η είσοδος για εργασία αλιεργάτη η αρµόδια προξενική αρχή, µε την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών  διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία.
 2. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έντεκα µήνες και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε.
 3. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, µπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραµµατέα της κατά τόπο αρµόδιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, δειγµατοληπτικά,  υγειονοµικός  έλεγχος  για  λόγους δηµόσιας υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν  συνεπάγεται δαπάνες των εργαζοµένων.
 4. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει άµεσα να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης ή εάν λυθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας. Εάν δεν συµµορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που προ− βλέπονται στον παρόντα Κώδικα και για περίοδο έως πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά  την οποία ήταν υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη χώρα.
 1. Για όσους υπόκεινται στις ρυθµίσεις της διµερούς συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 1453/1984 (Α΄ 88), αν λυθεί, µε  οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας, κατά το  διάστηµα ισχύος της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται  η σύναψη νέας σύµβασης εργασίας µε άλλον  εργοδότη για το υπόλοιπο διάστηµα έως τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Εάν δεν συναφθεί νέα σύµβαση εργασίας, η θεώρηση εισόδου εξακολουθεί να ισχύει για διάστηµα τριών µηνών και πάντως, εφόσον το εναποµείναν χρονικό διάστηµα είναι µικρότερο των τριών µηνών, έως τη λήξη της. Εάν η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα ανωτέρω και συναφθεί νέα σύµβαση εργασίας µε άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ο.Γ.Α. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  και  αντιστοιχούν  στην περίοδο, κατά την οποία θα απασχολήσει τον Αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες ασφαλιστικές εισφο− ρές για το εν λόγω χρονικό διάστηµα  επιστρέφονται στον αρχικό εργοδότη.
 1. Στους αλιεργάτες πολίτες τρίτων χωρών χορηγούνται παροχές υγείας µετά την είσοδό τους στη χώρα και την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272).

γ. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή:

i)                    Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης εργασίας µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δηµόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύµβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.

ii)                   Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, µεταξύ των οποίων βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της χώρας προέλευσης για την επίσηµη καταχώριση του συγκροτήµατος.

Η θεώρηση εισόδου είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια των παραστάσεων ή εκδηλώσεων, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας, λαµβανοµένης υπόψη της ενιαίας δοµής του καλλιτεχνικού συγκροτήµατος.

δ. Εργαζόµενοι νόµιµα σε επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, οι οποίοι µετακινούνται στην Ελλάδα για παροχή  συγκεκριµένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής συµβατικής υποχρέωσης µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυµβαλλοµένου, ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή:

i)                    Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, από την οποία µετακινείται ο  πολίτης τρίτης χώρας, επίσηµα επικυρωµένη και µεταφρασµένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει  συνάψει σύµβαση µε τον αντισυµβαλλόµενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και προκύπτουν ο σκοπός της µετακίνησής του, το προβλεπόµενο διάστηµα της µετακίνησης του πολίτη τρίτης χώρας και η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας στο κράτος − µέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.

ii)                   Αντίγραφο θεωρηµένου βιβλιαρίου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύ− ναµου κοινοτικού εγγράφου.

Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη µε το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της  αναληφθείσας συµβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος.

ε. Εργαζόµενοι ως εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα και για την οποία προβλέπεται η παροχή συγκε− κριµένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας, µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, εφόσον η επιχείρηση, από την οποία µετακινείται ο πολίτης τρίτης χώρας, έχει συνάψει σύµβαση προµήθειας, µε την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπη− ρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην  εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση των προµηθευόµενων ειδών, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή:

i)                    Βεβαίωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του εργαζοµένου, συνοδευόµενη από αποδεικτικά  στοιχεία για τη νοµιµότητα της εργασίας του σε αυτή.

ii)     Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης προµήθειας µεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ηµεδαπής επιχείρησης−αποδέκτη της υπηρεσίας.  Στη σύµβαση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η  παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που αναφέρονται  αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση των προµηθευόµενων  ειδών, το χρονικό διάστηµα παροχής των  υπηρεσιών, ο αριθµός και η ειδικότητα των ατόµων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των  εξόδων διαµονής, πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.

Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη µε το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας και µόνο συµβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν µπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι µήνες.

στ. Αρχηγοί οργανωµένων Οµάδων Τουρισµού (Tour Leaders), που εισέρχονται στη χώρα για το συγκεκριµένο σκοπό, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν:

i)                    Βεβαίωση από την αρµόδια περιφερειακή  Υπηρεσία Τουρισµού, όπου εδρεύει το ελληνικό  τουριστικό γραφείο στην οποία θα αναφέρεται ότι  εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού  Οργανωµένων Οµάδων Τουριστών.

ii)                   Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός εργάζεται και αµείβεται από αυτό.

iii)                  Υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται µε αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί  εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούµενων, µέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, οµάδων τουριστών για συγκεκριµένο χρονικό  διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες.

iv)               Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων  νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχει µε τη χώρα του διακρατική συµφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχηµα, αρκεί η προσκόµιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισµένος στο κοινωνικό ασφαλιστικό της  σύστηµα σε διαφορετική περίπτωση θα προσκοµίσει εγγύηση του κράτους προέλευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή  ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή  του ως Αρχηγού οργανωµένων Οµάδων Τουρισµού στην Ελλάδα.

Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία µόνο για το συγκεκριµένο σκοπό και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ µήνες.

ζ. Αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευµένο προσωπικό που τους συνοδεύει και εισέρχονται στη χώρα για προετοιµασία εν όψει συµµετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν:

i)                    Έγκριση της ελληνικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος για την είσοδό τους στην Ελλάδα µε σκοπό την προετοιµασία εν όψει συµµετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

ii)                   Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 137, διαθέτει οικονοµικούς πόρους, νόµιµης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του στην Ελλάδα χωρίς να παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα πέραν της αθλητικής προετοιµασίας.

Η θεώρηση εισόδου για το συγκεκριµένο σκοπό δεν  µπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι µήνες.

η. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των  σπουδών τους, έναντι αποζηµίωσης, που επιτρέπει τη διαµονή για εργασιακούς λόγους, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες.

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται εφόσον έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραµµα για πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών τους σε συγκεκριµένη  επιχείρηση και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, δια µέσου φορέα ανταλλαγών. Ως φορείς ανταλλαγών,  θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  της χώρας µας που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες αναλόγου περιεχοµένου µε αντίστοιχα ιδρύµατα της αλλοδαπής και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες, διεθνείς φορείς ανταλλαγών φοιτητών.

Ειδικά για τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόµενα, κάθε φορά, στη νοµοθεσία που ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ηµεδαπών και  αλλοδαπών σπουδαστών/µαθητών Σχολών  Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μετά τη λήξη της θεώρησης ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει  να  εγκαταλείψει  αµέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

 1. Στους εισερχόµενους µε εθνική θεώρηση εισόδου πολίτες τρίτων χωρών για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν µπορεί, κατά το χρόνο ισχύος της, να χορηγηθεί άδεια διαµονής οποιασδήποτε κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ Η΄ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Άρθρο 19

Χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους

 1. Ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί µετά από γνώµη των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 134 άδεια διαµονής διάρκειας ενός έτους σε πολίτες τρίτων χωρών που  διαµένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς µε τη χώρα. Η άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους µπορεί να ανανεώνεται µόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα.

Αίτηµα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται µόνον εφόσον ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας προσκοµίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή (β) άδεια διαµονής, έστω και εάν αυτή έχει λήξει, (γ) διαβατήριο σε ισχύ, (δ) παράβολο ύψους 300 ευρώ, καθώς και (ε) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς µε τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραµονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας.

Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόµιση των υπό στοιχείου α΄ εγγράφων εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει µε  έγγραφα βέβαιης χρονολογίας  το  πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη χώρα για δέκα τουλάχιστον συνεχή έτη. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών, µπορεί να καθορίζει περιοριστικά τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν τη δεκα ετή συνεχή παραµονή του αιτούντος στη χώρα, καθώς και να ορίζει περιοριστικά τους λόγους  παραποµπής στις Επιτροπές του άρθρου 134 του παρόντος.

∆εν απαιτείται επίσης η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον συντρέχει διαπιστωµένη αντικειµενική αδυναµία του ενδιαφερόµενου να εφοδιαστεί µε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται επιπρόσθετα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου ή ανήλικου τέκνου του, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι λόγοι αυτοί προέκυψαν µετά την είσοδό του στη  χώρα και συνδέονται µε τη διαµονή του σε αυτή.

Για τη διαπίστωση της συνδροµής ισχυρών δεσµών  µε τη χώρα συνεκτιµώνται ιδίως: (α) η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, (β) η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, του αιτούντος ή των τέκνων τους, (γ) το διάστηµα διαµονής του στην Ελλάδα και κυρίως της νόµιµης, (δ) ο χρόνος τυχόν ασφάλισής του σε  ελληνικό οργανισµό κύριας ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων και (ε) ο συγγενικός δεσµός του µε Έλληνα πολίτη ή οµογενή.

 1. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων είναι η ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Οι  άδειες  διαµονής  του  παρόντος  άρθρου  παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία – παροχή  υπηρεσιών ή έργου. ∆υνατότητα άσκησης  ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαµονής κατείχε προηγουµένως άδεια διαµονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής του προηγουµένου εδαφίου θα εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος.
 3. Σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να παραπέµπονται από τον Υπουργό Εσωτερικών στις Επιτροπές της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του παρόντος, αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις οριζόµενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις παραποµπής, οι  οποίοι, µε κίνδυνο της ζωής τους, προβαίνουν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισµού.
 1. Η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν συνεπάγεται τη νόµιµη διαµονή του αιτούντος για το χρόνο που θα απαιτηθεί µέχρι την εξέταση του φακέλου.
 2. Η έκδοση απόφασης επιστροφής σε πολίτες  τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηµα για χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και κρατούνται για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή συλλαµβάνονται λόγω µη νόµιµης διαµονής υπάγεται στην αρµοδιότητα των κατά το  άρθρο 76 του ν. 3386/2005 αρµόδιων οργάνων και  διενεργείται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 3907/2011.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χορηγείται άδεια διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον αιτιολογηµένα συντρέχει δηµόσιο συµφέρον, το οποίο δύναται να προκύπτει κατά τεκµήριο από διµερείς συµφωνίες ή σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, που αφορούν ιδίως τοµείς εξωτερικής πολιτικής, άµυνας, εσωτερικής ασφάλειας, οικονοµίας και ανάπτυξης, επενδύσεων, εκπαίδευσης,  πολιτισµού  από  εισήγηση  του  κατά  περίπτωση αρµόδιου δηµόσιου φορέα. Η ανωτέρω  άδεια διαµονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η άδεια  διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ενός έτους και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας µπορούν να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειάς τους,  στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει  ταυτόχρονα  µε  την άδεια διαµονής του συντηρούντος.
 4. Μετά την πάροδο δύο ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι άδειες διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσε− ων β΄, γ΄, δ΄, και ε΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται,  κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικού, να χορηγούνται από τον κατά τόπο αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι  λεπτοµέρειες,  καθώς  και  ειδικότερα  ζητήµατα  για την εφαρµογή της.

Άρθρο 20

Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαµονής

Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για έναν από τους λόγους του παρόντος άρ− θρου, χορηγείται αντίστοιχη άδεια διαµονής.

Α. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα.

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της  Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης χορηγείται άδεια  διαµονής σε πολίτες τρίτης χώρας εφόσον οι ενδιαφερόµενοι δια− θέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.

Η άδεια διαµονής έχει διάρκεια δύο έτη και µπορεί να ανανεώνεται ανά τριετία.

Η εν λόγω άδεια διαµονής δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 1. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 136 του Κώδικα αυτού.
 2. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας µπορούν να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρό− σωπο του κάθε µέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα µέλη αυτής.

Β. Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.

 1. Με  απόφαση  του  Γενικού  Γραµµατέα  της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, χορηγείται άδεια  διαµονής για πέντε έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:

(α) Έχει εισέλθει νοµίµως στη χώρα µε οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαµένει νοµίµως στη χώρα ακόµη και αν ο τίτλος  διαµονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.

(β) ∆ιαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, δικαίωµα διαµονής παρέχεται, µόνον εφόσον  οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που  κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωµα διαµονής παρέχεται µόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ.

(γ) ∆ιαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, µέσω νοµικού προσώπου, του οποίου οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.

(δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας µίσθωση ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων  κατοικιών  σε  σύνθετα  τουριστικά  καταλύµατα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

(ε) Έχει συνάψει σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1652/1986 «Σύµβαση Χρονοµεριστικής Μίσθωσης και Ρύθµιση Συναφών Θεµάτων» (A΄ 167), όπως ισχύει.

 1. Το  ελάχιστο  ύψος  της  ακίνητης  περιουσίας,  καθώς και το συµβατικό τίµηµα των µισθώσεων  ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται σε  διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή  του συµβολαίου. Το τίµηµα καταβάλλεται µε  δίγραµµη τραπεζική επιταγή ή µε άλλη τραπεζική  συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους  συµβαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας µπορεί να αναπροσαρµόζεται και θα προκύπτει από τις αναγραφόµενες επί των συµβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συµβάσεων µίσθωσης.
 1. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκµίσθωσης αυτών.
 2. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας µπορεί να συ− νοδεύεται και από τα µέλη της οικογένειάς του  στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους,  ατοµική άδεια  διαµονής  που  λήγει  ταυτόχρονα  µε  την άδεια διαµονής του συντηρούντος.

Ως µέλη οικογένειας νοούνται:
(α) ο/η σύζυγος

(β) οι απευθείας κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών.

 1. Η ως άνω άδεια µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη  περιουσία παραµένει στην κυριότητα και νοµή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραµένουν σε ισχύ οι  συµβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και  πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις. ∆ιαστήµατα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαµονής. Η µεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας  διαµονής,  σε  έτερο  πολίτη  τρίτης  χώρας δεν παρέχει δικαίωµα χορήγησης άδειας διαµονής στο νέο αγοραστή.
 2. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούµενες άδειες διαµονής δεν καθιερώνουν δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας.
 3. Το κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ του παρόντος άρθρου χρονικό διάστηµα διαµονής,  δεν συνυπολογίζεται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος και τη  χορήγηση ιθαγένειας στους διαµένοντες.
 4. Η έκδοση της  άδειας διαµονής  χορηγείται εντός δύο µηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή.

Γ. Ενήλικα, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνα µελών του διπλωµατικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωµατικής αποστολής, καθώς και τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, εφόσον συγκατοικούν µε τους γονείς τους.  Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του  Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο υπηρεσίας των προσώπων αυτών.

∆. Εξαρτώµενα µέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου βαθµού συγγένειας, µελών του διπλωµατικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωµατικής αποστολής, καθώς και προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα.

Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο υπηρεσίας των προσώπων αυτών.

Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται στην καταβολή του αναλογούντος παραβόλου, εκτός εάν η αποστέλλουσα χώρα  απαλλάσσει από αντίστοιχα τέλη Έλληνες υπαλλήλους που υπηρετούν εκεί. Η ανωτέρω άδεια  χορηγείται εντός δύο µηνών από την υποβολή όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή και δεν παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ε.  Με  απόφαση  του  Γενικού  Γραµµατέα  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  χορηγείται  άδεια διαµονής σε εργαζόµενους ως ιδιωτικοί υπηρέτες µελών ∆ιπλωµατικών Αποστολών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος η΄ της Σύµβασης της Βιέννης του 1961 «Περί των ∆ιπλωµατικών Σχέσεων», η οποία έχει κυρωθεί µε το ν.δ. 503/1970 (Α΄ 108), οι οποίοι βρίσκονται  στο  εξωτερικό  και  καλούνται  στην  Ελλάδα.

Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο που διαρκεί η σχέση τους µε το µέλος της ∆ιπλωµατικής Αποστολής και δεν παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας

ΣΤ. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης χορηγείται άδεια διαµονής στην περιοχή του Αγίου Όρους για σπουδή ή γνωριµία του Αγιορείτικου µοναχικού βίου, ύστερα  από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς µία από τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση  της Ιεράς Κοινότητας εφόσον:

α. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι αναλαµβά− νει να του παρέχει κατάλυµα, τροφή και λοιπά έξοδα διαβίωσης και να τον ασφαλίσει για την  κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους  ιατροφαρµακευτικής  περίθαλψης.

β. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή του Αγίου Όρους διαβι− βάζει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας µε την παραπάνω αίτηση του ενδιαφεροµένου.

γ. Η άδεια έχει ισχύ ένα έτος και µπορεί να ανανεώνε− ται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστηµα και δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη.

Ζ. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµέ− νης ∆ιοίκησης χορηγείται άδεια διαµονής για ένα έτος, που µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, σε πολίτη  τρίτης  χώρας  ο  οποίος επιθυµεί να γνωρίσει το µοναχικό βίο ή να  µονάσει, εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το µοναχικό βίο ή να µονάσει.

Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανά− ληψης των εξόδων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 21

Κοινά δικαιώµατα πολιτών τρίτων χωρών

 1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στη χώρα έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της επικράτειας. Με προεδρικό  διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να απαγορεύεται, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, η διαµονή ή η εγκατάστασή τους σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές της Χώρας.
 1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην  Ελλάδα  ασφαλίζονται  στους  οικείους  ασφαλιστικούς οργανισµούς και έχουν τα ίδια  ασφαλιστικά δικαιώµατα µε τους ηµεδαπούς.
 2. Οι διατάξεις του ν.δ. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κοινωνική προστασία, εφαρµόζονται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
 3. Οι κρατούµενοι πολίτες τρίτων χωρών ενηµερώνονται, σε γλώσσα την οποία κατανοούν, αµέσως µετά την εισαγωγή τους σε ίδρυµα, για τους κανόνες διαβίωσής τους σε αυτό, καθώς και για τα  δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. ∆ιευκολύνεται, επίσης, η επικοινωνία τους µε διπλωµατικούς ή προξενικούς υπαλλήλους του Κράτους, του οποίου έχουν την ιθαγένεια ή από το οποίο προέρχονται, καθώς και µε τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.
 1. Οι πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3304/2005 (Α΄ 16) διώκονται αυτεπαγγέλτως.
 2. Η ισχύς της άδειας διαµονής, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος Κώδικα, δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι µήνες ετησίως ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία  απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση σε άλλο κράτος −  µέλος ή τρίτη χώρα.
 1. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαµένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ηµεδαποί. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς  περιορισµούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της  σχολικής  ή  εκπαιδευτικής κοινότητας.
 2. Για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών στα ελληνικά σχολεία, όλων των βαθµίδων, απαιτούνται τα αντίστοιχα µε τα προβλεπόµενα για τους ηµεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ΄ εξαίρεση, µε ελλιπή δικαιολογητικά µπορεί να εγγράφονται στα δηµόσια σχολεία και τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον:

α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως  δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και όσων τελούν  υπό την προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών.

β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθµη κατάσταση.

γ. Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.

δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα, ακόµη και αν δεν έχει ρυθµισθεί η νόµιµη διαµονή τους σε αυτή.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών  πρωτοβάθµιας  και  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης  που αποκτήθηκαν στη χώρα προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθµίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και εγγραφής µαθητών, οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών, στα δηµόσια σχολεία. Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα προαιρετικής διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας και πολιτισµού  εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθµός µαθητών που  ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και να καθορίζονται, η εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν τη µητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισµού της χώρας προέλευσής τους.
 1. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ηµεδαποί.
 2. Για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας  από  πολίτες  τρίτων  χωρών  και  εφό− σον πληρούνται οι λοιπές νόµιµες  προϋποθέσεις δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού αµοιβαιότητας.

Άρθρο 22 Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαµονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να δηλώσει στις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας ή στη ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών:

α. Κάθε µεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του. β. Κάθε µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου.

γ. Την απώλεια ή την ανανέωση ή µεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.

δ. Την απώλεια της άδειας ή του δελτίου διαµονής ή µόνιµης διαµονής.

 1. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαµονής, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση µέχρι την τελευταία ηµέρα της λήξης της ισχύος της, εκτός αν πριν από τη λήξη της έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή της και του έχει χορηγηθεί η βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9.
 2. Τα δηµόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να είναι επικυρωµένα µε την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισηµείωση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να  φέρουν επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Άρθρο 23

Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών

 1. Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος, γίνονται µέσα σε δύο µήνες αφότου συµβεί το αντίστοιχο γεγονός. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πενήντα (50) ευρώ και εκατό  (100) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Το αρµόδιο όρ− γανο, καθώς και η διαδικασία βεβαίωσης του προστίµου καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 136.
 1. Πολίτης τρίτης χώρας, που παραβιάζει την  προθεσµία  οικειοθελούς  αναχώρησης  ή  σε  κάθε  άλλη περίπτωση  διαµένει  παράνοµα  στη  χώρα  για  χρονικό  διάστηµα  που  δεν  ξεπερνά  τις  τριάντα  (30) ηµέρες, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να  καταβάλει το  τετραπλάσιο  του  προβλεπόµενου  παραβόλου για άδεια διαµονής ετήσιας διάρκειας.  Εάν ο χρόνος της παράνοµης διαµονής είναι  µεγαλύτερος των τριάντα ηµερών, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόµενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαµονής. Εξαιρούνται από την επιβολή προστίµων: α) οι ανήλικοι, β) όσοι έχουν την ιδιότητα του οµογενούς, γ) όσοι έχουν την  ιδιότητα  του  συζύγου  ή  γονέα  ηµεδαπού, οµογενούς  ή πολίτη ΕΕ, δ) όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες  και προγράµµατα οικειοθελούς επαναπατρισµού, ε) όσοι παραβιάζουν το νόµιµο χρόνο παραµονής τους  στην ελληνική επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδροµή του  λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνοµική αρχή που πραγµατοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΠΟΡΡΙΨΗ− ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Άρθρο 24

Απόρριψη – Ανάκληση άδειας διαµονής

 1. Η άδεια διαµονής δε χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εφόσον:

α. ∆εν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού.

β. Αποδειχθεί από επίσηµο έγγραφο αρµόδιας ελληνικής αρχής ή κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ότι για την έκδοση της άδειας διαµονής,  χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα ή  ότι διαπράχθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή  ότι χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα.

γ. Ο αιτών δεν ανταποκριθεί εντός διαστήµατος δύο

µηνών, σε έγγραφη κλήση για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαµονής. Αίτηµα επανεξέτασης εκ µέρους του αιτούντος µπορεί να υποβληθεί εντός µηνός από την ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήµατός του.

 1. Εφόσον  χορηγηθείσα  άδεια  διαµονής  ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτηµα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής,  οι  αρµόδιες  κατά  περίπτωση  υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 – 41 του ν. 3907/2011.

Άρθρο 25

∆ιαδικαστικές εγγυήσεις

 1. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97), δεν εφαρµόζεται για τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδί− δονται κατ’ εφαρµογή του Κώδικα αυτού.
 2. Αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται, εφόσον υποβληθεί µετά την παρέλευση εύλογου χρόνου που υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την επίδοση της απόφασης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
 3. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής, ανάκλησης ή µη ανανέωσής της, που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του  παρόντος, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει.
 4. Σε πολίτη τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής από το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο επί διοικητικής πράξεως κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορά: α) την απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής, β) την ανάκληση εκδοθείσης άδειας διαµονής και γ) την απόρριψη αιτήµατος για αρχική χορήγηση άδειας διαµονής, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει υποβληθεί µε πλήρη δικαιολογητικά για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα και έχει χορηγηθεί η βεβαίωση κατάθεσης, χορηγείται ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής. Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής συνιστά προσωρινό τίτλο διαµονής, έχει ετήσια διάρκεια, µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως από το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο και παρέχει στον κάτοχό της δικαιώµατα  αντίστοιχα της κατηγορίας που αφορούσε η άδεια  διαµονής η οποία έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανανεωθεί.

Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής της παρούσας παραγράφου δε χορηγείται κατά τη διάρκεια ισχύος παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης.

 1. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και σε πολίτες τρίτων χωρών που: α) αποφυλακίζονται µε περιοριστικούς όρους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, β) τους  επιβάλλεται  κατά  τη  διάρκεια της προδικασίας περιοριστικός όρος, η τήρηση του οποίου απαιτεί τη διαµονή τους  µέχρι  την  εκδίκαση της υπόθεσης, γ) που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληµατική οργάνωση του άρθρου 187 του Π.Κ. εφόσον µε διάταξη του  Εισαγγελέα  Πληµµελειοδικών και έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών έχει ανασταλεί η απέλαση µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν και δ) των ανήλικων κατά την έννοια του άρθρου 121 του Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί στα αναµορφωτικά µέτρα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 122 ή στα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123 του ίδιου Κώδικα.

Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής χορηγείται για ένα έτος και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι οριζόµενες  προϋποθέσεις και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στη µισθωτή εργασία.

 1. Η αίτηση για τη χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής κατατίθεται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αναλόγως της υπηρεσίας που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.
 2. Η άδεια διαµονής που εκδίδεται σε συµµόρφωση προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν  αιτήσεως ακυρώσεως πολίτη τρίτης χώρας κατά απόρριψης αιτήµατός του για ανανέωση άδειας  εργασίας ή διαµονής, καθώς και κατά της  ανακλήσεως τούτων,

µπορούν να ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός µηνός από την επίδοση της σχετικής άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, θεωρουµένου του χρόνου που έχει διανυθεί από τη  λήξη ισχύος αυτών µέχρι την υποβολή της ανωτέρω αίτησης ανανέωσής τους, ως χρόνου νόµιµης διαµονής στη χώρα.

 1. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό των  ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’  εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών εν  γένει, η ∆ιοίκηση εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτόν υπάλληλό της.  Σε όσες υποθέσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν ζητήµατα αντίθεσης κειµένων διατάξεων προς το Σύνταγµα ή όταν πρόκειται για υποθέσεις µε ιδιάζουσα σοβαρότητα ή µε ευρύτερο ενδιαφέρον, η ∆ιοίκηση, ύστερα από προηγούµενο έγγραφο αίτηµά της, µπορεί να εκπροσωπείται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Κατά των εκδιδοµένων αποφάσεων ένδικο µέσο ασκείται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µόνο µετά από έγγραφο αίτηµα της ∆ιοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΩΝ

Άρθρο 26

Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων − Κυρώσεις

 1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να µην παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους  σε  πολίτες  τρίτης  χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο  που  αναγνωρίζεται  από  διεθνείς συµβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.

Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειµενικά στερούµενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται δικαίωµα συναλλαγής µε τις αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο υπηρεσίες µε µόνη την επίδειξη της άδειας  διαµονής τους.

