ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ερώτηση on-line

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

          Αθήνα  11  Οκτωβρίου    2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                            Α.Π.:  Φ.131360/20676/13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                           

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Τμήμα Μητρώων, Δημοτολογίων

& Ληξιαρχείων                  

 Ταχ. Δ/νση     : Ευαγγελιστρίας 2

Ταχ. Κώδικας : 105 63ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες  : Γ. Καμπυλαυκά

Τηλ.                : 213 136 1369                 

 

ΘΕΜΑ: Επώνυμο αλλοδαπών συζύγων μετά το γάμο.

Σχετ.  :  Το με Α.Π.3.4.1-207/23-4-2013  έγγραφό σας.

             

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας

τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Αστικού Κώδικα, οι προσωπικές  σχέσεις των συζύγων, στο πλέγμα των οποίων ανήκει και το επώνυμο αυτών  μετά το γάμο τους,   ρυθμίζονται  είτε από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής ιθαγένειας τους, ή από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους  ή από το δίκαιο με το οποίο οι  σύζυγοι συνδέονται στενότερα.  

Έτσι, σε περιπτώσεις  που μεταξύ των συζύγων  δεν υπάρχει κοινή  ελληνική ιθαγένεια,   αλλά  ο τόπος της κοινής συνήθουςδιαμονής τους είναι η Ελλάδα,  τότε το επώνυμό τους ρυθμίζεται από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και, κατά συνέπεια  δεν επέρχεται καμία μεταβολή του επωνύμου της συζύγου  με το γάμο.

Είναι δυνατή  όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1388 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έπειτα από συμφωνία μεταξύ των συζύγων, η προσθήκη του επωνύμου του ενός στο επώνυμο του άλλου. Επισημαίνεται ωστόσο,  ότι η ανωτέρω διάταξη επιτρέπει την προσθήκη στο επώνυμο που έφερε ο κάθε σύζυγος πριν το γάμο του επωνύμου του άλλου συζύγου και όχι αντιστρόφως.

Σε περιπτώσεις αλλοδαπών, για τους οποίους  δεν υπάρχει κοινή ιθαγένεια  ούτε  κοινή συνήθης διαμονή των συζύγων,  τότε το δίκαιο που θα ρυθμίσει το συζυγικό επώνυμο είναι το δίκαιο του τόπου με το οποίο συνδέονται στενότερα.

Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι έχει  παρατηρηθεί  πολλές αλλοδαπές, σύζυγοι Ελλήνων,  μετά το γάμο τους να προσκομίζουν από την χώρα προέλευσής τους διαβατήριο με αλλαγμένα τα ονοματεπωνυμικά τους στοιχεία  ως προς το επώνυμο,  φέροντας πλέον εκείνο του Έλληνα συζύγου τους.

Επισημαίνουμε ότι η μεταγενέστερη αλλαγή του επωνύμου της αλλοδαπής,  συζύγου Έλληνα, η οποία έγινε   αυτοδίκαια  ή κατόπιν δήλωσής της εξαιτίας της  τέλεσης  του γάμου στις αρχές της Χώρας προέλευσής τηςδεν μπορεί να καταχωριστεί στη σχετική  ελληνική  ληξιαρχική πράξη γάμου και συνακολούθως  δεν μπορεί η αλλοδαπή σύζυγος να εγγραφεί ενδεικτικά  στην οικογενειακή μερίδα του συζύγου της  με το επώνυμο του συζύγου της.

Η μόνη περίπτωση,  σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, να καταχωρηθεί η μεταβολή του επωνύμου της αλλοδαπής,  συζύγου  Έλληνα,  στο περιθώριο της ελληνικής ληξιαρχικής πράξης γάμου της,   είναι αυτή η μεταβολή να μην  συνδέεται με  την τέλεση του γάμου, αλλά να έχει προέλθει από άλλη αιτία. Σχετική επ’ αυτού είναι η  Γνωμοδότηση 587/2012 του ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή κατά το πρώτο σκέλος της και σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου αλλοδαπού,  συζύγου Έλληνα υπηκόου, που έλαβε χώρα κατά το δίκαιο ιθαγένειάς του  με διοικητική πράξη,  δύναται ο έλληνας ληξίαρχος που συνέταξε τη ληξιαρχική πράξη γάμου του να καταχωρήσει στο περιθώριο αυτής  την αλλαγή επωνύμου του, με μόνη την προσκόμιση της αλλοδαπής διοικητικής πράξεως,  εάν το νέο επώνυμο κατά την κρίση του δεν προσβάλλει την ελληνική δημόσια τάξη.
 

Όσον αφορά στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης δελτίου διαμονής στην αλλοδαπή,  σύζυγο Έλληνα πολίτη,  σχετικά είναι τα διαλαμβανόμενα  στο υπ’αριθμ.2457/8-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου μας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στους εμπλεκόμενους φορείς και αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε.

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής,  στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο του σχετικού ερωτήματος, παρακαλείται για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές της.

                                                                                                             

 Η    Προϊσταμένη  