 1. Από τις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) τα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και κλινικές όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία, τοκετό και για ανήλικα παιδιά, καθώς και οι δοµές κοινωνικής µέριµνας που λειτουρ− γούν στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α.,

β) η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κρατούµενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειµένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται, εξ οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου, τα στοιχεία της ταυτότητας τους,

γ) καταγγελίες ή προσφυγή σε αρµόδια δικαστήρια ή διοικητικές αρχές, παράνοµα απασχολούµενων πολιτών τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του ν. 4052/2012,

δ) η συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τε− λούν υπό καθεστώς οικειοθελούς αναχώρησης µόνο για τη διευθέτηση εκκρεµών υποχρεώσεων που σχετίζονται µε την αναχώρησή τους από τη χώρα,

ε) η συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τε− λούν υπό καθεστώς παράτασης της οικειοθελούς αναχώρησής τους από τη χώρα,

στ) η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαµονής στις αρµόδιες υπηρεσίες του άρθρου 19,

στ) η χορήγηση αντιγράφου απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαµονής σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10,

ζ) η άσκηση αίτησης θεραπείας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25.

 1. Οι διευθυντές φυλακών και κρατητηρίων υποχρεούνται να παραλαµβάνουν και να φυλάσσουν διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα της διαµονής, καθώς και την ταυτότητα των κρατούµενων πολιτών τρίτων χωρών. Τα έγγραφα αυτά επιστρέφονται κατά την απόλυση του πολίτη τρίτης χώρας. Αν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει τα ανωτέρω έγγραφα, οι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αµέσως στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή ή στην πλησιέστερη υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
 1. Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού διώκονται πειθαρχικά και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, για παράβαση καθήκοντος.
  1. Κατά την κατάρτιση συµβολαιογραφικών  πράξεων, στις οποίες συµβαλλόµενοι ή  συµµετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες  τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή  δηλώνουν κατοικία ή διαµονή στην ηµεδαπή, οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και να προβούν σε σχετική µνεία στην πράξη τους.
  2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειµένου να  εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συµβολαιογραφικών πράξεων που  αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάµου που δεν έχει συµπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης  άλλου κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που διαµένει νοµίµως στην Ελλάδα.

Άρθρο 27 Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων

Άρθρο 28

Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόµενων πολιτών τρίτων χωρών − Κυρώσεις

 1. ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα.
 2. ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που η άδεια διαµονής ή η  θεώρηση εισόδου (visa) που κατέχουν δεν τους  δίνουν το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης  δικαιολογητικών για άδεια διαµονής, η οποία δεν  παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αν η κατάρτιση της σύµβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής, η ισχύς της σύµβασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης αντίστοιχης άδειας.

 1. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις  διατάξεις της παραγράφου 1, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4052/ 2012, όπως ισχύει.
 2. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, θα επιβάλλεται πρόστιµο 1.500 ευρώ για κάθε νόµιµα διαµένοντα αλλά παράνοµα απασχολούµενο αλλοδαπό. Εάν οι συγκεκριµένες παραβάσεις διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων ή κοινοποιούνται σε αυτές από άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς (Ελληνική Αστυνοµία), τότε το χρηµατικό πρόστιµο θα επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού  Γραµµατέα  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Εάν αυτές διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, το πρόστιµο θα επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής  Επιθεώρησης Εργασίας ή του Κέντρου Πρόληψης  Επαγγελµατικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας µε βάση τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώµατος.
 1. Όταν η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται µε σκοπό την προαγωγή πολιτών τρίτων χωρών σε πορνεία, εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ο εργοδότης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Σε περίπτωση που το θύµα είναι ανήλικο, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Με κάθειρξη και χρηµατική  ποινή  πενήντα  χιλιάδων (50.000)  έως  εκατό  χιλιάδων (100.000) ευρώ τιµωρείται ο υπαίτιος αν  το έγκληµα τελέσθηκε: α. εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, β. µε απατηλά µέσα, γ. από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ. από υπάλληλο ο οποίος, κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούµενος από την ιδιότητά του αυτή, διαπράττει ή συµµετέχει  µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη. Τα παραπάνω αδικήµατα θεωρούνται σε κάθε περίπτωση αυτόφωρα. Η έκδοση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης γνωστοποιείται µε µέριµνα της αρµόδιας εισαγγελίας στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέσα σε ένα µήνα από την έκδοσή της. Ο τελευταίος υποχρεούται, µέσα σε ένα  µήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης, να  αφαι−  ρέσει  την  άδεια  λειτουργίας  του καταστήµατος ή της επιχείρησης όπου τελέσθηκε το  αδίκηµα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα µηνών, µπορεί δε, συνεκτιµώντας και τις εν γένει περιστάσεις, να προβεί στην οριστική αφαίρεση της άδειας  λειτουργίας.
 1. Για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµβάλλονται µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, όπως ισχύει, απαιτείται και έγκριση της στρατιωτικής αρχής.
 2. Για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµβάλλονται ή  εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ισχύει, απαιτείται και έγκριση της αρµόδιας  διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 29

Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων − Κυρώσεις

 1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ακινήτων σε πολίτη τρίτης χώρας που δεν έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις και ισχυρή θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής.
 2. Οι διευθυντές ξενοδοχείων και παραθεριστικών κέντρων οφείλουν να ενηµερώνουν την αστυνοµική υπηρεσία για την άφιξη και την αναχώρηση πολιτών τρίτων χωρών που φιλοξενούν.
 3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, πέραν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, επιβάλλεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, χρηµατικό πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
 1. Τα πρόστιµα της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται επίσης στα πρόσωπα που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις που προβλέπονται στο νόµο αυτόν και στις κατ’  εξουσιοδότηση εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις, καθώς και στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι  κατέχουν άδεια διαµονής, παρέχουν όµως εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούµενη,  κατ’ αντιστοιχία, άδεια διαµονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
 2. Όποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό πολίτη τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται  στο άρθρο 5, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας ή κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή το έγκληµα τελείται από δύο (2) ή περισσότερους από  κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
 3. Όποιος διευκολύνει την παράνοµη διαµονή πολίτη τρίτης χώρας ή δυσχεραίνει τις έρευνες των αστυνοµικών αρχών για εντοπισµό, σύλληψη και απέλασή του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και  µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
 1. Όποιος παράνοµα κατέχει ή χρησιµοποιεί γνήσιο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριών  χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος παρακρατεί διαβατήριο  ή  άλλο  ταξιδιωτικό  έγγραφο  άλλου  προσώπου ή αρνείται να παραδώσει τούτο στην αρµόδια υπηρεσία. Με την ίδια, επίσης, ποινή τιµωρείται όποιος κατέχει ή χρησιµοποιεί πλαστό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

 1. Ο υπεύθυνος γραφείου ταξιδίων ή µετανάστευσης ή οποιοσδήποτε άλλος υποβάλλει για λογαριασµό τρίτου στην αρµόδια αρχή δικαιολογητικά εκδόσεως ταξιδιωτικού εγγράφου, µε στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην ταυτότητα του προσώπου  αυτού, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)  έτους και µε χρηµατι− κή ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και εκείνος, για λογαριασµό του οποίου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη  επιβάλλεται  και τρίµηνη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του γραφείου και, σε περίπτωση υποτροπής, οριστική αφαίρεση της άδειας αυτής.

Άρθρο 30

Υποχρεώσεις µεταφορέων − Κυρώσεις

 1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και  οδηγοί  κάθε  είδους  µεταφορικού µέσου που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην  Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους παραλαµβάνουν από τα σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη µεταφορά τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυµα για απόκρυψη,  τιµωρούνται:

α. µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο,

β. µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε  µεταφερόµενο πρόσωπο, αν ο υπαίτιος ενεργεί εκ κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο ή περισσότεροι ενεργούν από κοινού,

γ. µε κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για  άνθρωπο,

δ. µε ισόβια κάθειρξη και χρηµατική ποινή  τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν στην  περίπτωση γ΄ επήλθε θάνατος.

 1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους µεταφορικού µέσου υποχρεούνται να µη δέχονται για µεταφορά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι εφοδιασµένα µε τα απαιτούµενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν έχουν υποστεί τον κανονικό αστυνοµικό έλεγχο. Οι παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα  µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η ανωτέρω αξιόποινη πράξη θεωρείται τετελεσµένη, προκειµένου µεν για θαλάσσια και εναέρια µεταφορικάµέσα, εφόσον το πρόσωπο που επιβιβάσθηκε λαθραίως βρίσκεται µέσα σε αυτά κατά την έναρξη του ελέγχου από τα αρµόδια κρατικά όργανα προ του απόπλου ή της απογείωσης ή µετά τον απόπλου του πλοίου ή την απογείωση του αεροπλάνου, προκειµένου δε για άλλα µεταφορικά µέσα, εφόσον το πρόσωπο που αναχωρεί λαθραίως βρίσκεται µέσα σε αυτά κατά τον τελευταίο έλεγχο εξόδου ή πλησίον των συνόρων. Οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος εφαρµόζονται και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
 1. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά προσώπων υποχρεούνται να µη δέχονται για µεταφορά και να λαµβάνουν κάθε µέτρο που να αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι εφοδιασµένοι µε τα  απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται ή β)  κατέχουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα  µε ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Στις αεροπορικές εταιρίες που παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από  πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο  µε απόφαση αερολιµενάρχη. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό  πρόσωπο, το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, τα ανωτέρω  πρόστιµα  µπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι  πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000)  ευρώ, µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου. Πρόστιµο δεν επιβάλλεται στις εταιρείες, οι οποίες µπορούν να αποδείξουν τεκµηριωµένα ότι έχουν λάβει επαρκή προληπτικά µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εµπίπτουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου.
 1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και ταξιδιωτικά γραφεία και οι ιδιοκτήτες των µεταφορικών µέσων ευθύνονται εις ολόκληρον για τις δαπάνες διαβίωσης και τα έξοδα επαναπροώθησης των ανωτέρω προσώπων στο εξωτερικό. Την ίδια  ευθύνη έχουν και όσοι εγγυήθηκαν τον  επαναπατρισµό πολίτη τρίτης χώρας, αν παραβιάσθηκαν όροι εισόδου ή διαµονής του στη χώρα. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίµου ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.
 2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 ή οι ιδιοκτήτες των µεταφορικών µέσων ή οι αντιπρόσωποι αυτών στην Ελλάδα  υποχρεούνται αµέσως µετά την άφιξη του  µεταφορικού µέσου  να  παραδίδουν  στις  υπηρεσίες  του  αστυνοµι− κού ελέγχου διαβατηρίων δελτία άφιξης ή καταστάσεις των επιβατών που είναι πολίτες τρίτων  χωρών, τους οποίους µεταφέρουν και προορίζουν  για την Ελλάδα και αντίστροφα. Την ίδια υποχρέωση  έχουν κατά την άφιξη αεροπλάνων µη τακτικών  πτήσεων από τρίτες χώρες. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα στοιχεία των ανωτέρω δελτίων ή καταστάσεων.
 1. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις  περιπτώσεις διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα,  καθώς και της µεταφοράς ανθρώπων που χρήζουν  διεθνούς προστασίας, κατά τις επιταγές του διεθνούς δικαίου.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 253Α του Κ.Π.∆. εφαρµόζονται και για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 και  του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι  προϋποθέσεις των άρθρων 187 και 187Α του Π.Κ..
 3. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της κατά της καταδικαστικής απόφασης για παραβάσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των παραγράφων 5, 6 και 8 του προηγούµενου άρθρου,  δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
 4. Για  την  εκδίκαση  των  κακουργηµάτων  που  προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στο άρθρο 29, αρµόδιο είναι το Τριµελές Εφετείο και εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 663/1977 (Α΄ 215), όπως ισχύει.
 5. Περιουσία που αποτελεί προϊόν της εγκληµατικής δραστηριότητας του παρόντος άρθρου, καθώς και των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 29 ή που αποκτήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας εγκληµατικής δραστηριότητας ή περιουσία που  χρησιµοποιήθηκε, εν όλω ή εν µέρει, για την ως άνω εγκληµατική δραστηριότητα κατάσχεται και, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση αποδόσεώς της  στον ιδιοκτήτη, κατά τα άρθρα 310 παράγραφος 2 και 373 του Κ.Π.∆.,  δηµεύεται υποχρεωτικά µε την καταδικαστική  απόφαση. Η δήµευση επιβάλλεται ακόµη και αν η περιουσία ανήκει σε τρίτο, εφόσον αυτός τελούσε εν γνώσει της εγκληµατικής δραστηριότητας κατά το χρόνο κτήσεως της περιουσίας. Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν κατά το προηγούµενο εδάφιο υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και δεν είναι δυνατόν να  κατασχεθεί, κατάσχονται και δηµεύονται υπό τους  όρους του προηγουµένου εδαφίου περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος.
 1. Οι  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  και  των  παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 29 εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυτά  αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ηµεδαπό ή αλλοδαπό ακόµη και αν αυτές δεν είναι  αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Α∆ΕΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙ− ΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A΄

ΕΙΣ∆ΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2004/114 ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31 Πεδίο εφαρµογής

 1. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 31 έως 44 εφαρµόζονται στους πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα µε σκοπό να διαµείνουν για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία.
 2. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 31 έως 44 δεν  εφαρµόζονται:

α. στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς προστασίας, ή στο πλαίσιο επικουρικών µορφών προστασίας ή  συστηµάτων προσωρινής προστασίας, σύµφωνα µε τις διεθνείς υπο− χρεώσεις ή την εθνική νοµοθεσία ή ζητούν να διαµείνουν για τους λόγους αυτούς και  αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους,

β. στους πολίτες τρίτων χωρών η επιστροφή ή η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,

γ.  στους  πολίτες  τρίτων  χωρών  που  είναι  µέλη  οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για ελεύθερη  κυκλοφορία εντός της Ε.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,

δ. στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν  αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούνται την είσοδο και διαµονή τους στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98, σχετικά µε το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών  οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες,

ε. στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαµονής για εργασία ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστη− ριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του.

 1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:

α. από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. και των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφ’ ενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφ’ ετέρου,

β. από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που  συνάπτονται µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή περισσότερων κρατών − µελών και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών.

Άρθρο 32

Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία

 1. Η είσοδος και διαµονή πολίτη τρίτης χώρας  σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 42 υπόκειται σε έλεγχο δικαιολογητικών που  αποδεικνύουν ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των επόµενων άρθρων.
 2. Επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής γενικές προϋποθέσεις:

α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την Ελλάδα, η ισχύς του οποίου διαρκεί τρεις τουλάχιστον µήνες µετά τη λήξη της θεώρησης εισόδου και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το σκοπό των σπουδών ή της εθελοντικής υπηρεσίας,

β. προσκοµίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την προβλεπόµενη διαµονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών,

γ. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ηµεδαπούς,

δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία,

ε. έχουν καταβάλλει παράβολο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του παρόντος νόµου.

 1. Ως προς τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα για την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εντός αυτής και οι οποίοι, στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, επιθυµούν την είσοδο και διαµονή τους στην Ελληνική Επικράτεια, η διαδικασία εισδοχής διευκολύνεται προκειµένου για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούµενων θεωρήσεων εισόδου και των αδειών διαµονής.
 1. Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτοµάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κίνδυνους για τους οποίους καλύπτονται κανονικά και οι ηµεδαποί λόγω της εγγραφής τους σε εκπαιδευτικό ίδρυµα,  θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 2. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, αρµόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος είναι η αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8.

Άρθρο 33

Χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους σπουδών

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα,  υποβάλλει αίτηση στην, κατά την παράγραφο 5 του προηγούµενου άρθρου, αρµόδια υπηρεσία, εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 6, συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:

α. έχει γίνει δεκτός σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ελληνική Επικράτεια για να παρακολουθήσει πρόγραµµα σπουδών,

β. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής,

γ. έχει καταβάλλει τέλη εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, όπου απαιτούνται.

 1. Στα προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνεται και η φοίτηση σε Κέντρα ∆ιδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού που πραγµατοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
 2. Όταν το πρόγραµµα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία προσκοµίζεται στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή.
 3. Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
 4. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής και για την έκδοση της σχετικής απόφασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.

Άρθρο 34

∆ιάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής για λόγους σπουδών

 1. Η άδεια διαµονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον συνεχίζουν να  πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 του παρόντος. Αν η διάρκεια του προγράµµατος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαµονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών.
 2. α. Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας διαµονής για σπουδές µε διάρκεια ισχύος ισόχρονη µε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκοµίζει συµπληρωµατικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράµµατος που πρόκειται να παρακολουθήσει.

β. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας διαµονής, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαµονής για σπουδές. Για την καταβολή του παραβόλου αυτού ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 132.

γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαµονής µε διάρκεια ισχύος ισόχρονη µε την ανώτατη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συµµετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας σπουδών για το ίδιο διάστηµα, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτοµερής έκθεση προόδου από αρµόδιο όργανο, σε περίπτωση µεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της  ανωτέρω υποχρέωσης, εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία παρέλευσης της διετίας από την έκδοση  της άδειας διαµονής, αυτή ανακαλείται και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το  ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

 1. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής των προη− γούµενων παραγράφων, ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους, στην, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9,  αρµόδια υπηρεσία υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
  1. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας δια−

µονής δεν µπορεί να υπερβεί την περίοδο κανονικής φοίτησης που ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξα−

µήνων σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής, προσαυξηµένο κατά τέσσερα εξάµηνα και κατά το ήµισυ για τους σπουδαστές µεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα.

Άρθρο 35 Κινητικότητα σπουδαστών

 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 24 και 25 ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός για σπουδές σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και υποβάλλει αίτηση για να παρακολουθήσει µέρος  του προγράµµατος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει ή να το συµπληρώσει µε συναφές πρόγραµµα  σπουδών στην Ελλάδα, γίνεται δεκτός εντός  χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριµένων σπουδών, ενώ ταυτόχρονα αφήνει  στις αρµόδιες αρχές αρκετό χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφόσον:

α. Πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 32 και 33, πλην της προϋπόθεσης εθνικής θεώρησης εισό− δου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται µόνο θεώρη− ση εισόδου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 539/2001, του Συµβουλίου περί του καταλόγου  τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται  στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των  εξωτερικών συνόρων των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως ισχύει. β. Υποβάλει βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει διανύσει, από την οποία προκύπτει, επίσης, ο συναφής και συµπληρωµατικός χαρακτήρας µεταξύ των δύο προ−

γραµµάτων σπουδών.

γ. Συµµετέχει σε κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε άλλο κράτος − µέλος για τουλάχιστον δύο έτη.

 1. Η άδεια διαµονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου  χορηγείται  και  ανανεώνεται,  εφόσον  πληρού− νται οι προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τη  διαδικασία των άρθρων 32 και 33, αντίστοιχα.
  1. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής της παραγράφου 1, ο σπουδαστής υποβάλλει συµπληρωµατικά τα εξής δικαιολογητικά:

α. Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαµονής για σπου− δές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του άλλου κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύ− κλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το συµπληρωµατικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών µε το πρόγραµµα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα.

γ. Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος για τη συµµετοχή του στο κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρµό− διων αρχών κράτους−µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διά− στηµα τουλάχιστον δύο ετών.

 1. Η προϋπόθεση του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν ισχύει στην περίπτωση που ο σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράµµατος σπου− δών του, υποχρεούται να παρακολουθήσει µέρος των σπουδών του σε ίδρυµα άλλου κράτους − µέλους. Στην περίπτωση αυτή, η υπό στοιχείο γ΄ της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου βεβαίωση αντικα− θίσταται από βεβαίωση του  εκπαιδευτικού  ιδρύµατος του άλλου κράτους − µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

µε την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολού− θηση µέρους του προγράµµατος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα.

 1. Στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας,  κά− τοχος άδειας διαµονής για σπουδές στην  Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος −  µέλος, δυνάµει του παρόντος άρθρου, οι αρµόδιες  ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, µετά από αίτηµα του  κράτους − µέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η  αίτηση, τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά στη διαµονή του σπουδαστή στην Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 36

Επαγγελµατική δραστηριότητα σπουδαστών πολιτών τρίτων χωρών

Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια  δι− αµονής για λόγους σπουδών, σύµφωνα µε το  παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται µόνο µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προβλέψεις της οικείας νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των ωρών εργασίας δεν  µπορεί να είναι µικρότερος από τις δέκα ώρες την εβδοµάδα ή το αντίστοιχό τους σε ηµέρες ή µήνες κατ’ έτος.

Άρθρο 37

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής σε µεταπτυχιακούς σπουδαστές

1. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, στα οποία λειτουργούν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπου− δών, µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις για τη δηµιουρ− γία ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαµονής σε

µεταπτυχιακούς σπουδαστές πολίτες τρίτων χωρών, µε το Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι και υπό τους εξής όρους:

α. Η διάρκεια του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών είναι ανώτερη των τριών (3) µηνών.

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1329

 

 

β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 για τη χορήγηση αδειών διαµονής στο πλαίσιο τέτοιων συµβάσεων.

Στις συµβάσεις ταχείας διαδικασίας περιλαµβάνεται ο ακριβής τίτλος του µεταπτυχιακού προγράµµατος και

µνηµονεύονται οι ειδικοί λόγοι που συντρέχουν για τη σύναψη της σύµβασης, η διάρκεια ισχύος και η  δυνα− τότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών.

2.α. Για τη σύναψη συµβάσεων ταχείας διαδικασίας το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσωπείται από τον προϊ− στάµενο της ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής  Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής  Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, το δε ανώτατο  εκπαιδευτικό ίδρυµα από νόµιµο εκπρόσωπό του.

β. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαµονής του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην ανωτέρω  ∆ι− εύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι  σχετικές άδειες χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Υπουργού. γ. Η αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγεί τις άδειες διαµονής, εφόσον  πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε  διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία  παραλαβής της αίτησης

µε τα πλήρη δικαιολογητικά.

3. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ενηµερώνει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα από την οποία πρόκειται να εισέλθει ο πολίτης τρίτης χώρας για τη σύµβαση ταχείας διαδικασίας που έχει συνάψει σύµφωνα µε τα παραπάνω.

Άρθρο 38

Χορήγηση άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας, διάρκειας άνω των τριών µηνών, γίνεται δεκτός για διαµονή στην  Ελλά− δα, εφόσον έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν.
 2. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτόν η καταβολή παραβόλου, εφόσον συντρέχουν, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 32, οι εξής προϋποθέσεις:

α. Έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Έχει συνάψει συµφωνία µε τον φορέα υλοποίησης του προγράµµατος εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συµµετέχει, µε την οποία ο ανωτέρω φορέας υλοποίη− σης αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προ− κύψει κατά τη διάρκεια  διαµονής του εθελοντή στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένης και τυχόν εκπαίδευσής του για την  εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαµβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του.

γ. Ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος εθελοντι− κής υπηρεσίας, έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης, και δέχεται να φέρει πλήρως την ευ− θύνη γι’ αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα  διαβίωσης, ιατρο− φαρµακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισµού του.

 1. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,

 

 • πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία στην αρµό− δια για το σκοπό αυτόν υπηρεσία, το αργότερο εντός δεκαπέντε ηµερών, αφότου υποβληθούν.

Άρθρο 39

∆ιάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία

 1. Η άδεια διαµονής για εθελοντική υπηρεσία έχει δι− άρκεια ισχύος µέχρι ένα έτος.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η διάρκεια του συγκεκριµένου προγράµµατος υπερβαίνει το έτος, η διάρκεια της άδειας διαµονής δύναται να χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω προγράµµατος.
 3. Ο εθελοντής, µετά τη λήξη της άδειας διαµονής του οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Άρθρο 40

Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαµονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία

Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 39, ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται, πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 24, και στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:

α. δεν τηρεί τους όρους που προβλέπει η οικεία νοµο− θεσία για το καθεστώς µερικής απασχόλησης κατά την άσκηση των οικονοµικών του δραστηριοτήτων,

β. δεν σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του.

Άρθρο 41

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις

 1. Εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία.
 2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της πα− ραγράφου 2 του άρθρου 89 σχετικά µε το  καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµέ− νοντες, το χρονικό διάστηµα διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν διαµείνει στην Ελληνική Επικράτεια

µε την ιδιότητα του σπουδαστή ή του εθελοντή, σύµ− φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνεται υπόψη προκειµένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω δικαιωµάτων.

Άρθρο 42

Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 31 έως και 41 ισχύουν οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 30.

Άρθρο 43

 1. Στα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των ισχυου− σών διατάξεων της νοµοθεσίας για την  οικογενειακή επανένωση πολιτών τρίτων χωρών, χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής µε την ιδιότητά τους ως µελών οικογέ− νειας σπουδαστή, που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των γονέων τους ή ενός εξ αυτών.

 

 

 

1330          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

 1. ∆εν χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους σπου− δών στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη Χώρα για εργασιακούς ή επαγγελµατικούς λόγους, µε εξαίρεση όσους έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογε− νειακής επανένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44 Επαγγελµατική κατάρτιση

 1. Επαγγελµατική κατάρτιση για την εφαρµογή του παρόντος,  είναι  η  φοίτηση  σε  Ινστιτούτα  Επαγγελµα− τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 2009/1992 (Α΄ 18), όπως κάθε  φορά ισχύει, σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 3696/2008 (Α΄ 177), όπως τροπο− ποιήθηκε και ισχύει, σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ίδιο νόµο, καθώς και σε Κολλέγια που  παρέχουν κατ’ αποκλειστικότη− τα σπουδές αφενός  βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation) και  δικαιόχρησης (franchising) µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις  αρµόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν και αφετέρου προγράµµατα σπουδών των οποίων οδηγούν σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συ− γκεκριµένα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του ίδιου νό−

µου (ν. 4111/2013, Α΄ 18).

Της εν λόγω κατάρτισης µπορεί να προηγείται, όπου απαιτείται, µε βάση το πρόγραµµα σπουδών της απαι−  τούµενης  ειδικότητας,  ένα  προπαρασκευαστικό έτος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας.

 1. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., επιτρέπεται, εφό− σον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά και χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον αρµόδιο φορέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά− των, και ύστερα από γνώµη του  αρµόδιου φορέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και  τα πιστοποιητικά από− δειξης της γλωσσοµάθειας  όπου απαιτούνται για την έγκριση αυτή.

 1. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κολλέγια, επι− τρέπεται εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός σε πρόγραµµα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστά− σεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο πιστοποίησης επάρ− κειας γνώσης της γλώσσας  στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση του Κολλεγίου ή του Τµήµατος Κέντρων  Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την οποία θα  βεβαιώνεται η ύπαρξη σε ισχύ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
 2. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών επιτρέπεται εφόσον, προσκοµισθεί το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δηµοσιευθεί η απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουρ− γίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών και βεβαίωση

του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει γίνει δεκτός σε πρόγραµµα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο  πιστοποίη− σης επάρκειας γνώσης της γλώσσας στην οποία διδά− σκονται τα γνωστικά αντικείµενα του  προγράµµατος σπουδών, καθώς και το χρονικό  διάστηµα διάρκειας των σπουδών.

 1. Η οικεία εθνική θεώρηση εισόδου και η αντίστοιχη άδεια διαµονής, καθώς και η ανανέωσή της, χορηγούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα αυτού, που εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 45

Συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα

 1. Πολίτες τρίτων χωρών, που µετέχουν σε προγράµ−

µατα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συµφωνιών, σε προγράµµατα συνεργασίας µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι  υπουργεί− ων, οργανισµών, κοινωφελών ιδρυµάτων και του Ι.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαµονή στη χώρα  εφόσον έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου. Η  εθνική θεώρηση ει− σόδου χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του φορέα πραγµα− τοποίησης του αντίστοιχου προγράµµατος ή χορήγησης της υποτροφίας.

 1. Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το διάστηµα εκτέλεσης του προγράµµατος ή διάρκειας της υποτροφίας. Οι υπότροφοι της προηγού−

µενης παραγράφου δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 46

Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές

Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει εθνική θεώ− ρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας ή στις Ακαδηµίες και τα Σχο− λεία του Εµπορικού Ναυτικού λαµβάνουν, κατ’ εξαίρεση, άδεια διαµονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτές. Όσοι έχουν  γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών Σχολείων δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

Άρθρο 47

Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

 1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από πολίτη τρίτης χώρας απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου. Η άδεια διαµονής χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, έχει διάρκεια ενός έτους και µπορεί να ανανεώνεται ανά δύο έτη και

µέχρι την απόκτηση της ειδικότητας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής αποτελεί η προσκόµιση βεβαίωσης από νοσηλευτικό ίδρυµα που, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς απόκτησή της.

 1. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων.

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1331

 

 

Άρθρο 48

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους

 1. Η είσοδος οµόδοξου πολίτη τρίτης χώρας για φοί− τηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους επιτρέπεται, εφόσον προηγουµένως ο πολίτης τρίτης χώρας λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.
  1. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον

µήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υπο− βάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους,  µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 και την έναρξη χορήγησης της άδειας διαµονής µε τη µορφή  αυτοτελούς εγγράφου, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής. Μαζί µε την αίτηση πρέπει να καταθέσει:

α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγ− γράφου µε την εθνική θεώρηση εισόδου.

β. Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία.

γ. Βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύµατος ή ιδιώτη ότι αναλαµβάνουν την κηδεµονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο Άγιον Όρος.

δ. Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύµατος ή του ιδιώτη, που έχουν αναλάβει την κηδεµονία του, ότι υποχρεούται προς πλήρη κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του, καθώς και

ε. Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά  νοσηλευτικά  ιδρύµατα  ή  κέντρα  υγείας  ή  θε− ραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Παγκόσµιας  Οργάνωσης Υγείας και του ενωσιακού δικαίου µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.

 1. Η άδεια διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας χορη− γείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας.
 2. Η άδεια διαµονής χορηγείται για το χρονικό  διά− στηµα των ετών φοίτησης και µπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόµη έτος.

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΕΙΣ∆ΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ − ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ

Άρθρο 49 Προθεσµία περίσκεψης

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηριστεί θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης

µεταναστών κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα, εφόσον δεν υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/ 2003, παρέχεται µε πράξη της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής προθεσµία περίσκεψης τριών µηνών, ώστε να διαφύγουν από την επιρροή των δραστών των σε βά− ρος τους εγκληµάτων και να αποκατασταθούν ψυχικά για να µπορέσουν να λάβουν συνειδητά ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά µε τη συνεργασία  τους µε τις διω− κτικές Αρχές.

 1. Ειδικά για τους ανηλίκους − θύµατα εµπορίας αν− θρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών, η  ίδια

 

προθεσµία µπορεί να παρατείνεται για δύο ακόµη µή− νες µε απόφαση της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής και

µε κριτήριο την εξυπηρέτηση του συµφέροντος του ανηλίκου.

 1. Κατά  το  χρονικό  διάστηµα  της  προθεσµίας  περί− σκεψης τα πρόσωπα των προηγούµενων παραγράφων δεν αποµακρύνονται από τη χώρα. Απόφαση επιστρο− φής, που έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει ακόµη εκτελεστεί, αναστέλλεται.
 2. Με απόφαση της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής, η προθεσµία περίσκεψης µπορεί να περατώνεται πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση κατά την οποία:

α. διαπιστώνεται από την οικεία Εισαγγελική Αρχή ότι το ανωτέρω πρόσωπο επανασυνέδεσε ενεργώς, εκουσί− ως και µε δική του πρωτοβουλία τις σχέσεις του µε τους δράστες των εγκληµάτων του άρθρου 1 περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ του παρόντος Κώδικα ή ότι δε συντρέχουν τελικά στο πρόσωπο του τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για το χαρακτηρισµό του ως θύµατος εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών, τα οποία απαι− τούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα ή

β. συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.

Άρθρο 50

Ενηµέρωση θυµάτων και ειδική µέριµνα για ανήλικους

 1. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρµόδια αστυνοµική Αρχή ή οι αρµόδιοι φορείς κοινωνικής στή− ριξης, που προβλέπονται στο π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, αλλά και οποιοσδήποτε από τους  φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 49 του παρόντος Κώδικα, γνω− στοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας − θύµα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης  µεταναστών  ότι δικαιούται  να  υποβάλει  αίτηµα  για  να του χορηγηθεί άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, παρέ− χοντας σε αυτόν την αναγκαία προς τούτο ενηµέρωση.
 2. Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας θύµατος εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µετανα− στών που είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρµόδια Εισαγ− γελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια  για να  προσδιορίσει  την ταυτότητα και την ιθαγένειά του και για να θεµελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό της οικογένειάς του και λαµβάνει αµέσως τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τη νοµική του εκ− προσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπησή του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγε− λέας Ανηλίκων, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ο επαναπατρισµός του δεν εξυπηρετεί το συµφέρον του, µπορεί να διατάσ− σει κάθε πρόσφορο µέτρο για την προστασία του µέχρι την έκδοση απόφασης από το ∆ικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα (30) ηµερών, για το διορισµό Επιτρόπου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ..

Άρθρο 51

Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης

 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου περίσκεψης, τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης

µεταναστών έχουν δικαίωµα ιατροφαρµακευτικής πε−

 

 

 

1332          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

ρίθαλψης και πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχονται από το Ε.Σ.Υ., από τις Μονάδες Προστασίας και Αρωγής, αλλά και από φορείς που συνεργάζονται µε τους ανωτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει, καθώς και από τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής.

 1. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
  1. Οι αρµόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνο−

µικές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προστασία και την ασφάλεια των προαναφερόµενων θυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατά− ξεις, για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών µετάφρασης και διερµηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την ενηµέρωση τους σχετικά µε τα νόµιµα δικαιώµατά τους και µε τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για την παροχή κάθε αναγκαίας νοµικής βοήθειας.

Άρθρο 52

Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής

Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει χαρακτηρισθεί θύµα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µετανα− στών µε Πράξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, σύµφωνα µε το άρθρο 49, χορηγείται, µετά από σχετική αίτησή του, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα,  άδεια διαµονής ή ανανεώ− νεται η χορηγηθείσα, χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου, µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόµενων άρθρων.

Άρθρο 53

Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής

 1. Μετά την πάροδο της προθεσµίας περίσκεψης ή και πριν παρέλθει αυτή, εφόσον συντρέξει η περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής, ο αρµόδιος Εισαγγελέας εξετά− ζει εάν πληρούται µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις και συντάσσει σχετική έκθεση:

α. εάν κρίνεται σκόπιµη η παράταση της διαµονής του εν λόγω προσώπου στην Ελληνική Επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούµενης έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας,

β. εάν το ανωτέρω πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή βού− ληση συνεργασίας και

γ. εάν το ίδιο πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση

µε τους φερόµενους ως δράστες των αδικηµάτων του άρθρου 1 περιπτώσεις ια ΄ και ιβ΄.

 1. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής γίνεται κατά προτεραιότητα και η χορήγηση της διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού  Εσωτε− ρικών. Με την επιφύλαξη λόγων δηµόσιας  τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται άδεια διαµονής διάρκειας δώδεκα

µηνών, εάν συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου και η οποία ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.

Άρθρο 54

∆ικαιώµατα

Η άδεια διαµονής διασφαλίζει:

α) δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, το οποίο ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια της,

β) στις παροχές και την περίθαλψη του άρθρου 52,


γ) στις προϋποθέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει.

Άρθρο 55

Ειδικοί λόγοι µη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαµονής

Η άδεια διαµονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφό− σον συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς και εκουσίως µε τους εικαζόµενους δράστες των πράξεων που έχει καταγγείλει.

β. Εάν η αρµόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία του θύµατος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.

γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 1 έχει περατωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή 47 Κ.Π.∆. ή έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφα− ση, µε την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα θύµατα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003.

Άρθρο 56  Αλλαγή σκοπού διαµονής

Μέσα σε ένα µήνα από την περάτωση της σχετικής διαδικασίας µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, µπορεί να χορηγείται στον κάτοχο άδειας διαµονής, µε την ιδιότητα του θύµατος εµπορίας ανθρώ− πων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών, άδεια διαµο− νής για έναν από τους λόγους και υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις  που  προβλέπονται  στον Κώδικα αυτόν,

µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διαµονής λαµβάνεται ειδικά υπόψη ότι ο/η αιτών/ούσα είναι ή υπήρξε κάτοχος άδειας διαµονής ως θύµα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών.

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΕΙ∆ΙΚΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΕΙΣ∆ΟΧΗΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 57 Πεδίο Εφαρµογής

 1. Οι διατάξεις των άρθρων 58 έως 67 του παρόντος εφαρµόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή στην  Ελ− ληνική Επικράτεια προκειµένου να πραγµατοποιήσουν έρευνα.
  1. Το παρόν δεν εφαρµόζεται:

α) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα  ως  αιτούντες  διεθνή προστασία  ή  στο πλαίσιο καθεστώτων προσωρινής προστασίας,

β) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται να διαµείνουν στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα του σπουδα− στή κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά

µε τις προϋποθέσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών

µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία,

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1333

 

 

προκειµένου να διεξάγουν έρευνα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος,

γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή/απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,

δ) σε περίπτωση απόσπασης ερευνητή από ερευνη− τικό οργανισµό κράτους − µέλους της Ένωσης σε άλλο ερευνητικό οργανισµό στην Ελλάδα.

Άρθρο 58 Ευνοϊκότερες διατάξεις

 1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:

α) από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνά− πτονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρω− παϊκής Ένωσης και των κρατών − µελών της αφενός, και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,

β) από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνά− πτονται µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή περισσο− τέρων κρατών − µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.

 1. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατό− τητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατά− ξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρµόζεται το παρόν.

Άρθρο 59

Έγκριση ερευνητικού οργανισµού

 1. Κάθε ερευνητικός οργανισµός ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί ερευνητή σύµφωνα µε τη διαδικασία εισόδου και διαµονής που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει προηγουµένως εγκριθεί για το σκοπό αυτόν, σύµφωνα

µε τη σχετική νοµοθεσία.

 1. Η έγκριση ερευνητικού οργανισµού χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΓΓΕΤ).
 2. ∆ηµόσιοι   ερευνητικοί   οργανισµοί,   ή   άλλοι  αντί− στοιχοι  ερευνητικοί  φορείς  του  δηµόσιου τοµέα, ή τα Ν.Π.Ι.∆. που εποπτεύονται από δηµόσια αρχή, καθώς και αναγνωρισµένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), δηλαδή Πανεπιστήµια  και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριµένοι φορείς για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα.
 3. Ιδιωτικοί φορείς προκειµένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκµηριώνεται η ύπαρξη Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης.

β) Τεκµηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήµατα του φορέα για εφαρµογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, σύµφωνα µε το ν. 3296/ 2004 (Α΄ 253), όπως ισχύει.

γ) Επαρκή τεκµηρίωση της αναγκαιότητας  απασχό− λησης ερευνητών πολιτών τρίτων χωρών.

 1. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, από την οποία και αξιολογούνται. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5 ετών.
 2. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΓΓΕΤ βεβαίωση ότι σε περίπτωση που ένας ερευνητής παραµείνει παρανόµως στην Ελληνική Επικράτεια µετά τη λήξη της σύµβασής του, ο ερευνητι− κός οργανισµός ευθύνεται για την πληρωµή των εξόδων

 

διαµονής ή/και επιστροφής που βαρύνουν το ∆ηµόσιο. Η ΓΓΕΤ οφείλει να κοινοποιεί αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η οικονοµική ευθύνη του ερευ− νητικού οργανισµού λήγει έξι µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης υποδοχής κάθε ερευνητή.

 1. Οι ερευνητικοί οργανισµοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο  της  ακρίβειας  των  στοιχείων  των  βιογραφι− κών σηµειωµάτων των ερευνητών τρίτων  χωρών και των προσόντων τους υπό το πρίσµα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων τους σύµφωνα  µε το άρθρο 1 στοιχείο µζ΄.
 2. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισµοί έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στη ΓΓΕΤ τις συµβάσεις υποδοχής τις οποίες έχουν υπογράψει. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για τον έλεγχο των εν λόγω συµβάσεων.
 3. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για την τήρηση και έλεγχο των όρων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 6 του παρόντος. Αν διαπιστωθεί µη τήρηση αυτών, ή σε περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισµός έχει υπογράψει σύµβαση υπο− δοχής µε πολίτη τρίτης χώρας κατά καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, η έγκριση ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται. Εάν η έγκριση ανακληθεί ή δεν ανανε− ωθεί, µπορεί να απαγορευθεί στο συγκεκριµένο οργα− νισµό να ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό διάστηµα

µέχρι πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή µη ανανέωσης. Η ανάκληση ή µη ανανέωση της έγκρισης κοινοποιείται στην αρµόδια

∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

 1. Η ΓΓΕΤ δηµοσιεύει και ενηµερώνει ετησίως κατα− λόγους των ερευνητικών οργανισµών που εγκρίνονται για τους σκοπούς του παρόντος και κοινοποιεί άµεσα κάθε µεταβολή στην αρµόδια  ∆ιεύθυνση του Υπουρ− γείου Εσωτερικών, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
 2. Κάθε ερευνητικός οργανισµός που επιθυµεί να υπο− δεχθεί έναν ερευνητή, υπογράφει µαζί του  σύµβαση υποδοχής µε την οποία ο ερευνητής αναλαµβάνει τη δέ− σµευση να ολοκληρώσει το ερευνητικό πρόγραµµα και ο οργανισµός αναλαµβάνει τη δέσµευση να υποδεχθεί τον ερευνητή για το σκοπό αυτόν, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 61.
 3. Οι ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να υπογράφουν συµβάσεις υποδοχής µόνον εφόσον έχουν ελεγχθεί οι ακόλουθοι όροι:

Άρθρο 60 Σύµβαση υποδοχής

α) Το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρ−

µόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισµού αφού ελεγ− χθούν τα ακόλουθα:

i)                    ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσι−

µότητα των απαραίτητων χρηµατοοικονοµικών πόρων για τη διεξαγωγή της,

ii)                   τα προσόντα του ερευνητή στο πλαίσιο του αντι− κειµένου της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου  του.

β) Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παρα−

µονής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να προσφύγει στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν µπορεί να

 

 

 

1334          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

είναι κατώτεροι των 900 ευρώ µηνιαίως, ώστε να καλύ− πτει τις δαπάνες του. Το ποσό των επαρκών πόρων του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να  αναπροσαρµόζεται

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο−

µικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.

γ) Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της  πα− ραµονής του, ασφάλιση για το σύνολο των  κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

δ) Η σύµβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νοµική σχέση και τις εργασιακές συνθήκες των ερευνητών, σύµφωνα

µε τη σχετική νοµοθεσία.

 1. Μόλις υπογραφεί η σύµβαση υποδοχής, ο ερευνητι− κός οργανισµός χορηγεί στον ερευνητή ατοµική δήλωση ότι έχει αναληφθεί η οικονοµική ευθύνη για τα έξοδα, σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος 6.
 2. Ο ερευνητικός οργανισµός ειδοποιεί αµέσως την αρµόδια, σύµφωνα µε το άρθρο 61 παράγραφος 1 του παρόντος, αρχή για τη χορήγηση της άδειας διαµονής για κάθε γεγονός το οποίο εµποδίζει την εκτέλεση της σύµβασης  υποδοχής.
 3. Συµβάσεις υποδοχής µε ερευνητικούς οργανισµούς, των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί παύουν να ισχύ− ουν. Οµοίως, η σύµβαση υποδοχής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν λάβει άδεια διαµονής, καθώς και όταν η σχέση µεταξύ ερευνητή και ερευνη− τικού οργανισµού λήξει.

Άρθρο 61

Χορήγηση άδειας διαµονής ερευνητή

 1. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 59 και 60 του παρόντος, ο πολίτης  τρί− της χώρας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση  άδειας διαµονής. Η αίτηση υποβάλλεται στις  υπηρεσίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος και συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
  1. Εάν τα στοιχεία που παρέχονται προς υποστήριξη της

αίτησης είναι ανεπαρκή, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει τον


 1. Το µέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής σύµφωνα µε τις διατά− ξεις του άρθρου 61 του παρόντος, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
 2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, το µέλος οικογένειας ερευνητή υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, στο αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.

Άρθρο 64

∆ικαίωµα διαµονής και χορήγηση άδειας διαµονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαµονής ερευνητή σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει ισχύουσα άδεια  διαµονής στο εν λόγω κράτος − µέλος βάσει της  Οδηγίας 2005/71/ΕΚ

µπορεί να πραγµατοποιεί µέρος της έρευνάς του στην Ελλάδα υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 1. Εάν ο ερευνητής διαµένει για περίοδο έως και τρεις

µήνες στη χώρα η έρευνα µπορεί να διεξάγεται βάσει της σύµβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κρά− τος − µέλος, εφόσον ο ερευνητής δεν αποτελεί απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία.

 1. Εάν ο ερευνητής διαµείνει στη χώρα για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις µήνες, απαιτείται νέα σύµβα− ση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα, καθώς και άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος.
 2. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής στην πε− ρίπτωση της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται από τον ερευνητή πολίτη τρίτης χώρας εφόσον ο ίδιος βρίσκεται ήδη στο έδαφος της χώρας, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 61 του παρόντος.
  1. Για τη χορήγηση άδειας διαµονής, τα πρόσωπα

 

αιτούντα για τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν

 

 1. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
 2. Οι ερευνητές, πολίτες τρίτων χωρών, µπορούν να συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από τα µέλη της οικογένειάς τους.

Άρθρο 62

∆ιάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής ερευνητή

 1. Η άδεια διαµονής ερευνητή είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της σύµβασης υποδοχής. Σε περίπτωση που παρατείνεται η σύµβαση υποδοχής η άδεια διαµονής ανανεώνεται για ισόχρονο χρονικό διάστηµα.
 2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο ερευνητής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυ− τής, στο αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
 3. Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαµονής εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9.

Άρθρο 63

Άδεια διαµονής µελών οικογενείας ερευνητή

1. Στα µέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, άδεια διαµονής, η οποία λήγει ταυτό− χρονα µε την άδεια διαµονής του ερευνητή.


αίτηση το αργότερο εντός τριών µηνών από την είσοδό

τους στη Χώρα στο αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

 1. Η άδεια διαµονής ερευνητή είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της σύµβασης υποδοχής του και ανανεώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος.
 2. Ο ερευνητής µπορεί να συνοδεύεται ή να ακολου− θείται από τα µέλη της οικογένειάς του,  εφόσον δια− θέτουν ισχύουσα άδειας διαµονής ως µέλη οικογενείας ερευνητή στο άλλο κράτος − µέλος.
 3. Στα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου  χορη− γείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 63 του παρόντος.
 4. Ερευνητής που πληροί τις προϋποθέσεις του  άρ− θρου αυτού δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει την Ελ− ληνική Επικράτεια προκειµένου να υποβάλει αίτηση για άδεια διαµονής.

Άρθρο 65

Ανάκληση ή µη ανανέωση της άδειας διαµονής

Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 64 ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται, πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 24 και στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1335

 

 

α. όταν έχει αποκτηθεί δολίως ή

β. όταν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τους όρους εισόδου και διαµονής που προβλέπονται στα άρθρα 59, 60, 61 και 62 ή διαµένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαµονή.

Άρθρο 66

∆ιδασκαλία

Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος

µπορούν να παρέχουν διδακτικό έργο σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.

Άρθρο 67 Ίση µεταχείριση

Ο κάτοχος άδειας διαµονής ερευνητή έχει δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά:

α) την αναγνώριση των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελµατικών τίτλων, σύµφωνα µε τις σχε− τικές εθνικές διαδικασίες,

β) τις συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των όρων αµοιβής και απόλυσης,

γ) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας όπως ορίζο− νται στον κανονισµό ΕΚ αριθµ. 883/2004 του  Συµβου− λίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης  στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη  των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ειδικές διατάξεις στο  Παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1231/2010 του  Συµβουλίου της 24ης Νοεµ− βρίου 2010, για την επέκταση των διατάξεων του Κα− νονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 και του Κανονισµού ΕΕ αριθµ. 987/2009 στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές µόνο λόγω της ιθαγένειάς τους, εφαρµόζονται αναλόγως,

δ) τις φορολογικές διευκολύνσεις,

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την πα− ροχή αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Άρθρο 68

Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 57 έως και 67 ισχύουν οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 30.

ΤΜΗΜΑ ∆΄

ΕΙΣ∆ΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

22ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69 Πεδίο Εφαρµογής

 1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται όταν ο συντηρών κατέχει άδεια διαµονής που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας ισχύος τουλά− χιστον δύο ετών, η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης  διαµονής, εφόσον τα

µέλη της οικογένειάς του είναι πολίτες τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

 1. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 69 έως 77 δεν εφαρµό− ζονται όταν ο συντηρών:

 

α. έχει υποβάλει αίτηση να του αναγνωρισθεί η ιδιότη− τα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, επί της οποίας δεν έχει ακόµα εκδοθεί η σχετική απόφαση,

β. έχει λάβει άδεια διαµονής δυνάµει προσωρινής προ− στασίας ή ζητεί άδεια να διαµείνει µε αυτό το καθεστώς και αναµένει την έκδοση σχετικής απόφασης,

γ. έχει λάβει άδεια διαµονής στην Ελλάδα δυνάµει επι− κουρικών µορφών προστασίας, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις, την εθνική νοµοθεσία ή τις  πρακτικές των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή ζητεί άδεια να διαµείνει µε αυτό το καθεστώς και αναµένει την έκδοση σχετικής απόφασης.

 1. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 69 έως 77 δεν εφαρµόζο− νται στα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 69 έως 77 εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:

α. διµερών και πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της ΕΕ ή της ΕΕ και των κρατών − µελών της, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου,

β. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτω− βρίου 1961 (ν. 1426 /1984, Α΄ 32), ως ισχύει.

Άρθρο 70

Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόµιµα στην Ελλάδα για διάστηµα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει, κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαµονή στη χώρα των µελών της οικογένειάς του. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα µέλη αυτά διαµένουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Τυχόν διαµονή των µελών αυ− τών στην Ελληνική Επικράτεια, πριν την υποβολή  της αίτησης για οικογενειακή επανένωση, δεν  αποτελεί παρακωλυτικό λόγο και η αίτηση για τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου εξετάζεται, υπό την προυπόθεση ότι τα µέλη της οικογένειας, την είσοδο των οποίων αιτείται ο πολίτης τρίτης χώρας, πληρούν κριτήρια ένταξης στη χώρα, όπως αυτά ορίζονται  στην παράγραφο 14 του άρθρου 136.
 2. Για την άσκηση του δικαιώµατος της προηγούµενης παραγράφου, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει την οικογενειακή σχέση µε τα µέλη της οικογένειάς του για τα οποία ζητεί την επανένωση στην Ελλάδα, καθώς και ότι πληροί ο ίδιος, σωρευτικά, τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. ∆ιαθέτει κατάλυµα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του για τα οποία ζητεί την επανένωση, όπως αυτό ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’  εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως ισχύει.

β. ∆ιαθέτει προσωπικό εισόδηµα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύ− στηµα κοινωνικής αρωγής της χώρας. Το εισόδηµα αυτό δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τις ετήσιες απολαβές του αµειβόµενου µε τον κατώτατο µισθό, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, προσαυξηµένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Η ανωτέρω προ− σαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαµένουν νοµίµως στην Ελλάδα.

γ. ∆ιαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τις  αντί−

 

 

 

1336          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

στοιχες κατηγορίες εργαζοµένων ηµεδαπών, η οποία να µπορεί να καλύψει και τα µέλη της οικογένειάς του.

 1. Σε περίπτωση πολυγαµίας, αν ο συντηρών έχει ήδη σύζυγο που ζει µαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση µε άλλη σύζυγο.

∆εν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και άλλης συζύγου, εκτός των περιπτώσεων που του έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια.

 1. Για τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέ− σης το αρµόδιο όργανο µπορεί να καλεί τον συντηρού− ντα σε προσωπική συνέντευξη και να διενεργεί οποια− δήποτε άλλη έρευνα κρίνεται  αναγκαία και η αίτηση του συντηρούντος να συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 136.

Άρθρο 71

Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης

 1. Ο συντηρών καταθέτει αίτηση οικογενειακής επανέ− νωσης, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογη− τικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8.
 2. Το αρµόδιο για την εξέταση του αιτήµατος όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, υποχρεούται να ζητήσει άµεσα τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, καθώς και τη γνώµη της αρµόδιας Ελληνικής προξενικής αρχής, µε σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης και της δυνατότητας ένταξης, ιδίως µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε τα

µέλη της οικογένειας και την εξέταση κινδύνων που προκύπτουν για τη δηµόσια υγεία. Μη εµφάνιση των

µελών της οικογένειας, των οποίων την είσοδο έχει αιτηθεί ο συντηρών, σε κλήση για συνέντευξη, στην οι− κεία προξενική αρχή καθιστά το αίτηµα µη παραδεκτό. Οι ανωτέρω γνώµες παρέχονται εντός  αποκλειστικής τριµήνου προθεσµίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση µε το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης, η εν λόγω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται για διά− στηµα τριάντα ηµερών. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντα οικογενειακής  επανένωσης  αποστέλλεται  στο  οικείο  Προξενείο από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση είτε τα− χυδροµικώς είτε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαµβάνει τα έξοδα αποστολής, µέσω ταχυµεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποστέλ− λονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι µε τους πολίτες οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση για οικογενειακή επανένωση.

Το αρµόδιο όργανο εξετάζει την αίτηση ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 70. Κατά την εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση εκτι−

µάται ιδιαιτέρως και το συµφέρον των ανηλίκων τέκνων.

Το αρµόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη τις ανωτέρω γνώµες, εκδίδει σχετική απόφαση.

 1. Το αρµόδιο όργανο διαβιβάζει την απόφαση έγκρι− σης για οικογενειακή επανένωση στην οικεία Ελληνική προξενική αρχή, η οποία, εφόσον το αίτηµα έχει γίνει δεκτό, χορηγεί, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι εισό− δου, στα µέλη της οικογένειας τις απαιτούµενες ειδικές θεωρήσεις εισόδου, µε την  επιφύλαξη των διατάξεων

περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 82 του ν. 3386/ 2005.

Άρθρο 72

Χορήγηση της άδειας διαµονής

1 .Το κάθε µέλος της οικογένειας, µετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση της οικείας άδειας διαµονής, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στο αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8. Για τα ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από εκείνον που ασκεί την επιµέλεια και τους χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής.

 1. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής συ− νοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµα− τέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή του  Υπουργού Εσωτερικών κατά περίπτωση.
 2. Η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ολο− κληρώνεται το αργότερο µέσα σε εννέα µήνες αφότου υποβλήθηκε η αίτηση του άρθρου 71 παράγραφος 1, µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά,  για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης. Σε  περίπτωση συνδροµής εξαιρετικών λόγων, η  ανωτέρω προθεσµία µπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες και µέχρι τρεις (3) µή− νες.

Άρθρο 73

∆ιάρκεια και ανανέωση άδειας διαµονής

 1. Στα µέλη της οικογένειας χορηγείται αρχική άδεια διαµονής µε ηµεροµηνία λήξεως αυτήν της άδειας δια−

µονής του συντηρούντος. Κατά την ανανέωση, η άδεια διαµονής των µελών ακολουθεί την τύχη της άδειας διαµονής του συντηρούντος.

Στην περίπτωση που ο συντηρών αποκτήσει την ιδιό− τητα του επί µακρόν διαµένοντος η άδεια διαµονής των

µελών της οικογένειάς του ανανεώνεται ανά τριετία. Στην περίπτωση που ο συντηρών έχει ήδη  αποκτή−

σει την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος, η αρχική άδεια διαµονής στα µέλη της οικογένειάς του για τα οποία έχει αιτηθεί οικογενειακή επανένωση χορηγείται για δύο (2) έτη και ανανεώνεται ανά τριετία.

 1. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί την οικογενειακή σχέση µε τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειάς του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστι− κές και φορολογικές του υποχρεώσεις.
 2. Το µέλος της οικογένειας, που επιθυµεί την  ανα− νέωση της άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης υποχρεούται, πριν από  τη λήξη της, να καταθέσει αίτηση στο αρµόδιο, κατά περίπτωση, όργα− νο συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα  δικαιολογητικά.

Άρθρο 74

Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή µη ανανέωση άδειας διαµονής

 1. Η άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση δεν χορηγείται,  ανακαλείται  ή  δεν  ανανεώνεται,  στις ακό− λουθες περιπτώσεις:

α. Συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφά− λεια. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας αποτελεί  προαπαιτούµενο στοιχείο κατά την έγκριση της  οικογενειακής επανέ−

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1337

 

 

νωσης και την αρχική χορήγηση της άδειας διαµονής στα µέλη της οικογένειας.

β. Συντρέχουν λόγοι δηµόσιας υγείας.

γ. Ο συντηρών και τα µέλη της οικογένειάς του έπαυ− σαν να διάγουν πραγµατικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο. δ. Αποδειχθεί, από επίσηµο έγγραφο αρµόδιας Ελλη− νικής Αρχής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ότι χρησι−

µοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα, ότι διαπράχθηκε, µε οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα.

ζ. ∆ιαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γά−

µος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί

µε σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του πα− ρόντος, προκειµένου να επιτευχθεί η είσοδος ή διαµονή στη χώρα ή η διαµονή του συντηρούντος τερµατισθεί και το µέλος της οικογένειας δεν διαθέτει αυτοτελές δικαίωµα διαµονής.

 1. Κατά την ανάκληση ή τη µη ανανέωση της άδειας διαµονής µέλους της οικογένειας του συντηρούντος για λόγους δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, εξετάζονται, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων του παρόντος Κώδικα, η σοβαρότητα ή το είδος του αδική−

µατος που διεπράχθη και οι κίνδυνοι που προέρχονται από αυτό το άτοµο.

 1. Έλεγχοι µπορούν να διενεργούνται σε κάθε περί− πτωση που περιέρχεται στη γνώση των υπηρεσιών και για οποιοδήποτε περιστατικό που µπορεί να δικαιολο− γήσει ανάκληση της άδειας διαµονής.
 2. Για την απόρριψη αίτησης, την ανάκληση ή την άρνηση  ανανέωσης  της  άδειας  διαµονής,  ή  σε  περί− πτωση λήψης µέτρου αποµάκρυνσης εις βάρος του συ− ντηρούντος ή µελών της οικογένειάς του, συνεκτιµάται ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των  οικογενειακών δεσµών του προσώπου, η διάρκεια  διαµονής του στη χώρα, καθώς και η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσµών µε τη χώρα καταγωγής του.

Άρθρο 75

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας

 1. Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου µε αυτόν, δικαίωµα:

α. πρόσβασης στην εκπαίδευση,

β. πρόσβασης σε εξαρτηµένη εργασία − παροχή υπη− ρεσιών ή έργου κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαµονής τους,

γ. πρόσβασης στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, τη βασική και περαιτέρω κατάρτιση, καθώς και την επα− νακατάρτιση.

 1. Οι κάτοχοι αδειών διαµονής για οικογενειακή επα− νένωση υπόκεινται στα γενικά δικαιώµατα και υποχρε− ώσεις των πολιτών τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις δι− ατάξεις του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 76

Αυτοτελής άδεια διαµονής µελών οικογένειας

 1. Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογε− νειακής επανένωσης δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, να

 

αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαµονής στην Ελλάδα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. παρέλευσης πενταετίας από τη χορήγηση της αρ− χικής άδειας διαµονής για οικογενειακή  επανένωση, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια  διαµονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του Κώδικα,

β. ενηλικίωσης.

 1. Αυτοτελής άδεια διαµονής µπορεί να χορηγείται στα πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά δυνάµει οικογενει− ακής επανένωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα µέλη της οικογένειας διαµένουν στη χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του,

β. σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή αποδεδειγµένης διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, εφόσον:

 1. ο γάµος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή αποδεδειγµένης δι− ακοπής της έγγαµης συµβίωσης, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στη χώρα.
 2. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας υπήρξε θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος.

Το κάθε µέλος της οικογένειας, υποβάλλει αίτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 για τη χορή− γηση αυτοτελούς άδειας διαµονής, εφόσον πληροί µία εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

 1. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαµονής δεν

µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Περαιτέρω  ανανέ− ωσή της επιτρέπεται για άλλους λόγους,  εκτός της οικογενειακής επανένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 1. Το δικαίωµα διαµονής των ανήλικων τέκνων ακο− λουθεί την τύχη του δικαιώµατος διαµονής του γονέα, στον οποίον έχει ανατεθεί η επιµέλεια.
 2. Για τα τέκνα που ενηλικιώνονται, η αυτοτελής άδεια διαµονής, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του πα− ρόντος άρθρου, είναι τριετής και δεν µπορεί να υπερ− βαίνει την συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Η εν λόγω άδεια διαµονής, υπό την επιφύλαξη συνδρο−

µής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, ανανεώνεται για επιπλέον τρία έτη µε

µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προηγούµενης αυτοτελούς άδειας διαµονής.

Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα αυτού.

 1. Σε περίπτωση που η  αυτοτελής άδεια διαµονής ανανεωθεί για  σπουδές  ή  επαγγελµατική  κατάρτιση, ο πολίτης τρίτης χώρας µπορεί, µετά το πέρας των σπουδών του, να την ανανεώσει αυτοτελώς για ένα (1) έτος. Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται σύµφωνα

µε τις προβλέψεις του Κώδικα αυτού.

 1. Η αυτοτελής άδεια διαµονής παρέχει στον κάτοχό της δικαίωµα άµεσης πρόσβασης στην εξαρτηµένη ερ− γασία−παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, καθώς και σε σπουδές σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης.

Άρθρο 77

Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 69 έως και 76 ισχύουν οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 30.

 

 

 

1338          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 78

Η ανανέωση άδειας διαµονής οικογενειακής επανένω− σης ή αυτοτελούς άδειας διαµονής, για λόγους σπουδών δεν υπόκειται στις διατάξεις της  περίπτωσης β΄ παρ. 2 του άρθρου 32 και της  περίπτωσης β΄ παρ. 1 του άρθρου 33.

Άρθρο 79

Η ρύθµιση της παραγράφου 5 του άρθρου 76  κα− ταλαµβάνει κάθε πολίτη τρίτης χώρας που κατά  την ενηλικίωσή του διέµενε νόµιµα στην Ελλάδα µε οριστι− κό τίτλο νόµιµης διαµονής ανεξάρτητα από  την αρχή έκδοσής του.

Άρθρο 80

Ρυθµίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύ− σταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα

 1. Σε περιπτώσεις τέλεσης γάµου µεταξύ πολιτών τρί− των χωρών που διαµένουν στη Χώρα µε άδεια διαµονής, στον ένα εκ των συζύγων και στα µέλη της οικογένειάς τους, που διαµένουν ήδη νόµιµα στη  χώρα µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής για οικογενειακή  επανένωση.
 2. Η διαµονή των ανήλικων τέκνων που γεννιούνται στην Ελλάδα καλύπτεται από την άδεια διαµονής του συντηρούντος γονέα µέχρις ότου υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε αυτά.

Άρθρο 81

Ρυθµίσεις µελών οικογένειας οµογενών

 1. Στους συζύγους οµογενών, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, χορηγείται άδεια διαµονής διάρκειας πέντε (5) ετών η οποία παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Οι άδειες διαµονής του παρόντος άρθρου χορηγού− νται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα  της Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης, είναι δυνατόν να ανανεώνονται, κάθε φορά, για ισόχρονο διάστηµα και δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου.

 1. Οι σύζυγοι οµογενούς, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια δι− αµονής, λόγω:
 2. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα µέλη της οικογένειας διαµένουν στη Χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του,
 3. έκδοσης αµετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύ− ρωσης του γάµου και εφόσον ο γάµος  διήρκεσε, έως την ηµεροµηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάµου, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα,
 4. συντρέχουν  ιδιαιτέρως  δυσχερείς  καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας κατέ− στη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαµονής χορηγεί− ται για ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

 1. Στις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου υπάγονται και οι αλλογενείς σύζυγοι οµογενών από Αλβανία, το καθεστώς διαµονής των οποίων ρυθµίζεται από τις διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 1975/1991.
  1. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το δικαίωµα διαµονής των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώ−

µατος διαµονής του γονέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η επιµέλεια.

Άρθρο 82

Είσοδος και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογένειας Έλληνα

 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογένειας Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα, µε οµοιόµορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισµένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισµού (ΕΚ) 539/2001 του Συµβουλίου ή διαµένουν νόµιµα, µε οριστι− κό ή προσωρινό τίτλο διαµονής, ο οποίος έχει χορηγη− θεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας ή την αρ−

µόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγείται

«∆ελτίο ∆ιαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα», υπό την προϋπόθεση σταθερής διαµονής τους στη χώρα.

Το παραπάνω ∆ελτίο ∆ιαµονής χορηγείται και σε πο− λίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς, ως αλλογενείς  σύζυγοι Οµο− γενούς, καθώς και σε  αναγνωρισµένους  δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Το ∆ελτίο ∆ιαµονής χορηγείται µε την  επιφύλαξη των  ρυθµίσεων  που  αφορούν  την  έκδοση  των  αδει− ών διαµονής υπό τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4018/ 2011.

 1. Το ∆ελτίο ∆ιαµονής είναι ατοµικό και χορηγείται στα µέλη της οικογένειας της επόµενης παραγράφου,

µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Απο− κεντρωµένης ∆ιοίκησης, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και  συνδροµής των προϋποθέσεων της παραγράφου 3  του άρθρου αυτού. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύµφωνο

µε την αρχή της αναλογικότητας και να θεµελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συµπεριφορά του προ− σώπου που αφορά. Προηγούµενες ποινικές  καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων

µέτρων. Η προσωπική συµπεριφορά του προσώπου που αφορά το µέτρο πρέπει να συνιστά πραγµατική, ενεστώ− σα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται µε τα  στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιµήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνο− νται αποδεκτές.

 1. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα, που επιθυµεί τη χορήγηση ∆ελτίου ∆ιαµονής, κατά την παράγραφο 1, οφείλει  να  καταθέσει  αίτηση  σύµφωνα  µε  τις  διατά− ξεις του άρθρου 8 του παρόντος στις  υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας, σε διάστηµα τριών µηνών, από την  ηµεροµηνία εισόδου στη Χώρα ή εντός δύο µηνών  από την ηµεροµηνία σύναψης του γάµου. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία εισόδου ή σύναψης του γάµου, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε τα οποία:

α. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση

µε τον Έλληνα.

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1339

 

 

β. Αποδεικνύει στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της  περί− πτωσης λε΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ότι συντρέχει η προϋπόθεση του  συντηρούµενου µέλους, δηλαδή ότι υποστηρίζεται υλικά από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας.

Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι θα συντηρεί− ται από τον Έλληνα και ότι συντηρούνταν ή ζούσε υπό τη στέγη του ετέρου των συζύγων που  είναι πολίτης τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν σο− βαροί λόγοι υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του µέλους της οικογένειας από τον Έλληνα.

 1. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία και χορηγεί το ∆ελτίο ∆ιαµονής.
 2. Το ∆ελτίο ∆ιαµονής έχει διάρκεια πέντε έτη. To αδιάλειπτο της διαµονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι µήνες ετησίως, ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ’ ανώτα− το όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως  εγκυµοσύνη και

µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή  επαγγελµα− τική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο  κράτος−µέλος ή τρίτη χώρα.

Άρθρο 83 Μόνιµη διαµονή

 1. Τα µέλη οικογένειας Έλληνα τα οποία διαµένουν νοµίµως στη Χώρα µε τον Έλληνα για συνεχές χρονικό διάστηµα πέντε ετών, έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής στη Χώρα. To δικαίωµα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου. ∆ιακοπή της διαµονής, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόµενα έτη, από τη λήξη του ∆ελτίου ∆ιαµονής δεν θίγει το δικαίωµα απόκτησης ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής.
 2. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα που επιθυµεί τη χορήγηση ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής, κατά την παρά− γραφο 1 του άρθρου αυτού, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση δύο µήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του ∆ελ− τίου ∆ιαµονής του στην κατά το άρθρο 8 υπηρεσία, σε διάστηµα τριών µηνών, από την ηµεροµηνία εισόδου στη Χώρα. Σε περίπτωση µη υποβολής  της  αίτησης  εντός διαστήµατος  ενός  έτους από την ηµεροµηνία λήξης του ∆ελτίου ∆ιαµονής, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους,  πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούµενα  δικαιολογητικά.
 3. Το ∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής χορηγείται µε απόφα− ση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης, υπό την επιφύλαξη λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, και ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκα− ετία. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύµφωνο

µε την αρχή της αναλογικότητας και να θεµελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συµπεριφορά του προ− σώπου που αφορά. Προηγούµενες ποινικές  καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων

µέτρων. Η προσωπική συµπεριφορά του προσώπου που αφορά το µέτρο πρέπει να συνιστά πραγµατική, ενεστώ− σα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται µε τα  στοιχεία  της  υπόθεσης  ή


 

στηρίζονται σε εκτιµήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνο− νται αποδεκτές.

Το ∆ελτίο ∆ιαµονής χορηγείται µε την  επιφύλαξη των  ρυθµίσεων  που  αφορούν  την  έκδοση  των  αδει− ών διαµονής υπό τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4018/ 2011.

 1. Μετά την απόκτηση ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής η απώλεια του δικαιώµατος, επέρχεται µόνο σε περίπτω− ση απουσίας του ενδιαφερόµενου από την Ελλάδα, για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη.

Άρθρο 84

Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώµατος διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, µελών οικογένειας Έλληνα

 1. Τα µέλη οικογένειας Έλληνα διατηρούν προσωπο− παγές δικαίωµα διαµονής όταν:

α. Ο Έλληνας αποβιώσει και τα µέλη της οικογένειας διαµένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του.

β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή αίτησης αγω− γής διαζυγίου, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιµέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νοµίµως σε έναν από τους συζύγους που είναι πολίτης τρίτης χώρας.

γ.  Συντρέχουν  ιδιαιτέρως  δυσχερείς  καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας κατέ− στη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος. δ. Ο ένας εκ των συζύγων απολαύει νοµίµως του δι− καιώµατος επικοινωνίας µε ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συµφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι  επισκέψεις πρέπει να πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο

διάστηµα απαιτείται.

 1. Το δικαίωµα διαµονής των προσώπων της  παρα− γράφου 1 διατηρείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρό− σωπα αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως µισθω− τών ή την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, ή αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα µέλη της οικογένειάς τους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Ελλάδα,  το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, καθώς  και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα, ή, τέλος αποδεικνύουν ότι είναι µέλη της ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικο− γένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
 2. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και επιθυµεί τη χορήγηση Προσωποπαγούς ∆ικαιώµατος ∆ιαµονής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής σην κατά το άρθρο 8 υπηρεσία, σε διάστηµα δύο µηνών, αφότου συµβεί το γεγονός, ως απόρροια του οποίου διατηρείται το προσωποπαγές δικαίωµα, να υποβάλλει στις αρµόδιες αρχές, σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
 3. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία χο− ρηγεί προσωποπαγή άδεια διαµονής.
 4. Η προσωποπαγής άδεια διαµονής έχει διάρκεια πέ− ντε (5) έτη και ανανεώνεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά.

 

 

 

1340          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

 1. Πολίτες τρίτων χωρών που διέµεναν νόµιµα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα και µετά τη σύναψη γάµου µε έτερο πολίτη τρίτης χώ− ρας ή Έλληνα πολίτη µετέβαλλαν το καθεστώς διαµονής τους και έλαβαν είτε άδεια διαµονής για λόγους οικογε− νειακής επανένωσης είτε δελτίο διαµονής ως µέλη οι− κογένειας Έλληνα, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο προηγούµενο καθεστώς διαµονής τους, εφόσον:

α. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο Έλληνας αποβιώσει και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωµα  διαµονής.

β. Εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρω− σης του γάµου και δεν δικαιούνται  αυτοτελές ή προ− σωποπαγές αντίστοιχα δικαίωµα διαµονής.

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε όσα από τα

µέλη της οικογένειάς τους διέµεναν νόµιµα στη χώρα και µετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαµονής τους.

Άρθρο 85

Γενικές διατάξεις περί ∆ελτίων ∆ιαµονής, Μόνιµης

∆ιαµονής και Προσωποπαγών Αδειών ∆ιαµονής πολιτών τρίτης χώρας

 1. Η έκδοση του ∆ελτίου ∆ιαµονής, του ∆ελτίου Μόνι−

µης ∆ιαµονής και της Προσωποπαγούς Άδειας ∆ιαµονής δεν υπόκειται σε καταβολή παραβόλου.

 1. Ο [η] σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας και οι  κα− τιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή,  των συζύγων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 82, που κατέχουν ∆ελτίο ∆ιαµονής έχουν πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία−παροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελµατική  δραστηριότητα.
 2. Οι κάτοχοι ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής και Προσω− ποπαγούς ∆ικαιώµατος ∆ιαµονής έχουν πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία−παροχή  υπηρεσιών ή έργου και επαγγελµατική δραστηριότητα.
 3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι πολίτες τρίτων χωρών µέλη οικο− γένειας Έλληνα απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους πολίτες της Ένωσης, εφόσον έχουν δικαίωµα διαµονής ή µόνιµης διαµονής.

Άρθρο 86

Μη αναγνώριση δικαιώµατος − Απώλεια δικαιώµατος διαµονής

1                    .Το ∆ελτίο ∆ιαµονής δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εκτός από τις περιπτώσεις που ανα− φέρονται στο άρθρο 24, και στις περιπτώσεις που:

α. Αποδειχθεί από επίσηµο έγγραφο Ελληνικής Αρχής ή  τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση  ή  αµετάκλητο  βού− λευµα του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου ότι χρησι−

µοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε

µε οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα και γενικά ότι στοιχειοθετείται κατάχρηση δικαιώµατος ή απάτη, όπως στην περίπτωση εικονικού γάµου.

β. Ο Έλληνας και τα µέλη της οικογένειάς του έπαυσαν να διάγουν πραγµατικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.

γ. ∆ιαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γά−

µος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί

µε κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί το ∆ελτίο

∆ιαµονής ή Μόνιµης ∆ιαµονής.


Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συµβίωση των µελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοι− χεία της ταυτότητας του ετέρου συζύγου.

2. Εφόσον αίτηµα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής απορρίπτεται ή χορηγηθείσα άδεια διαµονής ανακαλείται, οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύµφωνα µε τις διατά− ξεις των άρθρων 16 έως 41 του ν. 3907/2011. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και όρους έκδοσης των απο− φάσεων επιστροφής σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών

µελών οικογένειας Έλληνα εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 24 του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135).

Άρθρο 87

Γονείς και ανήλικα αδέλφια ηµεδαπών

Με  απόφαση  του  Γενικού  Γραµµατέα  της  Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης χορηγείται το ∆ελτίο ∆ιαµονής της παραγράφου 1 του άρθρου 82 σε γονείς ανήλικων ηµεδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα,  ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσης εκ µέρους των  τέκνων  τους  της ελληνικής  ιθαγένειας.  Το  ίδιο  ∆ελτίο  ∆ιαµονής  χορη− γείται και σε ανήλικα αδέλφια των ως άνω ηµεδαπών. Ως προς τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους χορή− γησης και  ανανέωσης του ∆ελτίου ∆ιαµονής γονέα ή ανήλικου αδελφού ηµεδαπού εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις των άρθρων 82 έως 86.

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ

ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΗΓΙΑΣ 2011/51/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

∆ΙΕΘΝΟΥΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 88 Πεδίο Εφαρµογής

1. Το παρόν Τµήµα εφαρµόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην ελληνική  επικρά− τεια, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιούχων  διεθνούς προστασίας.

2                    .Το παρόν δεν εφαρµόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:

α) Έχουν άδεια διαµονής για σπουδές ή επαγγελµατι− κή κατάρτιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

β) Έχουν λάβει άδεια διαµονής στην Ελλάδα δυνάµει προσωρινής  προστασίας  ή  ζητούν  την  άδεια  να  δια−

µείνουν για τον ίδιο λόγο και αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους.

γ) Έχουν λάβει άδεια διαµονής στην Ελλάδα δυνάµει

µορφών προστασίας εκτός της διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την εθνική νο−

µοθεσία ή ζητούν την άδεια να διαµείνουν για τον ίδιο

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1341

 

 

λόγο και αναµένουν απόφαση σχετικά µε το καθεστώς τους.

δ) Έχουν υποβάλει αίτηση για να τους χορηγηθεί κα− θεστώς διεθνούς προστασίας, για την οποία δεν  έχει ακόµα εκδοθεί σχετική απόφαση.

ε) Έχουν προσωρινό καθεστώς διαµονής, σύµφωνα

µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και στα

µέλη της οικογένειας που τους συνοδεύουν, όπου αυτό προβλέπεται.

στ) Απολαύουν νοµικού καθεστώτος υποκείµενου στη σύµβαση της Βιέννης του 1961 περί των διπλωµατικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 503/1970 (Α΄ 108), της σύµβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 90/1975 (Α΄ 150).

3                    .Το παρόν εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη ευνοϊκό− τερων διατάξεων:

α) ∆ιµερών και πολυµερών συµφωνιών µεταξύ των κρατών−µελών της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών−µελών της αφενός και τρίτων χωρών αφετέρου. β) ∆ιµερών και πολυµερών συµφωνιών  µεταξύ  της

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και τρίτων χωρών.

γ) Της Ευρωπαϊκής Σύµβασης περί  Εγκαταστάσεως της 13ης ∆εκεµβρίου 1955, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της  18ης Οκτωβρίου 1961,  ο οποίος κυρώθηκε

µε το ν. 1426/1984 (Α΄32) και της παραγράφου 11 του παραρτήµατος  της  Σύµβασης  περί  της  Νοµικής Κατα− στάσεως των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄201), όπως τροποποι− ήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο  κυρώθηκε µε τον α.ν. 389/1968 (Α΄125).

Άρθρο 89

Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος

 1. Στον πολίτη τρίτης χώρας που διαµένει στην Ελλά− δα, νόµιµα και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε (5) έτη αµέσως πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτη− σης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, χορηγείται το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α. ∆ιαθέτει  εισόδηµα, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από  προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδηµα αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του αµειβόµενου µε τον κα− τώτατο µισθό, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, προ− σαυξηµένο κατά 10% για το σύνολο των συντηρούµενων

µελών της οικογένειάς του, συνυπολογιζοµένου τυχόν ποσού προερχόµενου από επίδοµα τακτικής επιδότησης ανεργίας. Στον υπολογισµό του εισοδήµατος λαµβάνο− νται υπόψη οι συνεισφορές των µελών της οικογένειας. Ο τακτικός χαρακτήρας του ανωτέρω εισοδήµατος απο− δεικνύεται ιδίως από την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών του.

β. ∆ιαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο  των  παροχών  που  καλύπτονται  για  τις  αντί− στοιχες κατηγορίες ασφαλισµένων ηµεδαπών, η οποία καλύπτει και τα µέλη της οικογένειάς του.

γ. Πληροί όρους ένταξης στην ελληνική κοινωνία, σύµ− φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 90 παράγραφος 2.

 1. Οι περίοδοι διαµονής που αναφέρονται στις περι− πτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 88 δεν

 

λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της ανωτέρω πενταετούς περιόδου.

Ειδικώς περίοδοι διαµονής για λόγους σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης λαµβάνονται υπόψη µόνο κατά το ήµισυ για τον υπολογισµό της ίδιας περιόδου. Για  τους  δικαιούχους  διεθνούς  προστασίας,  στον υπολογισµό της περιόδου της παραγράφου 1 λαµβά− νεται υπόψη το ήµισυ της περιόδου µεταξύ της ηµε− ροµηνίας υποβολής της αίτησης διεθνούς προστασίας βάσει της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας και της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας διαµονής κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2011 ή ολό− κληρη η περίοδος, εφόσον υπερβαίνει τους δεκαοκτώ

(18) µήνες.

 1. Περίοδοι απουσίας, εφόσον είναι κατώτερες των έξι διαδοχικών µηνών και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα µήνες εντός της πενταετίας, προσµετρώνται στον υπολογισµό της πενταετούς περιόδου.
 2. Το Υπουργείο Εσωτερικών και οι αρµόδιοι φορείς για την υποβολή και εξέταση της αίτησης, καθώς και για τη χορήγηση της άδειας διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους, σχε− τικά µε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος,  καθώς και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται ιδίως µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων, ανάρτησης πληροφοριακού υλικού στις ιστοσελίδες των ανωτέρω φορέων ή κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Το υλικό αυτό επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Για την ενηµέρωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας µεριµνά και η Υπηρε− σία Ασύλου.

Άρθρο 90

Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος

1.Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβά− λει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος στο αρµόδιο κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου όργανο, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

 1. Οι όροι ένταξης ενός πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική κοινωνία, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 89, πληρούνται στις παρακάτω περιπτώσεις: α) εφόσον αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού σύµφωνα µε το

άρθρο 107 ή

β) εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου µόνιµης διαµονής ως

µέλη οικογένειας Έλληνα ή

γ) εφόσον υπάρχει σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρ− θρου 5Α του ίδιου Κώδικα ή

δ) εφόσον διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα για δώδεκα

(12) έτη.

 1. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαµο− νής επί µακρόν διαµένοντος είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαµονής. Για τους  δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση

 

 

 

1342          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος είναι ο Γενικός Γραµµατέας της κατά τόπο αρµόδιας  Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης. Κατά την παραλαβή της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας παραδίδει την άδεια διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία διαβιβάζεται στην Υπη− ρεσία Ασύλου και παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

 1. Το αρµόδιο όργανο, αφού ζητήσει τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 89.
 2. Το αρµόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη την ανωτέρω γνώµη, εκδίδει σχετική απόφαση, το αργότερο εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης

µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για επιπλέον τρεις

µήνες και µόνο εφόσον συντρέχουν αιτιολογηµένα ει− δικές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαµονής ενιαίου τύπου κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) µε αρ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών, όπως ισχύει. Στον τίτλο «τύπος άδειας» αναγράφεται «επί µακρόν διαµένων – ΕΕ». Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στο πεδίο «Πα− ρατηρήσεις» της άδειας  διαµονής αναγράφεται: «Έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία από την Ελληνική ∆ηµο− κρατία στις (ηµεροµηνία).».

 1. Όταν χορηγείται άδεια διαµονής επί µακρόν δια−

µένοντος σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας κάτοχο άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος εκδοθείσας από  άλλο  κράτος−µέλος,  στην  άδεια  διαµονής  ανα− γράφεται και η ως άνω παρατήρηση που αναφέρει το κράτος−µέλος χορήγησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Πριν την αναγραφή της εν λόγω παρατή− ρησης, το αρµόδιο όργανο ζητά από το κράτος−µέλος που αναφέρεται στην παρατήρηση να παράσχει πλη− ροφορίες  σχετικά µε το εάν ο επί µακρόν διαµένων είναι  ακόµα δικαιούχος διεθνούς προστασίας. Αν η διεθνής προστασία έχει αρθεί µε τελεσίδικη απόφαση του ως άνω κράτους−µέλους, η σχετική παρατήρηση δεν αναγράφεται. Στην περίπτωση που άλλο  κράτος−

µέλος ζητεί την παροχή των ως άνω πληροφοριών η Υπηρεσία Ασύλου απαντά το αργότερο εντός µηνός από  την  παραλαβή  της  αίτησης  παροχής  πληροφο− ριών.

 1. Το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος είναι

µόνιµο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 93 του παρόντος.

Άρθρο 91

∆ιάρκεια και ανανέωση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος

 1. Η άδεια διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος έχει διάρκεια ισχύος πέντε έτη, η οποία ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, χωρίς την ανάγκη συνδροµής των προϋποθέσεων του άρθρου 89.
 2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο επί µα− κρόν διαµένων υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη της, στην αρµόδια υπηρεσία για την πα− ραλαβή της αίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του παρόντος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 92

Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας

 1. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής επί

µακρόν διαµένοντος µπορεί να απορρίπτεται για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.

 1. Η εξέταση των λόγων που αφορούν τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια της xώρας αποτελεί προ− απαιτούµενο στοιχείο για την εξέταση του αιτήµατος απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν  διαµένοντος και τη χορήγηση της άδειας διαµονής.
 2. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης εξετάζονται η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος κατά της δηµό− σιας τάξης ή της δηµόσιας ασφάλειας ή ο κίνδυνος που προέρχεται από το εν λόγω πρόσωπο, συνεκτιµώντας τη διάρκεια της διαµονής και την ύπαρξη δεσµών µε τη xώρα. Η άρνηση χορήγησης της  άδειας διαµονής δεν

µπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δηµοσιονοµικής πολιτικής.

Άρθρο 93

Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος

 1. Ο επί µακρόν διαµένων δεν δικαιούται να διατηρεί το καθεστώς, εφόσον:

α. Αποδειχθεί ότι έχει συµπράξει δολίως στην  από− κτηση του καθεστώτος.

β. Έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής στο πρόσωπό του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95.

γ. Έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ε.Ε. για  διά− στηµα µεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα διαδοχικών µηνών. δ. Συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη, συνεκτιµώντας τη σοβαρότητα των αδικηµάτων που  έχει διαπράξει, έστω κι αν η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο επιστρο−

φής κατά την έννοια του άρθρου 95.

ε. Έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµέ− νοντος σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώµατος  διαµονής στα άλλα κράτη−µέλη, δυνάµει της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ. στ. Αποδειχθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει απου− σιάσει από το έδαφος της Ελλάδας για διάστηµα που

υπερβαίνει τα έξι έτη.

ζ. Ανακληθεί ή απορριφθεί αίτηση ανανέωσης καθε− στώτος διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τα  άρθρα 14 παρ. 3 και 19 παρ.3 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Η Υπη− ρεσία Ασύλου ενηµερώνει τον Γενικό  Γραµµατέα  της κατά  τόπο  αρµόδιας  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  σε περίπτωση ανάκλησης ή µη ανανέωσης του καθεστώ− τος διεθνούς προστασίας κατόχου άδειας διαµονής επί

µακρόν διαµένοντος.

 1. Η λήξη της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος δεν αποτελεί, αυτοτελώς, λόγο ανάκλησης ή απώλειας του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος.
 2. Όταν η ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος δεν δικαιολογούν τη λήψη µέτρου επιστροφής κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 95, ο πολίτης τρίτης χώ− ρας µπορεί να υποβάλει αίτηση για άλλο λόγο, εκτός της απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν  διαµένο− ντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, χωρίς να απαιτείται χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου. Σε περίπτωση δικαιούχου διεθνούς προστασί− ας ενηµερώνεται η Υπηρεσία Ασύλου προκειµένου να

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1343

 

 

του επαναχορηγήσει την άδεια διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας.

Άρθρο 94

Επανάκτηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει απολέσει το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, µπορεί να ζητήσει την επανάκτησή του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. όταν έχει απολέσει το καθεστώς λόγω απουσίας από το έδαφος της Ε.Ε. για διάστηµα µεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα διαδοχικών µηνών ή

β. όταν έχει απολέσει το καθεστώς στην Ελλάδα, λόγω χορήγησης  του  καθεστώτος  αυτού  σε  άλλο  κράτος−

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Για την  επανάκτηση του  καθεστώτος, ο  πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στο όργανο που του είχε χορηγήσει αρχικά το καθεστώς επί µακρόν διαµέ− νοντος, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική  απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136.
 2. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία των άρ− θρων 90 και 91.

Άρθρο 95

Επιστροφή – προστασία από την επιστροφή

 1. Η επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας  µε  καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος επιτρέπεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως 41 του ν. 3907/2011, όταν συνιστά ενεστώσα και ειδικά αιτιολογηµένη απειλή κατά της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας ασφάλειας.
 2. Η απόφαση επιστροφής δεν µπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δηµοσιονοµικής πο− λιτικής.
 3. Κατά την εξέταση των λόγων που δικαιολογούν την λήψη µέτρου επιστροφής στο πρόσωπο του επί µακρόν διαµένοντος συνεκτιµώνται:

α. Η διάρκεια διαµονής του στη Χώρα.

β. Οι επιπτώσεις στον ίδιο και τα µέλη της  οικογέ− νειάς του.

γ. Οι δεσµοί µε τη χώρα διαµονής ή η απουσία δεσµών

µε τη χώρα καταγωγής του.

δ. Η ηλικία του ενδιαφερόµενου προσώπου.

 1. Στην περίπτωση που η επιστροφή αφορά δικαιούχο διεθνούς προστασίας µε καθεστώς επί µακρόν διαµέ− νοντος ζητείται από το κράτος−µέλος που αναφέρεται στην παρατήρηση της παραγράφου 6 του άρθρου 90 να επιβεβαιώσει εάν το εν λόγω άτοµο εξακολουθεί να δικαιούται διεθνούς προστασίας στο κράτος αυτό. Στην περίπτωση που κράτος−µέλος υποβάλει σχετική αίτηση παροχής πληροφοριών η Υπηρεσία Ασύλου οφείλει να απαντήσει εντός µηνός από την παραλαβή της αίτησης.
 2. Εάν ο επί µακρόν διαµένων εξακολουθεί να δικαιού− ται διεθνούς προστασίας στο κράτος−µέλος που αναφέ− ρεται στην παρατήρηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5, επιστρέφεται στο κράτος αυτό. Κατά παρέκκλιση, ο επί µακρόν διαµένων µπορεί, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, να επιστραφεί σε χώρα διαφο− ρετική από το κράτος−µέλος που του χορήγησε διεθνή προστασία, εφόσον πληροί τους όρους του άρθρου 21 παρ. 2 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.
 3. Στην   περίπτωση   που   κράτος−µέλος  επιστρέφει πολίτη τρίτης χώρας επί µακρόν διαµένοντα που του έχει χορηγηθεί καθεστώς  διεθνούς προστασίας  στην

 

Ελλάδα, το οποίο είναι σε ισχύ, η χώρα µε την επιφύ− λαξη εφαρµογής της ευρωπαϊκής ή εθνικής νοµοθεσίας και της αρχής της ενότητας της οικογένειας, επιτρέπει άµεσα την επανεισδοχή του και των µελών της οικογέ− νειάς του χωρίς διατυπώσεις.

 1. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του σε− βασµού της αρχής της µη επαναπροώθησης σύµφωνα

µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Άρθρο 96

∆ικαίωµα προσφυγής

 1. Η απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, ανάκλησης της άδειας διαµονής ή επιστροφής πρέπει να αιτιολο− γείται. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος ενηµερώνεται µε έγγραφο κοινοποίησης για τα, κατά το παρόν άρθρο, µέσα προστασίας, καθώς και για την προθεσµία άσκησής τους.
 2. Για τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει του πα− ρόντος,  ασκείται  αίτηση  θεραπείας,  σύµφωνα  µε το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
 3. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν  διαµένοντος, της ανάκλησης ή µη ανανέωσής της, της απώλειας του καθεστώτος ή της απόφασης επιστροφής, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει.
 4. Για την άσκηση του ένδικου µέσου κατά της από− φασης επιστροφής, χορηγείται στον επί µακρόν διαµέ− νοντα που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτόν, το ευεργέτηµα πενίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

Άρθρο 97

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις επί µακρόν διαµένοντος

 1. Ο επί µακρόν διαµένων απολαύει ίσης µεταχείρισης

µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά:

α. Την πρόσβαση στη µισθωτή ή µη µισθωτή δραστη− ριότητα και τους όρους απασχόλησης και  εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων απόλυσης  και αµοιβής.

∆εν επιτρέπεται πρόσβαση σε δραστηριότητες που αφορούν την άσκηση δηµόσιας εξουσίας.

β. Την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, περιλαµβανοµένων των υποτροφιών σπουδών.

γ. Την αναγνώριση επαγγελµατικών διπλωµάτων, πι− στοποιητικών και άλλων τίτλων.

δ. Την κοινωνική ασφάλεια και τα βασικά πλεονεκτή−

µατα της κοινωνικής αρωγής και προστασίας, όπως αυτά οριοθετούνται στο πλαίσιο ιδίως του ν. 4051/1960

«Περί ενισχύσεως απροστάτευτων παίδων» (Α΄68), του ν.δ. 57/ 1973 «Περί λήψεως µέτρων κοινωνικής προστα−  σίας  οικονοµικώς  αδυνάτων  και καταργήσεως των διε− πουσών τον θεσµόν της απορίας διατάξεων» (Α΄149), του ν. 1302/ 1982 «Για την επικύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας αρ.103/1952 (Α΄ 133), του ν. 2101/1992 «Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα των παιδιών» (Α΄192) και του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 75).

ε. Τις φορολογικές διευκολύνσεις.

στ. Την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και την  πρό− σβαση στις διαδικασίες απόκτησης στέγης.

 

 

 

1344          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

ζ. Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγρα− φής  και  συµµετοχής  σε  οργανώσεις  εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε  οργάνωση της οποίας τα µέλη ασκούν συγκεκριµένο επάγγελµα, περιλαµβα− νοµένων και των πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο οργάνωσης, υπό την επιφύλαξη των δι− ατάξεων περί δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας. η. Την  ελεύθερη  κίνηση  και  εγκατάσταση  στο  σύ− νολο  της  Επικράτειας.  Το  δικαίωµα  αυτό  µπορεί  να περιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21

παράγραφος 1.

 1. Το  δικαίωµα  της  ίσης  µεταχείρισης  που  προβλέ− πεται στις διατάξεις των στοιχείων β΄, δ΄,  ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 ασκείται στις  περιπτώσεις που ο τόπος κατοικίας του επί µακρόν διαµένοντος ή των

µελών της οικογένειας, για τα οποία αυτός ζητά την παροχή των ως άνω δικαιωµάτων, ευρίσκεται εντός της Επικράτειας της χώρας.

 1. Το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται ως προς την:

α. Πρόσβαση σε µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα η οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµο− θεσίας, ασκείται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ..

β. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και επαγγελµατική κα− τάρτιση, για την οποία µπορεί να απαιτείται να  απο− δείξει ο επί µακρόν διαµένων την απαιτούµενη για το σκοπό αυτόν γλωσσική επάρκεια.

γ. Είσοδο στα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την οποία απαιτείται η  προηγούµε− νη εκπλήρωση των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.

 1. Όσον αφορά τους δικαιούχους διεθνούς  προστα− σίας οι παράγραφοι 1(δ) και 3  εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.

Άρθρο 98

∆ικαίωµα διαµονής και χορήγηση άδειας διαµονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος−µέλος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Ο επί µακρόν διαµένων, ο οποίος έχει αποκτήσει το καθεστώς αυτό σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να διαµένει, υπό όρους, στη χώρα για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις  µήνες, για τους ακόλουθους λόγους:

α. Για την άσκηση µισθωτής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο επί µακρόν διαµένων θα πρέπει να έχει συνάψει σύµβαση εργασίας, από την οποία  προ− κύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, µε τις

µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της οικείας άδειας διαµονής καθορίζονται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

β. Για την άσκηση µη µισθωτής δραστηριότητας, κα− θώς και για τα οικονοµικώς ανεξάρτητα άτοµα.  Στις περιπτώσεις αυτές, για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των οικείων αδειών  διαµονής, εφαρµόζο− νται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

γ. Για σπουδές. Στην περίπτωση αυτή, ο επί µακρόν διαµένων θα πρέπει να έχει εγγραφεί ή να έχει γίνει


αποδεκτός προς εγγραφή στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυ−

µα, σύµφωνα µε το άρθρο 33. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της οικείας άδειας διαµονής καθορίζονται, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

δ. Για την επαγγελµατική κατάρτιση. Στην περίπτωση αυτή, ο επί µακρόν διαµένων θα πρέπει να έχει γίνει δε− κτός από Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και να του έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση  φοίτησης από τον αρµόδιο φορέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−

µάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος Κώδικα. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της οικείας άδειας διαµονής καθορίζονται, αναλόγως, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 1. Για τη χορήγηση άδειας διαµονής στις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται να αποδεικνύεται ότι ο ενδια− φερόµενος διαθέτει:

α. Επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήµα− τος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, σύµφωνα

µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

β. Ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει κινδύνους παρόµοιους µε εκείνους των ηµεδαπών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 1. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α΄ και β΄ της πα− ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δίνεται προτεραι− ότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τους πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον  προβλέπεται από την κοινοτική νοµοθεσία και τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν νοµίµως στην Ελλάδα και λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας.
 2. Για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαµονής, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν αίτηση το αργότερο εντός τριών µηνών από  την  είσοδό  τους  στη  xώρα  στο  αρµόδιο  όργα− νο, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
 3. Αρµόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος είναι η αρ−

µόδια  υπηρεσία  της  οικείας  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκη− σης. Η αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις  διατάξεις  του  άρθρου  8  του  παρόντος Κώδικα. Η αρµόδια υπηρεσία της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εξετάζει την αίτηση και, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν τη δηµόσια τάξη, τη  δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 100 του παρόντος, εκδίδει απόφαση, µε την οποία χορηγεί την αντίστοιχη άδεια διαµονής. Η απόφαση αυτή κοινοποι− είται στο σηµείο επαφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 του παρόντος.

 1. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης  ολοκληρώνε− ται το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών, αφότου υπο− βλήθηκε η αίτηση µε τα  απαιτούµενα δικαιολογητικά. Αν η αίτηση συνοδεύεται από ελλιπή δικαιολογητικά ή συντρέχουν εξαιρετικοί  λόγοι, η ανωτέρω προθεσµία

µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες και µέχρι τρεις επιπλέον µήνες. Το αρµόδιο όργανο ενηµερώνει σχετικά τον αιτούντα.

 1. Η διάρκεια ισχύος της εν λόγω άδειας διαµονής, καθώς και η διαδικασία ανανέωσής της καθορίζονται,

class="Section87">

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1345

 

 

κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό− ντος Κώδικα.

 1. Το  παρόν  κεφάλαιο  δεν  εφαρµόζεται  στους  πα− ρακάτω πολίτες τρίτων χώρων που είναι επί  µακρόν διαµένοντες σε άλλο κράτος−µέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α. Μισθωτούς εργαζόµενους που απασχολούνται από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί− πτωση δ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος Κώδικα.

β. Φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.

 1. Πολίτες τρίτων χωρών που είναι επί µακρόν διαµέ− νοντες σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

µπορούν να εισέλθουν στη xώρα για εποχιακή εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 1. Για τα θέµατα που αφορούν στην κοινωνική ασφά− λεια των πολιτών τρίτων χωρών µε καθεστώς επί µα− κρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος−µέλος  και ασκούν το δικαίωµα διαµονής τους στην Ελλάδα, δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου, ισχύει το ενωσιακό  δίκαιο στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλειας.
  1. Σε περίπτωση σχετικής αίτησης από άλλο  κράτος−

µέλος, το αρµόδιο όργανο εκδίδει εντός τριών µηνών τροποποιηµένη κατά το σκέλος της παρατήρησης της παραγράφου 5 του άρθρου 90 άδεια επί µακρόν  δια−

µένοντος.

 1. Αν χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο άλλο κράτος−µέλος έχει προηγουµένως χορηγήσει  καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, η Υπηρεσία  Ασύλου ζητεί από το κρά− τος−µέλος που έχει  εκδώσει την άδεια διαµονής επί

µακρόν διαµένοντος να την τροποποιήσει ούτως ώστε να περιληφθεί και η παρατήρηση που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 90.

Άρθρο 99

Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα ως επί µακρόν διαµένων σε άλλο κράτος−µέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος  σε  άλλο  κράτος−µέλος  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να συνοδεύεται ή να επανενωθεί µε τα

µέλη της οικογένειάς του εφόσον η οικογένεια είχε ήδη συγκροτηθεί στο άλλο κράτος−µέλος.

Τα ανωτέρω µέλη οικογένειας υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής, στην αρµόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, το αργότερο εντός τριών µηνών από την είσοδό τους στη χώρα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

 1. Αρµόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος είναι η αρ−

µόδια  υπηρεσία  της  οικείας  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκη− σης. Η αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 8. Η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  εξετάζει  την αίτηση και, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν λόγοι που  αφορούν τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή  τη δηµόσια υγεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 100 του παρόντος, εκδίδει απόφαση, µε την  οποία χορηγεί άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση η οποία ακολουθεί την τύχη


 

της άδειας διαµονής του συντηρούντος. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο σηµείο επαφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 του παρόντος.

Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών, αφότου υποβλήθηκε η αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Αν η αίτηση συνοδεύεται από ελλιπή δικαιολογητικά ή σε περίπτωση συνδροµής εξαιρετικών λόγων, η ανωτέρω προθεσµία

µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες και µέχρι τρεις (3) επιπλέον µήνες. Το αρµόδιο όργανο ενηµερώνει σχετικά τον αιτούντα.

 1. Σε περίπτωση που η οικογένεια συγκροτήθηκε µετά την άσκηση του δικαιώµατος διαµονής στην Ελλάδα, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 69 έως 77.

Άρθρο 100

Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής  σε πολίτη τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα µέλη της οικογένειάς του, για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας

ή δηµόσιας υγείας

 1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής σε επί

µακρόν διαµένοντα ή σε µέλη της οικογένειάς του δυ− νάµει του παρόντος Κεφαλαίου µπορεί να απορρίπτεται για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας  ασφάλειας. Η εξέταση των λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια της Χώρας  αποτελεί  προαπαι− τούµενο στοιχείο κατά την εξέταση του αιτήµατος για τη χορήγηση της οικείας άδειας διαµονής.

 1. Κατά την εξέταση των θεµάτων που αφορούν στη δηµόσια τάξη ή δηµόσια ασφάλεια, εξετάζονται η σο− βαρότητα ή το είδος του αδικήµατος ή ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει το εν λόγω πρόσωπο. Η άρνηση χορή− γησης της άδειας διαµονής δυνάµει του παρόντος κε− φαλαίου δεν µπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δηµοσιονοµικής πολιτικής.
 2. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτη τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µέλη της οικογένειάς του δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου

µπορεί να απορρίπτεται για λόγους δηµόσιας υγείας.

Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκεί− νες που προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρα− σιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Η διαπίστωση,

µετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαµονής, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη µετά την είσοδό του στη xώρα, δεν αποτελεί λόγο για τη µη ανανέωση της άδειας διαµονής του ή την αποµάκρυνσή του από το έδαφος της xώρας.

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος εφαρµό− ζονται και για τις ανωτέρω άδειες διαµονής.

Άρθρο 101

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας

µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας διαµονής στην Ελλάδα

 1. Οι πολίτες τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος−µέλος της  Ευρωπαϊκής

 

 

 

1346          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα δυνάµει του πα− ρόντος  κεφαλαίου  απολαύουν  ίσης  µεταχείρισης  µε τους ηµεδαπούς στους τοµείς και υπό τους όρους του άρθρου 97.

 1. Οι πολίτες τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος−µέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα  µε σκοπό την άσκηση µισθωτής δραστηριότητας, δυνάµει του παρό− ντος κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται, κατά το πρώτο δω− δεκάµηνο, να απασχοληθούν σε  άλλη ειδικότητα από εκείνη, για την οποία τους χορηγήθηκε η αρχική άδεια διαµονής, καθώς και να  µεταβάλουν τον ασφαλιστικό τους φορέα.
 2. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα δυνάµει των στοιχείων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του παρόντος επιτρέπεται να εργάζονται µόνο µε καθεστώς

µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.

 1. Τα µέλη της οικογένειας που είναι κάτοχοι άδειας διαµονής δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου υπόκεινται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 75.
 2. Έως ότου ο πολίτης τρίτης χώρας αποκτήσει  κα− θεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, η άδεια διαµονής του δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται και ο εν− διαφερόµενος και τα µέλη της οικογένειάς του υποχρε− ούνται να εγκαταλείψουν το έδαφος  της χώρας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Άρθρο 102  Ανάκληση της άδειας διαµονής και υποχρέωση επανεισδοχής

α. Για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, σύµφωνα µε το άρθρο 100.

β. Όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 98 και 99 δεν πληρούνται πλέον.

γ. Όταν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν διαµένει νοµίµως στη xώρα.

 1. Αν ληφθεί ένα από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίον αφορά, οφείλει να επιστρέψει αµέσως στο πρώτο κρά− τος−µέλος που του χορήγησε το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος.
 2. Στην περίπτωση που ένα από τα µέτρα που αναφέ− ρονται στην παράγραφο 1 ληφθεί από δεύτερο κράτος−

µέλος και αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει υπαχθεί στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα και ασκεί το δικαίωµα διαµονής του στο δεύτερο κράτος−µέλος, οι αρµόδιες ελληνικές  αρχές οφείλουν να επιτρέψουν αµέσως και χωρίς διατυπώσεις, την επανεισδοχή αυτού και των µελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα.

 1. Μέχρι να αποκτήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένο− ντος στην Ελλάδα και µε την επιφύλαξη της υποχρέω− σης επανεισδοχής που προβλέπεται στην παράγραφο 2, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές µπορούν να αποµακρύνουν τον πολίτη τρίτης χώρας από το έδαφος της Ευρωπα− ϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 95 του παρόντος και δυνάµει των εγγυήσεων του άρθρου αυτού, για σο− βαρούς λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές,  οι αρµόδιες ελληνικές αρχές προβαίνουν σε διαβούλευση µε τις αντίστοιχες αρχές του πρώτου κράτους−µέλους.

Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της ανωτέ− ρω διαβούλευσης, ζητούν, από το πρώτο κράτος−µέλος,


τις αναγκαίες πληροφορίες για την έκδοση και εκτέλε− ση της απόφασης απέλασης.

 1. Οι αποφάσεις επιστροφής, βάσει των στοιχείων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν συνοδεύο− νται από µόνιµη απαγόρευση διαµονής.
 2. Σε περίπτωση που ληφθεί ένα από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι  αρµόδι− ες ελληνικές αρχές ζητήσουν την  επανεισδοχή του στο κράτος−µέλος που είχε χορηγήσει το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο  πολίτης τρίτης χώρας και τα

µέλη της οικογένειάς του διατηρούν το δικαίωµα να

µετακινηθούν  προς  ένα  τρίτο  κράτος−µέλος  της Ευ− ρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Η παράγραφος 4 του παρόντος δεν εφαρµόζεται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας µε άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος από άλλο κράτος−µέλος, εκτός εάν εντωµεταξύ έχει αρθεί η διεθνής προστασία ή εάν το πρόσωπο για το οποίο πρόκειται εµπίπτει  σε µία από τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 2 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Η παρούσα παράγραφος ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.

Άρθρο 103

Απόκτηση καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης

του δικαιώµατος διαµονής ως επί µακρόν διαµένων σε άλλο κράτος − µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίον έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κρά− τος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου, µπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος επί

µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ρυθµίσεων του άρθρου

98. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο πρώτο κράτος−

µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 98.

Άρθρο 104 Σηµείο επαφής

 1. Η ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουρ− γείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σηµείο επα− φής µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλ− λαγή των πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν.
 2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοι− κήσεων της Χώρας υποχρεούνται να  ενηµερώνουν τη

∆ιεύθυνση  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του  Υπουργεί− ου Εσωτερικών για τις αιτήσεις που υποβάλλονται και τις άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 98, 102 και 103.

 1. Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη υποχρεούται να ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Με− ταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αποφάσεις επιστροφής που εκδίδονται σε βάρος των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια δια−

µονής στην Ελλάδα ως επί µακρόν διαµένοντες άλλου κράτους− µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει κάθε απαραίτητη πλη− ροφορία στο ελληνικό σηµείο επαφής σχετικά µε τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

class="Section91">

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1347

 

 

Άρθρο 105 Ειδικές διατάξεις

Οι πολίτες τρίτης χώρας που έχουν λάβει άδεια δια−

µονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας, βάσει των διατά− ξεων των νόµων 2910/2001 (Α΄ 91) και 3386/2005 και των αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα, δεν απολαύουν των δικαιωµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 88 έως και 103.

Άρθρο 106

Για  όσα  ζητήµατα  δεν  ρυθµίζονται  διαφορετικά  στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 88 έως και 105 ισχύουν οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 30 του παρόντος Κώδικα. Οι  διατάξεις  του  παρόντος  Κεφαλαίου  εφαρµόζονται αναλόγως  στους  πολίτες  τρίτων  χωρών  ή  ανιθαγενείς στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  ή  χορηγείται  καθεστώς πρόσφυγα  ή  καθεστώς  επικουρικής  προστασίας,  σύµ− φωνα  µε  τις  διατάξεις  των  προεδρικών  διαταγµάτων 114/2010 (Α΄195), 96/2008, 61/1999 (Α΄63) και του ν.1975/1991

(Α΄184).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 107

Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού

για την απόκτηση του καθεστώτος του επί

µακρόν διαµένοντος

 1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού αποδεικνύεται µε έναν από τους ακόλου− θους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελ− λάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, γ) αναγνωρισµένο τίτλο  αποφοίτησης από τµήµατα ελληνικής γλώσσας πανεπιστηµίων του εξωτερικού, δ) πιστοποιητικό  ελληνοµάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που  εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ. 60/2010 και ε) ειδικό  πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτι− σµού µετά από επιτυχή εξέταση που  διενεργείται  µε  ευθύνη  της  Γενικής  Γραµµατείας  ∆ια Βίου Μάθησης σε συνεργασία µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων  του  για  την  πιστοποίηση της ελληνοµάθειας.
 2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Α, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 363/1998 (Α΄ 242), ή Α2, που εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ. 60/2010 (Α΄ 98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού προκειµένου να υπα− χθούν στις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (Α΄ 160), εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, σύµ− φωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
 3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού από τη Γενική Γραµ−

µατεία ∆ια Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓ∆ΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού για τους κατόχους πιστοποι− ητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια,  ρυθµίζονται µε απόφαση


 

των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. Στις  εξετάσεις  για  την  απόκτηση  των  πιστοποιη− τικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, µπορούν να συµµετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσ− σας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, ιδίως στο πλαίσιο  προγραµ−

µάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαµονής µακράς δι− άρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόµενο των ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελλη− νικής ιστορίας και πολιτισµού.

 1. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδιαφε− ρόµενο παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ύψος του πα− ραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται

µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 108

Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς

Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους και διαµένουν νόµιµα στη χώρα χορηγείται, εφόσον προσκοµιστούν τα απαι− τούµενα δικαιολογητικά, άδεια διαµονής  πενταετούς διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχό της τα δικαι− ώµατα του άρθρου 97.

Η άδεια διαµονής ανανεώνεται για πέντε έτη, κάθε φορά µε µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προη− γούµενης άδειας διαµονής.

Η εν λόγω άδεια, µπορεί να ανανεωθεί, υπό τους όρους του παρόντος Κώδικα, οποτεδήποτε κατά το διάστηµα ισχύος της, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.

Η άδεια διαµονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του κατόχου οι λόγοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 93.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

ΕΙΣ∆ΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΓΕΝΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 109 Πεδίο εφαρµογής

 1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και

 

 

 

1348          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου.

 1. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:

α) έχουν λάβει τίτλο  διαµονής  που  τους  επιτρέπει να διαµείνουν στην Ελλάδα δυνάµει προσωρινής προ− στασίας ή έχουν αιτηθεί να παραµείνουν για τον ίδιο λόγο και αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους,

β) απολαµβάνουν διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ’ αριθµ. 96/2008 προεδρικού  δια− τάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του  Συµβουλί− ου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους» (Α΄ 152), όπως ισχύει,

γ) απολαµβάνουν προστασίας σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή έχουν αιτηθεί προστασία σύµφωνα µε τα προηγούµενα και για των οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόµη οριστική απόφαση,

δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαµονής στην Ελλά− δα ως ερευνητές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό− ντος Κώδικα που ενσωµατώνουν την Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, «σχετικά µε ειδική διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς επιστη−

µονικής έρευνας» (EE L 289 της 3.11.2005),

ε) είναι µέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατά− ξεις του υπ’ αριθµ. 106/2007 προεδρικού  διατάγµατος

«Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην Ελληνική Επι− κράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

µελών των οικογενειών τους» (Α΄ 106),

στ) απολαµβάνουν ευρωπαϊκό καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος  σε  κράτος−µέλος  σύµφωνα  µε  διατάξεις του παρόντος Κώδικα που ενσωµατώνουν την Οδηγία 2003/109/ΕΚ «σχετικά µε το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν  διαµένοντες» (EE L 16/44 της 23.01.2004) και ασκούν  το δικαίωµά τους να διαµένουν στην Ελλάδα, προκειµένου να ασκήσουν µι− σθωτή ή ανεξάρτητη οικονοµική  δραστηριότητα,

ζ) εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει δεσµεύσεων οι οποίες περιλαµβάνονται σε διεθνή συµφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου και της προσωρινής διαµονής ορισµένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση

µε εµπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες,

η) έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα ως εποχιακοί ερ− γαζόµενοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νο−

µοθεσίας,

θ) υπόκεινται σε δικαστική απέλαση ή σε διαδικασία επιστροφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), η οποία έχει ανασταλεί για  πραγµατικούς  ή  νοµικούς  λόγους,

ι) εµπίπτουν στις διατάξεις του υπ’ αριθµ. 219/2000 προεδρικού διατάγµατος «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (Α΄ 190), µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην Οδη−


γία 96/71/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσι− ών, καθ’ όσο διάστηµα είναι αποσπασµένοι στην Ελλάδα. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται σε πολίτες τρί− των χωρών και στα µέλη της  οικογένειάς  τους,  ανε− ξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάµει συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών−µελών της αφενός και των τρίτων χωρών προέλευσής τους αφετέρου απολαµβάνουν δικαιώµατα ελεύθερης  κυκλοφορίας ισοδύναµα µε τα δικαιώµατα

των πολιτών της Ένωσης.

 1. Το  παρόν  Κεφάλαιο  δεν  θίγει  οποιαδήποτε  συµ− φωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρα− τών−µελών της αφενός και µιας ή  περισσότερων τρί− των χωρών αφετέρου, εφόσον σε αυτή απαριθµούνται επαγγέλµατα τα οποία δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο,  προκειµένου, µέσω της προστασίας των ανθρώπινων πόρων όσων αναπτυσσοµένων χωρών είναι  συµβαλλόµενα µέρη στις συµφωνίες αυτές, να διασφαλίζεται ότι η πρόσληψη πολιτών τους θα διενερ− γείται σύµφωνα µε τους κανόνες της δεοντολογίας σε τοµείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού.
 2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν το δικαίωµα των αρµόδιων ελληνικών αρχών να εκδίδουν άδειες διαµονής, εκτός της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό µε την απασχόληση. Τέτοιες  άδειες  διαµονής  δεν  παρέχουν  δικαίωµα  δια−

µονής στα άλλα κράτη−µέλη, όπως προβλέπεται   στο παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 110 Ευνοϊκότερες   διατάξεις

Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊ− κότερων διατάξεων:

α)  της  νοµοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  περι− λαµβανοµένων διµερών ή πολυµερών  συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευ− ρωπαϊκής Ένωσης και των  κρατών−µελών της αφενός και µίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,

β) διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται

µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών−µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.

Άρθρο 111 Προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής

 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 112, πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή  άλ− λου ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται  κατά τα οριζόµενα στην εθνική νοµοθεσία και να έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό της απασχόλη− σης υψηλής ειδίκευσης. Η περίοδος  ισχύος του ταξι− διωτικού εγγράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαµονής. Οι αρµόδιες προξενικές αρχές της χώρας  χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούµενης θεώρησης.

β) Να έχει συνάψει έγκυρη σύµβαση εργασίας µε αντι− κείµενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του δεν  υπολείπεται  του

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1349

 

 

κατώτατου  ορίου  µισθού  για  απασχόληση  υψηλής ειδί−  κευσης  το  οποίο  προσδιορίζεται  και δηµοσιεύεται για το σκοπό αυτόν από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουρ− γείου Εσωτερικών. Το κατώτατο αυτό όριο ισούται του− λάχιστον µε το 1,5 του ύψους του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το προαναφερθέν ύψος µισθολογικού συντελεστή για τον υπολογισµό του  εθνικού κατώτατου ορίου µισθού για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχό− ληση υψηλής ειδίκευσης  µπορεί  να  αναπροσδιορίζεται  κάθε  φορά  µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Με την ίδια απόφαση και εφόσον πρόκειται για  απασχόληση σε επαγγέλµατα στα  οποία  υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζοµένους  από  τρίτες  χώρες και  τα  οποία  εντάσσονται  στις  κλάσεις  1  και  2  της ∆ι− εθνούς  Τυποποιηµένης  Ταξινόµησης  Επαγγελµάτων (ISCO), µπορεί να καθορίζεται, κατά  παρέκκλιση των ανωτέρω, διαφορετικό ύψος µισθολογικού συντελεστή, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 1,2 επί του ύψους του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, οι αρµόδιες εθνικές αρχές κοι− νοποιούν κατ’ έτος, στην Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελµάτων για τα οποία έχει αποφασισθεί τέτοια παρέκκλιση.

γ) Εφόσον πρόκειται για νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, να αποδεικνύει ότι πληροί τις  προϋπο− θέσεις που προβλέπονται από τις  διατάξεις του υπ’ αριθµ. 38/2010 προεδρικού  διατάγµατος «Προσαρµο− γή της ελληνικής  νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005» (Α΄ 78) προκειµένης της άσκησης των εκεί αναφεροµένων επαγγελµάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα ή, εφόσον  πρόκει− ται για επάγγελµα που δεν περιλαµβάνεται  σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που ρυθµίζουν την άσκηση αυτών από  πολίτες της Ευρω− παϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ο  προσδιορισµός των κατά περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων διενεργείται

µε βάση την περιγραφή του επαγγέλµατος στην οικεία σύµβαση εργασίας.

δ) Εφόσον πρόκειται για µη νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, να αποδεικνύει τα υψηλά επαγγελµατικά προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τρι− τοβάθµιας εκπαίδευσης ή, εφόσον αυτό  προβλέπεται, κατά παρέκκλιση, από την εθνική νοµοθεσία, από πέντε τουλάχιστον έτη  επαγγελµατικής εµπειρίας επιπέδου ανάλογου προς  τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαί− δευσης και σχετικής µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας και τα οποία πρέπει να είναι συναφή µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας.

ε) Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους  ηµε− δαπούς.

στ) Να µην συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια.

ζ) Να µην αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6.

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προ− ϋποθέσεις εφαρµογής ειδικότερων  συλλογικών συµ− βάσεων εργασίας ή διαιτητικών  αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των όρων

 

αµοιβής  και  εργασίας  συγκεκριµένων  κατηγοριών  ερ− γαζοµένων, αυτές θα εφαρµόζονται και για τους εργα− ζόµενους υψηλής ειδίκευσης, µε την προϋπόθεση ότι οι αποδοχές που καθορίζονται για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους, δεν θα υπολείπονται  του  σχετικού  κα− τωτάτου ορίου µισθού της παραγράφου 1β, όπως αυτό θα δηµοσιεύεται κάθε φορά, ενώ παράλληλα θα εφαρ−

µόζονται και οι λοιποί όροι αυτών.

 1. To παρόν άρθρο δεν θίγει τις εφαρµοστέες  συλ− λογικές συµβάσεις ή πρακτικές των σχετικών επαγγελ−

µατικών κλάδων για την απασχόλησης υψηλής εξειδί− κευσης.

Άρθρο 112

Καθορισµός όγκου εισερχόµενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

Για τον καθορισµό του όγκου εισδοχής εισερχόµενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής  ειδί− κευσης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 11.

Άρθρο 113

Υποβολή αίτησης για χορήγηση

«Μπλε κάρτας της ΕΕ»

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση

«Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, κατά τη διαδικασία του άρθρου 126, οφείλει, µετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» κα− τατίθενται και εξετάζονται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατός ο καθορισµός των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων  ∆ιοικήσεων ως αρµόδιων υπηρεσιών για την υποβολή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.

 1. Μαζί µε την αίτηση χορήγησης της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούµενα  δικαιο− λογητικά, σύµφωνα και µε τις προϋποθέσεις  του άρ− θρου 111. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 132  εφαρµόζονται αναλόγως.
 2. Εάν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται µε την υποβολή  της  σχετικής  αίτησης  είναι  ελλιπή,  η  αρµό− δια υπηρεσία ενηµερώνει σχετικώς τον  αιτούντα και καθορίζει προθεσµία ενός µηνός για την υποβολή των απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων.
 3. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης, µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

 1. Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 111, εκδίδει,

µέσα σε 90 το αργότερο ηµέρες από την περιέλευση σε αυτήν του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σχετική απόφαση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ».

 

 

 

1350          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

 1. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτούντα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες κοινοποίη− σης που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα. Στην πε− ρίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση

«Μπλε κάρτας της ΕΕ» ή ανάκλησης αυτής, η σχετική απόφαση αναφέρει τους νοµικούς και πραγµατικούς λόγους για την έκδοσή της, καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιµα ένδικα µέσα και τις προθεσµίες άσκησης αυτών.

Άρθρο 114

Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

 1. Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 113,  εφόσον πληροί τις  προ− ϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 111  και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 115, χορηγείται «Μπλε κάρτα της ΕΕ».
 2. Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» είναι διετούς διάρκειας. Εάν η σύµβαση εργασίας καλύπτει περίοδο

µικρότερη από την προαναφερόµενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται για τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας προσαυξηµένη κατά τρεις µήνες.

 1. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία µε χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών δια−

µονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στο σηµείο «κατηγο− ρία άδειας» της άδειας διαµονής, αναγράφεται «Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 1. Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής:

α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαµένει στην Ελλάδα,

β) απολαµβάνει τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζο− νται µε βάση το παρόν Κεφάλαιο.

 1. Για την ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορί− ζονται στα άρθρα 111 και 113 και δεν συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων 115 και 116, εκδίδει απόφαση µε την οποία ανανεώνεται για τρία έτη η «Μπλε κάρτα της ΕΕ». Εάν η σύµβαση εργασίας καλύπτει περίοδο µικρότερη από την προαναφερόµενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας προσαυξηµένη  κατά  τρεις  µήνες.

Άρθρο 115

Απόρριψη αίτησης για χορήγηση

«Μπλε κάρτας της ΕΕ»

 1. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» δεν χορηγείται εάν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 111 ή εάν τα προσκοµιζόµενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24.
 2. Αίτηση για «Μπλε κάρτα της ΕΕ» απορρίπτεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθµός θέσεων ερ− γασίας πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που έχει καθοριστεί σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 11.

β) Εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύµφωνα

µε την κείµενη νοµοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνοµη  απασχόληση.

 1. Μία αίτηση για «Μπλε κάρτα της ΕΕ» µπορεί να απορριφθεί, προκειµένου να εξασφαλισθούν δεοντολο− γικές προσλήψεις σε τοµείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής.

Άρθρο 116

Ανάκληση ή µη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

 1. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» που εκδίδεται βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστο− γραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί,

β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής που θεσπίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή διαµένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαµονή,

γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε  τους  περιορισµούς που προβλέπονται στα άρθρα 117 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 118.

 1. Η έλλειψη της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 117 παράγραφος 1 και στο άρθρο 118 παράγραφος 3 δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή µη ανανέωσης της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εάν ο κάτοχος µπορεί να αποδείξει ότι η δήλωση δεν διαβιβάστηκε στην αρµόδια υπηρεσία για λόγους µη αναγόµενους σε υπαιτιότητά του.
 2. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», που έχει εκδοθεί βάσει του παρόντος Κώδικα ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις εξής περιπτώσεις:

α)  Για  λόγους  δηµόσιας  τάξης  και  δηµόσιας  ασφά− λειας.

β) Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν  δι− αθέτει επαρκείς πόρους  για  τη  συντήρησή  του  και ανάλογα µε την περίπτωση, τη συντήρηση των µελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστη−

µα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι πόροι αυτοί αξιολογούνται  ανάλογα  µε  τη  φύση  και  την τακτικό− τητά τους, µπορεί δε, να λαµβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών  και συντάξεων, καθώς και ο αριθµός των µελών της οικογένειας  του ενδιαφεροµένου.  Η  αξιολόγηση αυτή δεν πραγµατο− ποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 120.

γ) Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» αιτείται την παροχή κοινωνικής πρόνοιας, µε την προϋπόθεση ότι η αρµόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υπηρεσία τον έχει ενηµερώσει εκ των προτέρων εγγράφως για το θέµα αυτό.

 1. Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης

«Μπλε κάρτας της ΕΕ», εκτός εάν το διάστηµα ανεργίας υπερβαίνει τρεις συναπτούς µήνες. Εφόσον η ανεργία συµβαίνει άνω της µίας φοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η διάρκειά της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις µήνες.

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1351

 

 

Άρθρο 117

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

1. Κατά τα δύο πρώτα έτη νόµιµης απασχόλησης του ενδιαφεροµένου στην Ελλάδα, ως κατόχου «Μπλε κάρ− τας της ΕΕ», η πρόσβασή του στην αγορά  εργασίας περιορίζεται στην άσκηση µισθωτής εργασίας υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου

111. Κατά το διάστηµα αυτό, για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούµενη γραπτή έγκριση από την αρ−

µόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υπη− ρεσία, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και εντός των προθεσµιών που  προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφος 5. Εφόσον  πρόκειται για µεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής, απαιτείται προηγούµενη  δήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 113.

 1. Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόµενος υποχρε− ούται να δηλώνει στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, κάθε  µεταβολή ανα− φορικά µε την αλλαγή εργοδότη και τις προϋποθέσεις του άρθρου 111.
 2. Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν έχουν πρό− σβαση στην απασχόληση εφόσον πρόκειται για  δρα− στηριότητες οι οποίες:

α) αφορούν ακόµα και περιστασιακή συµµετοχή στην άσκηση δηµόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλα− ξη των γενικών συµφερόντων του Κράτους, σε περιπτώ− σεις που σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται µόνο για Έλληνες,

β) σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νοµο− θεσία ασκούνται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ.

 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται

µε την επιφύλαξη της αρχής της κοινοτικής  προτίµη− σης, όπως διατυπώνεται στις σχετικές  διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης 2003 και 2005, ιδίως σχετικά µε τα δικαιώµατα των πολιτών αυτών των κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον  αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 118 Προσωρινή ανεργία

 1. Κατά το διάστηµα ανεργίας, όπως αυτό  ορίζεται στο άρθρο 116 παράγραφος 4, επιτρέπεται στον κάτοχο

«Μπλε κάρτας της ΕΕ» να αναζητεί και να αναλαµβάνει απασχόληση  σύµφωνα  µε  τις  προϋποθέσεις  που προ− βλέπονται στο άρθρο 117.

 1. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» επιτρέπεται να παραµένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρριψη της απαιτούµενης έγκρισης που προβλέπεται στο άρ− θρο 117 παράγραφος 1. Με την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 117  παράγραφοι 1 και 2 τερµατίζεται αυτόµατα το διάστηµα ανεργίας.
 2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υποχρεούται να δηλώσει, εντός διµήνου, την έναρξη της περιόδου ανεργίας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τα προ− βλεπόµενα στο άρθρο 22.
 3. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» έχει δικαίωµα ίσης

Άρθρο 119 Ίση µεταχείριση

µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς, όσον αφορά:


 

α) Τις συνθήκες εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων αµοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο ερ− γασίας.

β) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώ− ρησης και της συµµετοχής σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση, συµπεριλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων που παρέ− χονται από τις οργανώσεις αυτές και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη  δηµόσια τάξη  και τη  δηµόσια ασφάλεια.

γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση. δ) Την αναγνώριση των διπλωµάτων/ πιστοποιητικών και άλλων επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τις

σχετικές εθνικές διαδικασίες.

ε) Τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 του Συµβουλίου, για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλι− σης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Ευρω− παϊκής Ένωσης. Οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1231/2010  του Συµβουλίου για την επέκταση των διατάξεων των Κανονισµών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2004 στους  πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές

µόνο λόγω της ιθαγένειάς τους, εφαρµόζονται αναλό− γως.

στ) Με την επιφύλαξη των υφιστάµενων διµερών συµ− φωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών µε  κεκτηµένα δικαιώµατα στο πλαίσιο εκ του νόµου  συντάξεων γή− ρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία ή η νοµοθεσία των κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση µετα− κίνησης σε τρίτη χώρα.

ζ) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προ−

µήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθε− ση του κοινού, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών για την πρόσβαση σε στέγαση, καθώς και των υπηρεσιών ενηµέρωσης και παροχής συµβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης  εργασίας. Το δικαίωµα αυτό δεν θίγει τη συµβατική ελευθερία σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.

η) Την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της Επικράτει− ας. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να περιορίζεται σύµφωνα

µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

 1. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ΄ και ζ΄, το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται όσον αφο− ρά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της  δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή στέγης.

Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1  στοι− χείο γ΄:

α) η πρόσβαση στις πανεπιστηµιακές και τις µεταδευ− τεροβάθµιες σπουδές υπόκειται στην πλήρωση των ειδι− κών προϋποθέσεων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, β) το δικαίωµα της ίσης  µεταχείρισης  περιορίζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνή− θης διαµονή του κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» ή του

µέλους της οικογένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές ευρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

 

 

1352          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

 1. Το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει το δικαίωµα των αρµόδιων ελ− ληνικών αρχών να ανακαλούν την «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ή να απορρίπτουν την ανανέωσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 116.
 2. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί «Μπλε κάρτα της ΕΕ» από άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε το άρθρο 122 και η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί ακόµη  επί του αιτήµατος για τη χορήγηση «Μπλε κάρτας  της ΕΕ», η ίση µεταχείριση περιορίζεται στους τοµείς που αναφέ− ρονται στην παράγραφο 1, εκτός των στοιχείων β΄ και δ΄. Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, επιτραπεί στον αιτούντα να εργασθεί, χορηγείται ίση µεταχείριση

µε τους ηµεδαπούς σε όλους τους τοµείς της  παρα− γράφου 1.

Άρθρο 120  Μέλη της οικογένειας

 1. Τα µέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κα− τόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» µπορούν να συνοδεύουν ή να έρχονται να συναντήσουν τον συντηρούντα, εφόσον αυτός αποδεικνύει ότι διαθέτει  προσωπικό εισόδηµα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 70.
 2. Οι άδειες διαµονής για τα µέλη οικογένειας της προηγούµενης παραγράφου χορηγούνται κατά παρέκ− κλιση του άρθρου 72, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ− σεις της οικογενειακής επανένωσης, το αργότερο µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
 3. Η διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής των µελών οικογένειας της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 παράγραφος 1, είναι η ίδια µε τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής που χορηγούνται στον κά− τοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στο µέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
 4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 75 παράγραφος 1, δεν εφαρµόζεται καµία προθεσµία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 5. Για τον υπολογισµό της πενταετούς διαµονής που απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας  δια−

µονής, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο α΄, λαµβάνεται υπ’ όψιν σωρευτικά η διαµο− νή σε διαφορετικά κράτη−µέλη. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 121 όσον αφορά τη σώρευση περιόδων δι− αµονής σε διαφορετικά κράτη−µέλη από κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ».

Άρθρο 121

 

Καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΕ για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 89 παράγραφος 1, στην περίπτωση κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», που χρησιµοποίησε τη δυνατότητα η οποία  προβλέπεται στο  άρθρο  122,  επιτρέπεται  ο  συνυπολογισµός σωρευ− τικά περιόδων διαµονής σε διαφορετικά  κράτη−µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση σχετικά µε τη διάρκεια της διαµονής,  εάν  πληρούνται  οι  ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πέντε έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» και

β) δύο έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής, αµέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατό− χου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΚ.

 1. Για τον υπολογισµό της περιόδου νόµιµης και αδι− άλειπτης διαµονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και  κατά παρέκκλιση από το άρθρο 89 παράγραφος 3, περίοδοι απουσίας από την επικράτεια της  Ευρωπαϊκής Ένω− σης δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του  παρόντος άρθρου εάν είναι µικρότερες από δώδεκα συναπτούς µήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ µήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄  του  παρόντος  άρθρου. Η παρούσα  παράγραφος εφαρµόζεται και  στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν χρησιµοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 122.
 2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 93 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄, παρατείνεται σε 24 διαδοχικούς µήνες η περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπεται σε κάτοχο άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΕ µε την παρατήρηση που αναφέ− ρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στα

µέλη της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΕ.

 1. Οι παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ που θεσπίζονται στις  παραγρά− φους 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας µπορεί να προσκοµίσει στοιχεία που απο− δεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρω− παϊκής  Ένωσης για να ασκήσει µισθωτή ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.
 2. Τα άρθρα 119 στοιχείο στ΄ και 120 εξακολουθούν να εφαρµόζονται στους κατόχους άδειας διαµονής επί µα− κρόν διαµένοντος µε την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΕ.
 3. Στους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ», οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µα− κρόν διαµένοντος στην ΕΕ, χορηγείται άδεια διαµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 στοιχείο α΄ του Κανο− νισµού (ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου. Στο ση−

µείο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαµονής, αναγράφεται

«Πρώην κάτοχος Μπλε κάρτας της ΕΕ».

Άρθρο 122

∆ικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος−µέλος της ΕΕ

 1. Έπειτα από δεκαοκτώ µήνες νόµιµης διαµονής του στο πρώτο κράτος−µέλος ως κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», ο ενδιαφερόµενος και τα µέλη της οικογένειάς του

µπορούν να µετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 1. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υποβάλλει το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την είσοδό του στην

class="Section103">

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1353

 

 

Ελλάδα, στην αρµόδια υπηρεσία αίτηση για χορήγηση

«Μπλε κάρτας της ΕΕ», καταθέτοντας όλα τα δικαιολο− γητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέ− σεις του άρθρου 111.

 1. Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 115, η αρµόδια υπηρεσία διεκπεραιώνει την αίτηση και ενηµερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κρά− τος−µέλος για την απόφαση είτε:

α) να χορηγήσει «Μπλε κάρτα της ΕΕ» και να επιτρέψει στον αιτούντα να διαµείνει στην Ελληνική Επικράτεια για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 111 έως και 119 ή

β) να αρνηθεί την έκδοση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» και να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα µέλη της οικογένειάς του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας και το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ανα− φορικά µε τη διαδικασία επιστροφής, να εγκαταλείψει την Ελληνική Επικράτεια εάν δεν πληρούνται οι προϋ− ποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 1. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης, µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

 1. Ο αιτών και ο εργοδότης του λογίζονται συνυπεύ− θυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της «Μπλε κάρτας της  ΕΕ», καθώς και των

µελών της οικογένειάς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011, περιλαµβα− νοµένων και των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχοµένως από δηµόσιους πόρους, σύµφωνα µε  την παράγραφο 3 στοιχείο β΄.

 1. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου εφαρ−

µόζονται οι ρυθµίσεις που  προβλέπονται  στα  άρθρα 11, 112 και 126.

 1. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος

«Μπλε κάρτας της ΕΕ» και, κατά περίπτωση, τα µέλη της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας µετα− κίνησης σε άλλο κράτος−µέλος σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος−µέλος»  νοείται το κρά− τος−µέλος από το οποίο ο  ενδιαφερόµενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος−µέλος» το κράτος−µέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής.

 1. Αν η αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» που αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, απορρι− φθεί από δεύτερο κράτος−µέλος, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές υποχρεούνται να δεχθούν αµέσως και χωρίς δια− τυπώσεις τον κάτοχο και τα µέλη της οικογένειάς του ακόµα και σε περίπτωση που η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» που εκδόθηκε στην Ελλάδα έχει λήξει ή ανακληθεί κατά το χρονικό διάστηµα εξέτασης της αίτησης. Οι διατάξεις του άρθρου 118 εφαρµόζονται µετά την επανεισδοχή.

Άρθρο 123

∆ιαµονή των µελών της οικογένειας κατόχου

«Μπλε κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα

 1. Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» µετακινείται από το πρώτο κράτος−µέλος στην Ελλάδα, σύµφωνα µε

 

τις διατάξεις του άρθρου 122, και όταν η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος−µέλος, επιτρέπε− ται στα µέλη της οικογένειάς του, να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν µαζί του.

 1. Τα ενδιαφερόµενα µέλη της οικογένειας ή ο  συ− ντηρών τα πρόσωπα αυτά, κάτοχος «Mπλε κάρτας ΕΕ», σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, υποβάλλουν  στην αρµόδια υπηρεσία, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την είσοδό τους στη χώρα αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής µέλους οικογένειας.
 2. Στα µέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας τα οποία κατέθεσαν εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση, και εφό− σον προσκοµίζουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5, χορηγείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 8 βεβαί− ωση κατάθεσης µε την οποία  θεωρείται ότι νοµίµως διαµένουν στη χώρα για όσο  χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυ− τοδικαίως, να ισχύει.
 3. Για την άσκηση του δικαιώµατος της οικογενειακής επανένωσης, ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι δια− θέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του, οι οποίοι δεν προέρχονται από προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας. Κατά την εξέταση της αίτησης, οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα µε τη φύση και την τακτικότητά τους και µπορεί να λαµβάνε− ται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και  συντάξεων, καθώς και ο αριθµός των µελών της οικογένειας. Το ύψος και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους επαρκείς πόρους καθορίζονται

µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 136.

 1. Τα ενδιαφερόµενα µέλη της οικογένειας που υπο− βάλλουν αίτηση, σύµφωνα µε την παράγραφο  2, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και άδειας διαµονής  στο  πρώτο  κράτος−µέλος  ή  επικυρωµένων αντίγραφων αυτών, καθώς και θεώρησης εισόδου, εάν απαιτείται,

β) να αποδεικνύουν ότι είχαν διαµείνει ως µέλη  οι− κογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στο πρώτο κράτος−µέλος,

γ) να διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς ή ότι ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» διαθέτει ανάλογη ασφάλιση για αυτούς.

 1. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 120 εξακολουθούν να εφαρµόζονται τηρουµένων των ανα− λογιών.
 2. Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος−µέλος, εφαρµόζεται το άρθρο 120.
 3. Η ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουρ− γείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σηµείο επα−  φής µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών−µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλ− λαγή των πληροφοριών που  καθορίζονται στα άρθρα 121 και 122 και στο άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/ 50/ΕΚ.

Άρθρο 124 Σηµείο επαφής

 

 

 

1354          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

 1. Η ανωτέρω αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη−µέλη εάν θεσπίσθηκαν νοµοθετικά ή κανονιστικά

µέτρα όσον αφορά το άρθρο 6, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ του Συµβουλίου. Σε περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 4 της ανωτέρω Οδηγίας, κοινοποιείται  στην  Επιτροπή  και  τα  λοιπά  κράτη−µέ− λη δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τοµείς.

 1. Η ανωτέρω αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότε− ρα από τις 19 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 862/2007 στα− τιστικά στοιχεία για τον αριθµό των  πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε «Μπλε κάρτα της ΕΕ» και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προη− γούµενου ηµερολογιακού έτους, µε µνεία της ιθαγενείας τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλµατός τους. Τα στατιστικά  στοιχεία για τα µέλη της οικογένειας που έγιναν  δεκτά ανακοινώνονται µε τον ίδιο τρόπο, εκτός από  τις πληροφορίες για το επάγγελµά τους. Για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ» και τα µέλη της  οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί, σύµφωνα µε τις  διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συµβουλίου, οι παρεχόµενες πληροφο− ρίες διευκρινίζουν επίσης, στο µέτρο του δυνατού, το κράτος−µέλος προηγούµενης διαµονής.

Άρθρο 125

Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 109 έως και 124 ισχύουν οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 30 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 126

Ρύθµιση θεµάτων διαδικασίας όγκου εισερχόµενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση

υψηλής ειδίκευσης

 1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει προσωπικό για εργασία υψηλής ειδίκευσης, µε βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11, καταθέτει αίτηση στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία θα αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απα− σχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα,  καθώς και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: (α) έγκυρη σύµβαση εργασί− ας που αφορά απασχόληση υψηλής ειδίκευσης για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα, από την οποία να προ− κύπτει ότι η αµοιβή του εργαζόµενου δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου µισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά, στο άρθρο 111 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ και (β) τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικό µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας, επίσηµα µεταφρασµένο και επικυρωµένο. Εφόσον τα υψηλά επαγγελµατικά προσόντα του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας πιστοποιούνται µόνο από  επαγ− γελµατική πείρα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θα

πρέπει να αποδεικνύονται τα έτη της επαγγελµατικής πείρας, καθώς επίσης να πληρούνται οι λοιπές αντίστοι− χες προϋποθέσεις της εθνικής νοµοθεσίας.

 1. Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει πράξη µε την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε συγκεκριµένο εργοδότη µόνον εφόσον ο τίτλος σπουδών αυτού είναι συναφής µε ειδικότητα που περιλαµβάνεται στην κοινή απόφαση του άρθρου 11 και ο αριθµός των εκεί  προ− βλεποµένων θέσεων εργασίας της εν λόγω συναφούς ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται,

µαζί µε την υπογεγραµµένη από τον εργοδότη σύµβαση εργασίας, στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Για τον προσδιορισµό της συνάφειας του τίτλου σπουδών

µε ειδικότητα προβλεπόµενη στην κοινή απόφαση του άρθρου 11, οι αρµόδιες για την εξέταση της αίτησης υπηρεσίες µπορούν, σε περίπτωση αµφιβολίας, να ζη− τούν σχετική γνώµη υπηρεσιών των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργείων.

 1. Η αρµόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόµενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποί− ους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή εργασίας  υψηλής ειδί− κευσης. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, υποβάλλοντας τους απαιτούµενους τίτλους  σπουδών, νόµιµα επικυ− ρωµένους, καθώς και βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας προέλευσης  µε την οποία θα πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος εκπαίδευσης που έπεται  της δευτεροβάθµιας, δηλαδή µιας δέσµης µα− θηµάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευ− σης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, προκειµένου να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση  εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις. Εάν πρόκειται για νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα, ο  ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να προσκοµίζει τίτλο σπουδών, ακαδηµαϊκά αναγνωρισµένο στην Ελλάδα και να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού.
  1. Για την κάλυψη των δαπανών της αποµάκρυνσης που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 και της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παρα− γράφων 1έως 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και της παραγράφου 5 του άρθρου 83 του ίδιου νόµου.
  2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαµονής στην  Ελλάδα,  για  τους  οποίους  επιτρέπεται  η  αλλα− γή σκοπού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  παρόντος Κώδικα, µπορούν να αιτηθούν, κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής τους, τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέ− πονται στις ρυθµίσεις  του προηγούµενου Κεφαλαίου του παρόντος.
  3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκο− πού για τους κατόχους άδειας διαµονής «Μπλε κάρτας της ΕΕ».

Άρθρο 127

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1355

 

 

 1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 7, κάτοχοι αδειών διαµονής για τους λόγους που προ− βλέπονται στις ρυθµίσεις των άρθρων 31 έως  και 37 και 57 έως και 68 µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου του  παρόντος, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κρι− τήρια που  καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ−ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Άρθρο 128 Πεδίο εφαρµογής

 1. Η πολιτική της κοινωνικής ένταξης αποσκοπεί στην οµαλή προσαρµογή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιµης συµµε− τοχής, στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Οι πολίτες τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία αποκτούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις, όπως και οι Έλληνες πολίτες. Βασική τους υποχρέωση είναι ο σεβασµός της έννοµης τάξης και των θεµελιωδών αξιών της ελληνικής κοινωνίας.

 1. Οι πολιτικές ένταξης και οι δράσεις που εντάσσο− νται σε αυτές εφαρµόζονται σε όλους  τους νοµίµως διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών και στα µέλη των οικογενειών τους στο πλαίσιο των ρυθµίσεων, για την οικογενειακή επανένωση. Επίσης,  εφαρµόζονται στα παιδιά των µεταναστών, στους  δικαιούχους διεθνούς προστασίας και στα µέλη των οικογενειών τους.
 2. Η στρατηγική ένταξης των µεταναστών µπορεί να συνδυάζεται µε δράσεις εξωτερικής πολιτικής αναπτυ− ξιακού χαρακτήρα ως προς τις χώρες προέλευσής τους

µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών για πιθανή επιστροφή τους σε αυτές.

Άρθρο 129

Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης

 1. Για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών που δι− αµένουν νοµίµως στη χώρα το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία µε τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία και φορείς  εφαρµόζει  µία  Στρατηγική  που περιλαµβάνει ένα Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης. Η Εθνική Στρα− τηγική για την Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών και το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης βασίζεται στις θεµελιώδεις αρχές:

α) Απουσίας κάθε µορφής διάκρισης, βασισµένης σε κριτήρια που ορίζει το Ελληνικό Σύνταγµα.

β) Σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων των  πο− λιτών τρίτων χωρών και προστασίας της πολιτιστικής  ετερότητας.

 1. Το  Ολοκληρωµένο  Πρόγραµµα  ∆ράσης  διαρθρώ− νεται σε τοµεακά προγράµµατα που  µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν:

α) εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού,


 

β) εκστρατείες ενηµέρωσης των πολιτών τρίτων χωρών για θέµατα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας,

γ) ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για θέµατα ξενοφοβίας, εµπορίας ανθρώπων και παράνοµης  δια− κίνησης µεταναστών,

δ) εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζοµέ− νων στο δηµόσιο τοµέα και την τοπική  αυτοδιοίκηση για θέµατα µετανάστευσης,

ε) διαπολιτισµική µεσολάβηση και

στ) ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών τρίτων χωρών σε συλλογικές δράσεις στα Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 130

Επιτροπή Συντονισµού της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης

 1. Για το συντονισµό της µεταναστευτικής πολιτικής συνιστάται Επιτροπή, αποτελούµενη από τους Γενικούς Γραµµατείς, µε αναπληρωτές τους αρµόδιους Γενικούς

∆ιευθυντές, των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  Παι− δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και  Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας,

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,

∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου και τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης Αττικής, η οποία συνέρχεται, όποτε κρίνεται τούτο απαραίτητο µε πρωτοβουλία του Γενικού Γραµ−

µατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής για ζητήµατα που αφορούν στη νόµιµη µετανάστευση ή του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµό− σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για ζητήµατα που αφορούν ζητήµατα παράνοµης µετανάστευσης, ασύλου προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

 1. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία θεµάτων

µετανάστευσης (νόµιµης και παράνοµης) και ένταξης, µε βάση την εξελικτική πορεία του φαινοµένου, η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών µε σκοπό το συντονισµό των κατά περίπτωση εµπλεκόµενων φορέων, η παρακολού− θηση του έργου τους και η εισήγηση µέτρων θεσµικού και τεχνικού χαρακτήρα στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουρ− γό προς την κατεύθυνση αποτελεσµατικής αντιµετώπι− σης των σχετικών ζητηµάτων.

Άρθρο 131

Για τη διευκόλυνση του έργου της, η Επιτροπή  επι− κουρείται  από  Επιστηµονική  Επιτροπή,  η  οποία  συ− νέρχεται µία φορά ανά εξάµηνο και έχει ως έργο την προετοιµασία των θεµάτων που  εξετάζονται,  καθώς και την εισήγηση των κατάλληλων µέτρων. Η ανωτέρω Επιστηµονική Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και η γραµµατειακή της υποστήριξη, καθώς και ειδικότερα λειτουργικά ζητήµατα.

Άρθρο 132 Παράβολα−Αναπροσαρµογή  προστίµων

 1. Η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαµονής συνοδεύεται από παράβολο, το οποίο, αν για λόγους αµοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζεται ως ακολούθως:

 

 

 

1356          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

α. Για τις άδειες διάρκειας µέχρις ενός έτους σε εκα− τόν πενήντα (150) ευρώ.

β. Για τις άδειες διάρκειας µέχρι δύο έτη σε τριακόσια

(300) ευρώ.

γ. Για τις άδειες διάρκειας µέχρι τρία έτη σε τετρα− κόσια πενήντα (450) ευρώ.

δ. Για τις άδειες διαµονής µέχρι πέντε έτη σε πεντα− κόσια (500) ευρώ.

ε. Για τις άδειες διαµονής µέχρι δέκα έτη σε εξακόσια (600) ευρώ.

 1. Το παράβολο, το οποίο καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. ∆εν υπόκεινται στην καταβο− λή του ανωτέρω παραβόλου όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαµονής αόριστης, δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας του άρθρου 108 και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.

Ειδικά όσοι υποβάλλουν αίτηση  για την απόκτηση άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 138 καταβάλλουν παράβολο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ, ενώ για την ανανέωση της εν λόγω άδειας καταβάλλεται κάθε φορά παράβολο ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση ή  ανα− νέωση άδειας διαµονής του άρθρου 108 καταβάλλουν παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ.

 1. Η αίτηση για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης  ει− σόδου των υπαγοµένων στις ρυθµίσεις του άρθρου 18 του παρόντος συνοδεύεται από παράβολο,  το οποίο, αν για λόγους αµοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζεται σε ποσό ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
 2. Τα πρόστιµα και τα παράβολα που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο εισπράττονται υπέρ του ∆ηµοσί− ου και αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εξωτερικών και  ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 3. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
 4. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Αραβικής ∆ηµοκρα− τίας της Αιγύπτου, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1245/1982 (Α΄ 45) δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
 5. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της συµφωνίας µεταξύ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και Καναδά σχετικά µε την κινη− τικότητα των νέων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4091/2012 (Α΄ 219) υπόκεινται στην  υποχρέωση καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονο−

µικών και Εσωτερικών.

 1. Τα παράβολα του άρθρου αυτού εισπράττονται µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.
 2. Τα έσοδα από τα παράβολα του παρόντος άρθρου εµφανίζονται και παρακολουθούνται σε ειδικούς Κωδι− κούς, Αριθµούς Εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολο− γισµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (A΄215).

Άρθρο 133

Ενιαίο πληροφορικό σύστηµα−Τήρηση µητρώου

 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις  Αποκεντρω−

µένες ∆ιοικήσεις της xώρας λειτουργεί πληροφορικό


σύστηµα καταχώρισης και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση αδειών διαµονής και αποφάσεων επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα.

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,  Οικονοµι− κών, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και κατόπιν γνώµης της Αρχής Προστασίας

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθορίζονται τα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν στην Ελλάδα, τα οποία µπορούν να συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι αρµόδιες  υπηρε− σίες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι  υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, καθώς  και συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να τηρούν  µητρώο πολιτών τρίτων χωρών και να αντιµετωπίζονται λοιπές ανάγκες εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας. Με την ίδια από− φαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι φορείς συλλο− γής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, οι  προϋποθέσεις κοινοποίησής τους στα δικαιούµενα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αφορούν, καθώς και η δι− αδικασία και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης αρχείων.

 1. Οι αρµόδιοι φορείς των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας οφείλουν να τηρούν στατι− στικά στοιχεία των νοµίµων, των αιτούντων άσυλο και των παράνοµα ευρισκόµενων πολιτών  τρίτων χωρών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους.
  1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται πέντε Επι− τροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωµοδοτούν σχετι− κά µε τη συνδροµή σε πολίτες τρίτων χωρών ιδιαίτερων και ισχυρών δεσµών µε την κοινωνική ζωή της χώρας, προκειµένου να χορηγηθεί άδεια διαµονής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που  παραπέµπεται σε αυτές στο πλαίσιο χορήγησης ή  ανανέωσης άδειας διαµονής µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με απόφαση του ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται ο πρό− εδρος, τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τους και οι γραµµατείς µε τους αναπληρωτές τους. Με όµοια απόφαση µπορεί να συστήνονται επιπλέον επιτροπές εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτητα διεκπεραί− ωσης του έργου τους. Οι επιτροπές αποτελούνται από: α. Τρεις υπαλλήλους του  Υπουργείου  Εσωτερικών

Άρθρο 134 Επιτροπές

κατηγορίας ΠΕ.

β. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών, που προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

γ. Έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.∆.Ε..

Καθήκοντα  εισηγητών  στις  Επιτροπές  Μετανάστευ− σης ασκούν οι υπάλληλοι της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών που χειρίζονται τους σχετικούς φακέλους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπο− ρούν να συνιστώνται περισσότερες των προβλεποµένων, ανωτέρω, Επιτροπών, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.

 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ειδική τρι−

µελής Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά µε την ύπαρξη προσωρινής ή µόνιµης αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης ισχυρού διαβατηρίου και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ως εξής:


class="Section111">

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1357

 

 

α. έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του  Κρά− τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή αυτού,

β. τον προϊστάµενο του αρµόδιου τµήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αναπληρωτή του υπάλλη− λο του ιδίου Τµήµατος και

γ. έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο οποί− ος προτείνεται από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Εισηγητής και γραµµατέας στην Επιτροπή ορίζονται υπάλληλοι του αρµόδιου Τµήµατος της αρµόδιας  ∆ι− εύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τους  ανα− πληρωτές τους.

 1. Σε κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συνι− στάται πενταµελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους της  αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,  από τους οποίους ο ένας είναι ο προϊστάµενός της, ο οποίος και προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνοµικής αρχής.  Για  την  Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Αττικής συ− νιστάται µία Επιτροπή για κάθε αρµόδια υπηρεσία. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της, ο γραµµατέας

µε τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, µαζί µε τον αναπληρωτή του. Ο ειση− γητής και ο γραµµατέας είναι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας.

Με  αποφάσεις  των  Γενικών  Γραµµατέων  των  Απο− κεντρωµένων ∆ιοικήσεων Αττικής και Μακεδονίας και Θράκης, αντίστοιχα, µπορεί να  συνιστώνται, σε κάθε αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ατ− τικής και στο Νοµό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, µέχρι δύο επιπλέον Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους.

Η συγκρότηση των Επιτροπών, σε κάθε Νοµό Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης, µπορεί να γίνεται και µε υπαλ− λήλους της, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ίδιου νοµού, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της αντίστοιχης αρµόδιας υπηρεσίας.

Έργο της Επιτροπής Μετανάστευσης της παρούσας παραγράφου είναι η διατύπωση γνώµης για τη χορήγη− ση ή ανανέωση της άδειας διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας. Η Επιτροπή, για να διαµορφώσει τη γνώµη της, λαµβάνει υπόψη τα προβλεπόµενα από  τις επιµέρους διατάξεις του Κώδικα αυτού στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του πολίτη τρίτης χώρας.

Άρθρο 135 Εποπτεία εφαρµογής

 1. Αρµόδιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγη− ση της εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού, καθώς και για το συντονισµό των συναρµόδιων φορέων, όπως και για την εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτε− ρικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για κάθε θέµα που σχετίζεται µε την είσοδο, διαµονή και ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
 2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, οι αστυνοµικές, λιµενικές ή αερολιµενικές αρχές και οι υπηρεσίες ελέγ− χου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης

 

και Πρόνοιας είναι αρµόδιες να παρακολουθούν  την εφαρµογή του Κώδικα αυτού, να διενεργούν ελέγχους και να βεβαιώνουν τις παραβάσεις. Με απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών  και  του  κατά  περίπτωση  αρ−

µόδιου Υπουργού µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα που αναφέρονται στον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και της διαδικασίας βεβαίωσης των παραβάσεων.

Άρθρο 136 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών διαµονής.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να καθορίζονται ζητήµατα που αφορούν τον τύπο και το περιεχόµενο των αιτήσεων, τη διαδικασία επίδοσης των αδειών διαµονής στους δικαιούχους, καθώς και τον τύπο της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ερ− γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζεται το σύνολο των κινδύνων που θα  πρέπει να καλύπτονται, κατ’ αναλογία µε τους  ηµεδαπούς, προκειµένου να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας πολίτες τρίτων χωρών που µπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανά− πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυ− ξης και Τροφίµων καθορίζονται  ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία  καθορισµού του όγκου εισ− δοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία µετά− κλησης για εξαρτηµένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλει κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει προσωπι− κό για εποχική εργασία ή ως αλιεργάτες, µε βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  καθορίζεται  ο  ελάχιστος  αριθµός  ηµεροµι− σθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστηµα  ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, όπου αυτό απαιτείται για την ανανέωση των αδειών διαµονής του παρόντος, τα απαι− τούµενα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
 7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος και στις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις προβλέπεται ως προϋπόθεση η διάθεση επαρκών πόρων, το ύψος τούτων, η  αναπρο− σαρµογή τους και ο τρόπος απόδειξης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος της δαπάνης της επανα− προώθησης και των κάθε µορφής εξόδων επιστροφής, καθώς και η διαδικασία απόδοσης του ποσού της σχε− τικής εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση κατάπτωσής

class="Section113">

 

 

1358          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

της υπέρ του ∆ηµοσίου, από το οικείο πιστωτικό ίδρυµα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στον Κρατικό Προϋπολογισµό.

 1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργα− σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών µπορεί να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες αδειών πολιτών  τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες  προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τύπος της άδειας διαµονής για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα που αναφέρεται στην εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ− γού, καθορίζεται το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία βεβαίωσης των προστίµων του Κώδικα αυτού.
 4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανά− πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζεται το  ύψος της επένδυσης, η αρµόδια υπηρεσία και τα  δικαιολο− γητικά για την έγκριση σκοπιµότητας που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του  άρθρου 16 του παρόντος, καθώς και ο αριθµός των  αδειών διαµονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητες για την εύ− ρυθµη λειτουργία της επένδυσης.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα έγγραφα, µε τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται οι πολίτες τρίτων χωρών που στερού− νται ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν καθίσταται δυνα− τός ο έγκαιρος εφοδιασµός τους από τις διπλωµατικές αρχές της χώρας τους.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ορίζονται τα κριτήρια ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτηµάτων οικογενειακής επανένω− σης.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µπορεί να καθορίζεται διαφορετικά η διαδικασία καταβολής των παραβόλων του άρθρου 132.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών  καθορί− ζονται τα γενικά δικαιολογητικά και η  διαδικασία χο− ρήγησης των θεωρήσεων εισόδου µακράς διάρκειας.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λόγοι που συνιστούν απειλή για τη δηµόσια υγεία, καθώς και οι λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας.
 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται τα προξενικά τέλη ανάλογα µε τα κράτη στα οποία εδρεύ− ουν οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία.
 11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ερ− γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και  ∆η−

Άρθρο 137 Κωδικοποίηση

µόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο αυτοτελές κείµενο όλες οι διατάξεις που αφορούν στην είσοδο και διαµονή αλλο−


δαπών στην Ελλάδα, στις διαδικασίες επιστροφής και αποµάκρυνσής τους από τη χώρα στα ζητήµατα ασύλου και διεθνούς προστασίας, καθώς και κάθε άλλη διάτα− ξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που αφορά ζητήµατα

µεταχείρισης αλλοδαπών.

 1. Κατά  την  κωδικοποίηση  επιτρέπεται  η  αναδιατύ− πωση όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακρι− βέστερη νοηµατική απόδοση, η  απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή  σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής, η νέα αρίθµηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων σε περισσότερα και γενικά κάθε αναµόρφωση των υπό  κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νοµοτεχνική κατάστρωσή τους, χωρίς καµία νοηµατική αλλοίωση ή µεταβολές ορολογίας, καθώς και η  προ− σαρµογή των διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάµενο οργα− νωτικό σχήµα των κεντρικών και αποκεντρωµένων κρα− τικών υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν υπάρξει αµφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδικο− ποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείµενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.
 2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,  Εξωτε− ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθ−

µίζονται  τα  θέµατα  συγκρότησης  της  Επιτροπής  Κω− δικοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία της. Στα µέλη της Επιτροπής Κωδικοποίησης δεν καταβάλλεται αποζηµίωση.

 1. Μελλοντικές αλλαγές της νοµοθεσίας αυτής γίνο− νται µε τροποποίηση του εν λόγω διατάγµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 138

 1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαµο− νής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005, εφόσον συµπληρώσει δεκαετή νόµιµη  διαµονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υπο− βολή σχετικού αιτήµατος,  δικαιούται να λάβει άδεια διαµονής διάρκειας δέκα  (10) ετών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η οποία παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην  αγορά εργασίας. Για τη συµπλήρω− ση της δεκαετούς νόµιµης διαµονής προσµετράται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο ενδιαφερόµενος κατείχε ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαµονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του.

Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρµόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαµονής, εφόσον ο αι− τών: α) διαθέτει πλήρη κάλυψη  ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φο− ρολογικές του υποχρεώσεις,  γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για µία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.

 1. Άδειες διαµονής αόριστης διάρκεεας µετατρέπονται αυτοδικαίως σε άδειες διαµονής δεκαετούς διάρκειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την επα− νέκδοσή τους. Για την απόκτηση της άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας, σύµφωνα µε την  παρούσα δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1359

 

 

 1. Οι άδειες διαµονής που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 3386/2005, καθώς και αυτές που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανανεώνο− νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του  παρόντος Κώδικα για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν δι− αµένοντος σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί µακρόν δια−

µένοντος, και εφόσον ο ενδιαφερόµενος: α) αποδεικνύει συνεχή διαµονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και γ) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περί− θαλψης, η άδεια διαµονής του,  εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του  παρόντος Κώδικα, ανα− νεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία−παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα µε κρι− τήριο την εργασιακή ή επαγγελµατική δραστηριότητα που  ασκούσαν µε τη δεκαετή ή αόριστης διάρκειας άδεια διαµονής που κατείχαν.

4.α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προ− βλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν.  3013/ 2002 (Α΄ 102), αντικαθίστανται από άδειες διαµονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθη− καν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς  πολίτες  τρίτων  χωρών και  εξακολουθούν να  διαµένουν  στην  Ελλάδα.  Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω άδειας διαµονής υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες εντός ενός (1)  έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.

β. Οι άδειες διαµονής της προηγούµενης παραγράφου χορηγούνται εφόσον:

βα) δεν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφά− λειας στο πρόσωπο του αιτούντος,

ββ) ο  αιτών  δεν  έχει καταδικαστεί  µε  τελεσίδικη απόφαση για χρησιµοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.

γ. Η ανωτέρω άδεια διαµονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία−παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. ∆υνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην πε− ρίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαµονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανα− νέωση των αδειών διαµονής του προηγούµενου εδαφί− ου εξετάζεται επίσης η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

δ. Η ανωτέρω άδεια διαµονής χορηγείται αυτοτελώς στα µέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον απο− δεδειγµένα συγκατοικούσαν µε αυτόν επί εξαετία πριν την έκδοση απόφασης σχετικά µε την οµογενειακή τους ιδιότητα και εξακολουθούν να διαµένουν στη χώρα. Τυ− χόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόµι− σε και όχι τα µέλη της οικογένειάς του.


 

 1. α. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται  χορηγη− θείσα ελληνική ιθαγένεια χορηγείται άδεια  διαµονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτησή τους ενώπιον των αρµόδιων υπηρεσιών του τόπου δι− αµονής τους εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της σχετικής απόφασης.

β. Οι άδειες διαµονής της προηγούµενης παραγράφου, χορηγούνται   εφόσον:

βα) δεν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφά− λειας στο πρόσωπο του αιτούντος,

ββ) ο  αιτών  δεν  έχει καταδικαστεί  µε  τελεσίδικη απόφαση για χρησιµοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.

γ. Η ανωτέρω άδεια διαµονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία−παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. ∆υνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην πε− ρίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαµονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανα− νέωση των αδειών διαµονής του προηγούµενου εδαφίου εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαµονής για  ανεξάρτητη  οικονοµική  δραστη− ριότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

δ. Η ανωτέρω άδεια διαµονής χορηγείται αυτοτελώς στα µέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδε− δειγµένα συγκατοικούσαν µε αυτόν επί εξαετία πριν την ανάκληση της χορηγηθείσας ελληνικής ιθαγένειας και εξακολουθούν να διαµένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστω− ση πλαστότητας δικαιολογητικών  βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα  προσκόµισε και όχι τα τέκνα της οικογένειάς του που ήταν ανήλικα κατά το χρόνο απόκτησης της ιθαγένειας.

ε. Στις ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγο− νται και πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η χορηγη− θείσα ελληνική ιθαγένεια ανακλήθηκε πριν την ηµερο−

µηνία έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού και συνεχίζουν έκτοτε να διαµένουν στη χώρα εφόσον οι σχετικές αιτήσεις υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 1. Άδειες διαµονής που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού, µε βάση τις διατάξεις του ν. 3386/2005 και αντιστοιχούν σε προσωρινό καθεστώς διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώ− δικα παραµένουν σε ισχύ έως τη λήξη της  διάρκειας ισχύος τους.
 2. Άδειες  διαµονής  για  ανεξάρτητη  οικονοµική  δρα− στηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία  (3) έτη κάθε φορά, εφόσον:

α. η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και

β. έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθµός  ηµεροµι− σθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα.

 1. Εκκρεµείς αιτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους που κατατέθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα στο Υπουργείο Εσωτερικών, εξετάζονται από

 

 

 

1360          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

τη ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.

 1. Εκκρεµείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα εξετάζονται, σύµφωνα µε τα  οριζό−

µενα σε αυτόν.

 1. Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται σε ανανέωση

µεταβατικών τύπων αδειών διαµονής έχουν διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη.

 1. α) Η ισχύς των αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλ− λοδαπών και Μετανάστευσης των  Αποκεντρωµένων

∆ιοικήσεων της Χώρας που λήγουν από 1.1.2014 έως και 30.4.2014, παρατείνονται αυτοδικαίως έως και πέντε

µήνες από την ηµεροµηνία λήξης τους, χωρίς την ανά− γκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το χρονικό διάστηµα της πεντάµηνης παράτασης ο πολί− της τρίτης χώρας είναι νόµιµα διαµένων στην Ελληνική Επικράτεια. Αιτήµατα  ανανέωσης των ως άνω αδειών διαµονής δύνανται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι επικαλούνται σπουδαίο λόγο. Με απόφαση του κατά τόπον Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αιτήµατα ανανέωσης αδειών διαµονής δύνανται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης.

β) Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού.

 1. Αιτήµατα ανανέωσης άδειας διαµονής πολιτών τρί− των χωρών για εξαρτηµένη εργασία και παροχή υπηρε− σιών ή έργου ή για άδεια διαµονής µακράς διάρκειας, καθώς και αιτήµατα µελών των οικογενειών τους στο πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση, που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 και εκκρεµούν προς απόρριψη, στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, λόγω

µη συµπλήρωσης του απαιτούµενο αριθµού ηµερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται µε την κ.υ.α. 15055/ 546/2011 (Β΄ 1886), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ.

Στις παραπάνω ρυθµίσεις υπάγονται και πολίτες τρί− των χωρών των οποίων οι άδειες διαµονής λήγουν έως 30.9.2014.

Στις ρυθµίσεις του εδαφίου α΄ της παρούσας παρα− γράφου υπάγονται επίσης αιτήµατα που έχουν απορ− ριφθεί κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και  2013, λόγω µη πλήρωσης της ως άνω προϋπόθεσης, εφόσον οι ενδια− φερόµενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν ασκήσει ένδικα

µέσα µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προ− στασίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα και ένδικα µέσα. Για την υπαγωγή των τελούντων υπό καθεστώς  προσωρινής δικαστικής προστασίας στις ρυθµίσεις του εδαφίου α΄ υποβάλλεται σχετική αίτηση έως τις  30.6.2014, στην οποία, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέ− πει ο παρών Κώδικας για την ανανέωση άδειας διαµο− νής, επισυνάπτεται  η παραίτηση του ενδιαφερόµενου από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα και µέσα.

Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται βάσει των διατά− ξεων της παρούσας παραγράφου έχουν τριετή διάρκεια


διαµονής και ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα εφόσον οι ενδιαφερόµενοι προ− σκοµίσουν συµπληρωµατικό παράβολο ύψους  εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο και λήγουν κατά τα έτη 2013 και 2014 και οι οποίες ανανεώνονται για τον ίδιο λόγο ή για την απόκτηση άδειας µακράς διαµονής, σύµφωνα

µε τα διαλαµβανόµενα στην περίπτωση Ζ΄ του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού ενσήµων.

 1. Πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέ− σεις υπαγωγής στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένο− ντος, πλην της προϋπόθεσης για την κατοχή επαρκούς εισοδήµατος, όπως αυτό ορίζεται  στις διατάξεις του άρθρου 89 παράγραφος 1α του  παρόντος, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος εφόσον αποδεικνύουν ότι διαθέτουν ατοµι− κό ή οικογενειακό εισόδηµα ύψους 8.500 ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονοµικά έτη πριν την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος. Το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται µέχρι 31.12.2014.
 2. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια δι− αµονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44  παρ. 1 περίπτωση θ΄ του ν. 3386/2005, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 108 του παρόντος Κώδικα, εάν κατά την ηµεροµηνία  δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, των διατάξεων του Κώ− δικα αυτού, δεν είχε καταστεί δυνατή η ανανέωσή τους για έναν από τους λόγους  του νόµου και συνεχίζουν έκτοτε να διαµένουν στη  χώρα. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 3. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας γί− νεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3386/2005, σε ρυθ−

µί− σεις ενσωµάτωσης Οδηγιών της ΕΕ και σε κανονι− στικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3386/2005, εννοούνται εφεξής  οι κατά περιεχόµενο αντίστοιχες ρυθµίσεις του παρόντος Κώδικα.

16.α. Πολίτες Αλβανίας, οι οποίοι αιτούνται τον εφοδι− ασµό τους ή την ανανέωση Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.) και το αίτηµά τους απορρίπτεται, διότι δεν απέδειξαν οµογενειακή  ιδιότητα, έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις  διατάξεις  του  παρόντος, εφόσον:

 1. ∆ιαµένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στη χώρα.
  1. Έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί τυχόν ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως της σχετικής απορριπτικής απόφασης.
  2. ∆εν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιµοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παρα− ποιηµένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης. iν.  ∆εν  υφίστανται  σε  βάρος  τους  λόγοι  δηµόσιας

τάξης και ασφάλειας

β. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής  υπο− βάλλεται στην αρµόδια αρχή εντός τριών (3) µηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της τελεσί− δικης δικαστικής απόφασης επί ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως ή εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος Κώδικα για όσες αποφάσεις έχουν ήδη τελεσιδικήσει.

Η ανωτέρω άδεια διαµονής παρέχει στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στη µισθωτή απα−

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1361

 

 

σχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου και έχει ετήσια ισχύ. ∆υνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονο−

µικής δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαµονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και η δραστη− ριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής του προηγούµενου  εδαφίου θα εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαµονής για  ανεξάρτητη οικονοµική δραστη− ριότητα.

Οι άδειες διαµονής της παρούσης µπορούν να  ανα− νεώνονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδι− κασία των διατάξεων του Κώδικα αυτού.

γ. Η ανωτέρω άδεια διαµονής χορηγείται και στα µέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγµένα συγκατοικούσαν µε αυτόν και εξακολουθούν να διαµέ− νουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιο− λογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόµισε και όχι τα τέκνα  της οικογένειάς του που ήταν ανήλικα κατά το χρόνο απόκτησης Ειδικού

∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.).

δ. ∆ικαίωµα υπαγωγής στην ανωτέρω διαδικασία πα− ρέχεται  και  στους  πολίτες  Αλβανίας  των  οποίων το αίτηµα για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού ∆ελτίου Ταυ− τότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.) απορρίφθηκε λόγω προ− σκόµισης πλαστών ή παραποιηµένων εγγράφων, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση, εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση σχετικής τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης για τη διάπραξη των συγκεκριµένων αδικηµάτων ή εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος Κώ− δικα για όσες αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του.

Άρθρο 139

Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µε την επιφύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της εποµένης παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 1, 18 και 19 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), το άρθρο 28 του ν. 3613/2007 (Α΄ 203), η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3731/ 2008 (Α΄ 263), οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/ 2008, η περίπτωση η΄ του άρθρου 45 του ν. 3731/2008, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), το άρθρο 43 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), οι  παρά− γραφοι 4, 7 και 9 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), τα άρθρα 22 − 41 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), το  άρθρο 6 του ν. 4146/2013 (Α΄90), και τα προεδρικά  διατάγµατα 150/2006 (Α΄ 160), 128/2008 (Α΄ 190) και 101/2008, (Α΄ 157), οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), το άρθρο 94 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και το άρθρο 31 του ν. 4115/ 2013 (Α΄ 24) και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 παρ. 7 του ν. 2949/2001.
 2. ∆ιατηρούνται  σε  ισχύ  οι  διατάξεις   των   άρθρων 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 και 89 (παράγραφοι 1−3)  του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3536/ 2007 (Α΄ 42), οι διατάξεις της παρ. 8 του άρ− θρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), το π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) και οι υπ’ αριθµ. 23443/2011 (Β΄ 2225) και 15055/546/2011 (Β΄ 1886) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

 1. Το π.δ. 131/2006 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε µε τα προεδρικά διατάγµατα 167/2008 (Α΄ 223) και 113/ 2013 (Α΄146), διατηρείται σε ισχύ, εφαρµοζόµενο αποκλειστικά για την οικογενειακή επανένωση των υπαγόµενων στις ρυθµίσεις   της   κείµενης   νοµοθεσίας   για   τους  δικαιού−  χους  διεθνούς  προστασίας.
 2. Στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και  Αν− θρωπίνων ∆ικαιωµάτων συνιστάται  νοµοπαρασκευα− στική επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επεξεργασία και η πρόταση διατάξεων για  την τροποποίηση του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει, και η πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο της έκδοσης  εκτελεστού τίτλου όταν η υποκείµενη σχέση είναι διοικητική σύµβαση.
 3. Η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), που υποδεικνύονται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), µέλη ∆ΕΠ  πανεπι− στηµίων (εν ενεργεία ή/και οµότιµα), µέλη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) και στελέχη των Υπουργείων Οικονοµικών και ∆ικαιο− σύνης, ∆ιαφάνειας και  Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που υποδεικνύονται αρµοδίως, µε τους αναπληρωτές τους.
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Άρθρο 140

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ορίζονται τα µέλη της και ανατίθενται καθήκοντα γραµ−

µατέα και βοηθού γραµµατέα αυτής, σε υπαλλήλους των ανωτέρω Υπουργείων.

Άρθρο 141

Παράγραφος   1:   Παράταση   δικαιώµατος  συνταξιοδό−  τησης  λόγω  αναπηρίας

Τα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 66 του ν. 4144/ 2013 (Α΄ 88), όπως αυτό ισχύει µετά τη συµπλήρωσή του

µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοια− κά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυµατικό απολύτου αναπη− ρίας κ.λπ.), καθώς και συντάξεις µε αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατεί− νεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του, λή− γει στις 30.4.2014. Τα πρόσωπα εκείνα, που κατ’ εφαρµο− γή του παρόντος άρθρου, έχουν δικαιωθεί µια εξάµηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης ή επιδόµατός τους λόγω  αναπηρίας και η εξάµηνη αυτή παράταση λήγει µέχρι τις 30.4.2014, δικαιούνται και µία επιπλέον εξάµηνη  παράταση της σύνταξης ή του επιδόµατός τους,  εφόσον εξακολουθεί να εκκρεµεί στις υγειονο−

µικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.»

Παράγραφος 2 : Απονοµή σύνταξης σε ασφαλισµένους του τ. ΤΑΠ−ΟΤΕ

Από της ισχύος του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (Α΄ 38), για την απονοµή σύνταξης σε ασφαλισµένους του κλάδου σύνταξης του πρώην ΤΑΠ−ΟΤΕ δεν απαιτεί− ται η απόλυσή τους λόγω νόσου, αλλά αρκούν η λύση

 

 

 

1362          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

της σύµβασης, µε οποιονδήποτε τρόπο, η συµπλήρωση των απαιτούµενων από τις αντίστοιχες διατάξεις ετών ασφάλισης, καθώς και συντάξιµο ποσοστό αναπηρίας που επιφέρει ανικανότητα σωµατική ή διανοητική προς εκτέλεση κάθε εργασίας ή ανικανότητα για την εργασία που οφείλει να παρέχει.

Παράγραφος 3 : Πρωτοβάθµιες και ∆ευτεροβάθµιες Υγειονοµικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ

Η παρ. 3α του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), η οποία προσετέθη µε την παρ. 2 µε τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)» του άρθρου 54 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ, συγκροτούνται στον ΕΟ− ΠΥΥ Πρωτοβάθµιες και ∆ευτεροβάθµιες  Υγειονοµικές Επιτροπές για την παραποµπή θεµάτων  υγειονοµικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικα− νότητα για εργασία, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση,

µε τις οποίες καθορίζονται η σύνθεση, οι αρµοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη λειτουργία τους.»

Άρθρο 142 Θέµατα ιθαγένειας

 1. Το άρθρο 5 του  Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας (ν. 3284/2004), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε

µε το άρθρο 2 του ν. 3838/2010, τροποποιείται ως εξής: α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου

5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ποινική καταδίκη αλλοδαπού, κατά τα ανωτέρω, που επιβλήθηκε µε αναστολή εκτέλεσης της ποινής, εξακολουθεί να συνιστά κώλυµα προς απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, ακόµα και εάν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, χωρίς αυτή να αρθεί ή να ανακληθεί.»

β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται τίτλοι οριστικής διαµονής που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε΄ της προηγούµενης παραγράφου και να προστίθενται νέοι τίτλοι νόµιµης διαµονής.»

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3838/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πολιτογρά− φησης εξαιρούνται οι οµογενείς αλλοδαποί.»

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθα− γένειας αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή εφόσον πρόκειται για οµογενή που διαµένει στο εξωτερικό ενώπιον του οικείου Έλληνα Προξένου. Για την ορκωµοσία συντάσ− σεται σχετικό πρακτικό.»

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε µε το ν. 3284/2004 και ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές του Υπουργείου  ∆η−

µόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη υποχρεούνται να διατυπώσουν την παραπάνω γνώµη για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας

µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών. Η παράλειψη των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών να αποστείλουν  εγκαί−


ρως γνώµη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.»

 1. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της προ− ηγούµενης παραγράφου, εφαρµόζονται και στις εκκρε−

µείς αιτήσεις.

 1. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε αρχικά  µε  το  άρθρο  8  του ν. 3838/ 2010 και εν συνεχεία µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δη−

µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προβλέπεται η σύσταση και άλλων Επιτροπών Πο− λιτογράφησης. Με την εν λόγω υπουργική  απόφαση προσδιορίζεται η τοπική αρµοδιότητα, η σύνθεση και η θητεία των Επιτροπών αυτών.»

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν την κτήση της  ελληνικής  ιθαγένειας  δηµοσιεύονται  στην  Εφηµε− ρίδα της Κυβερνήσεως.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εκκρεµείς αιτήσεις πολιτογράφησης  διεκπεραιώ− νονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες  διατάξεις περί πολιτογράφησης, µε εξαίρεση τις διατάξεις της περί− πτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνι− κής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό  αντικαταστάθηκε

µε το άρθρο 2 του ν. 3838/2010, οι οποίες εφαρµόζονται στις εν λόγω εκκρεµείς αιτήσεις.»

 1. Το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

α. Στην παρ. 1 του άρθρου 23 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Υπεύθυνη δήλωση µε το όνοµα και επώνυµο του οµογενούς, όπως επιθυµεί να αναγράφονται στην από− φαση πολιτογράφησης. Ο οµογενής δύναται,  εφόσον επιθυµεί,  να  προχωρήσει  σε  εξελληνισµό  του κύριου ονόµατος και του επωνύµου του.»

β. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 αντικαθί−  σταται  ως  εξής:

«3. Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απαι− τείται η δηµοσίευση περίληψης της απόφασης του Γε− νικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ελληνική ιθαγένεια απο− κτάται από τη δηµοσίευση  της  ανωτέρω  απόφασης,

µη εφαρµοζόµενου αναλόγως του άρθρου 9 του ίδιου Κώδικα. Η απόφαση αιτιολογείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται

µε τον παρόντα νόµο, και εκδίδεται και δηµοσιεύεται εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης µε πλήρη δικαιολογητικά.»

γ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/ 2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε την περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται και στις εκκρε−

µείς αιτήσεις.

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3β του άρθρου 26 του ν. 3938/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις  της περίπτωσης  β΄ της  παρ. 1  του άρ− θρου 5, του άρθρου 5Α, των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1363

 

 

Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται αναλογικά, στις εν λόγω εκκρεµείς  αι− τήσεις.»

 1. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται έως τρεις πε− νταµελείς Επιτροπές Πολιτογράφησης, οι οποίες απο− τελούνται από:

αα. έναν προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος της Γε− νικής Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,

αβ. δύο µέλη ∆.Ε.Π. στον τοµέα των ανθρωπιστικών επιστηµών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος,

αγ. έναν προϊστάµενο Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Ιθα− γένειας της Γενικής Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοι− νωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και

αδ. έναν υπάλληλο, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητι− κού, της ∆ιεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής Γραµµατεί− ας Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου  Εσωτερικών.

β. Οι  παραπάνω Επιτροπές  ασκούν τις  αρµοδιότη− τες που προβλέπονται από το άρθρο 12  του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό ίσχυε  πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 του ν. 3838/2010, και λειτουργούν µέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των εκ− κρεµών κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3838/2010 αιτή− σεων πολιτογράφησης.

γ. Οι Επιτροπές της παρούσας παραγράφου συγκρο− τούνται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών των  Επιτροπών. Χρέη γραµµατέα των Επιτροπών  Πολιτογράφησης ασκεί υπάλληλος, κατά προτίµηση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια ως άνω απόφαση.

Στην Επιτροπή Πολιτογράφησης συµµετέχει ως ειση− γητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρί− ζεται την υπόθεση.

δ. Η θητεία των µελών της Επιτροπής Πολιτογράφη− σης είναι διετής.

ε. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010  καταρ−   γείται.

Έως τη συγκρότηση και λειτουργία τουλάχιστον µίας εκ των ανωτέρω Επιτροπών εξακολουθεί να λειτουργεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης που προβλέπεται στην ανωτέρω καταργηθείσα διάταξη.

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) τροποποιείται ως εξής:

«1. Σε πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής  κα− ταγωγής,  αποδεικνυόµενης  µε  δηµόσια  έγγραφα, οι οποίοι γεννήθηκαν ως την 9η Μαΐου 1945 στην Ελλάδα και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή, χορηγείται εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη  γέννησή τους και την απώλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.»

Άρθρο 143

 1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012 (Α΄ 77) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Ο έλεγχος της Επιτροπής ολοκληρώνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2014».

 1. Η περίπτωση β.i.  της  παρ.  1  του  άρθρου  3  του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«β.i. Ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη δια− πίστωση του αληθούς περιεχοµένου για τα υφιστάµενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Για τα µετέπειτα έτη ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχοµένου της δήλωσης, περιλαµβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση, εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η  επαύξηση υφιστάµενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασµό µε τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Η δήλωση δεν θεωρείται ανακρι− βής ή ελλιπής σε περίπτωση επουσιώδους ανακρίβειας ή έλλειψης ή εφόσον, ύστερα από πρόσκληση του ορ− γάνου ελέγχου, αποδεικνύεται η νοµιµότητα της πηγής προέλευσης του ανακριβώς δηλωθέντος στοιχείου.»

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012  δια− γράφεται η φράση «, δύο έτη πριν,» και  προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο έλεγχος γίνεται µε βάση τις υποβληθείσες δηλώ− σεις, τα εκάστοτε προσκοµισθέντα παραστατικά και τις διαθέσιµες  φορολογικές  δηλώσεις, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 8, εάν η επιτροπή κρίνει ότι συντρέχει αποχρών λόγος προς τούτο. Κατά τα λοιπά εφαρµόζε− ται η διάταξη της περίπτωσης βi της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003.»

4.α. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3213/2003 αντικα−  θίσταται  ως  εξής:

«2. Στον υπαίτιο των αδικηµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 2 επιβάλλεται και αποστέρηση των πολιτικών του δικαι− ωµάτων από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, αν η ποινή είναι φυλάκιση, και από δύο (2) έως δέκα (10) έτη, αν η ποινή είναι κάθειρξη. Η έκπτωση του υπαιτίου από το αιρετό δηµόσιο,  δηµοτικό  ή  κοινοτικό αξίωµα ή τη δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική θέση που κατέχει, ως συνέπεια της αποστέρησης των πολιτικών του δικαιωµάτων, επέρχε− ται αυτοδικαίως  µόλις η καταδικαστική απόφαση κα− ταστεί αµετάκλητη και δεν µπορεί να αποκλειστεί µε εφαρµογή του άρθρου 64 του Ποινικού Κώδικα.»

β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν στην περίπτωση κάποιου από τα αδικήµατα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6, και εφόσον δεν έχει προηγηθεί εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2, δηµεύονται

µε την καταδικαστική απόφαση, εκτός αν ο υπαίτιος αποδεικνύει τη νόµιµη προέλευσή τους.»

γ. Η περίπτωση  γ΄  της  παρ.  12  του  άρθρου  1  του ν. 4065/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, εφόσον από τον έλεγχο προκύψει αδικαι− ολόγητη απόκτηση ή επαύξηση περιουσιακών στοιχείων, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία  αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας για το ενδεχό−

µενο συνδροµής περίπτωσης καταλογισµού κατά τις κείµενες διατάξεις. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρµόδιο για την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο.»

Άρθρο 144

 1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και συ−

 

 

 

1364          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

µπληρωθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και το άρθρο 12 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) και έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 44 του ν. 4238/2014 (Α΄38) προστίθεται  εδάφιο  ως  ακολούθως:

«Ειδικά για την περίπτωση της υπ’ αριθµ. 10/2014 (Β΄479) Ανακοίνωσης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρ− ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οριζόµενη στο προηγούµενο εδάφιο δεκαπενθήµερη  προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων−υπεύθυνων δηλώσεων από τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι και την Παρασκευή 21.3.2014.»

 1. Η ισχύς του ανωτέρω εδαφίου άρχεται από τις 13.3.2014.

Άρθρο 145

Για  την  εφαρµογή  του  άρθρου  5  της  υπ’  αριθµ.  ∆ΙΙ− ΠΙ∆∆/Β.2/ΟΙΚ.21634/2013 (Β΄ 1914) απόφασης του Υπουρ− γού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης  και   Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης, και σε περίπτωση έλλειψης των προ− βλεποµένων στο άρθρο αυτό εκθέσεων αξιολόγησης για τους υπαλλήλους που είχαν διατεθεί κατά το άρθρο 92 παρ. 1 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), εφόσον η έλλειψη αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους, οι εκθέσεις αυτές για τα έτη 2012, 2013 και εφεξής µπορούν να συνταχθούν και να κατατεθούν αρµοδίως εντός προθεσµίας δύο (2)


µηνών από την ισχύ του παρόντος, η οποία µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του ως άνω Υπουργού.

Η αξιολόγηση γίνεται από τα πρόσωπα ή τους φορείς στους οποίους τα πρόσωπα αυτά έχουν διατεθεί. Τα κριτήρια, ο τύπος, η διαδικασία ως και τα συναφή δικαι− ώµατα των αξιολογούµενων υπαλλήλων, που ορίζονται στο π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) προσαρµόζονται αναλόγως στις ειδικές συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των ανωτέ− ρω υπαλλήλων µε απόφαση του ίδιου ως άνω Υπουργού, η οποία καθορίζει και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι τυχόν αναγκαία για την εφαρµογή  της  παρούσης.

Άρθρο 146

Η παρ. γ΄ του άρθρου 25 του ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»    καταργείται.

Άρθρο 147

Η παρ. 4 του άρθρου 383 του Κώδικα Ποινικής ∆ικο− νοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο κατάλογος αποτελείται από ίσο, κατά το δυνα− τόν, αριθµό ονοµάτων ανδρών και γυναικών.  Περιέχει συνολικά: α) για την Αθήνα έως 2.400, όχι όµως λιγότερα από 2.000 ονόµατα, β) για τη Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Πάτρα έως 1.000, όχι όµως λιγότερα από 600 ονόµατα και γ) για τις υπόλοιπες πόλεις έως 750, όχι όµως λι− γότερα από 150 ονόµατα.»

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)      1365

 

 

 

Άρθρο 148 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο (2) µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων του άρθρου 138 παράγραφοι 11 και 12 και των άρθρων 141, 142, 143, 145, 146 και 147, που ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και του άρθρου 144 που ισχύει από τις 13.3.2014.

 

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ          ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ−Α∆ΩΝΙΣ  ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 
 

Τεύχος

Έντυπη µορφή

∆΄

160 €

Α.Α.Π.

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

 

 

 

 

 

1366          ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

 

 

 

 

 

øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷

 

Σε έντυπη µορφή:

 • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
 • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση

Τριµηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

 

Τεύχος

Ετήσια έκδοση

Τριµηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

-

Γ΄

50 €

Α.Ε.∆.

5 €

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

∆.∆.Σ.

200 €

20 €

∆΄

110 €

30 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

100 €

 • Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

 

                                                          êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.

Τεύχος

Έντυπη µορφή

 

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Ο.Π.Κ.

 

 • • Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα.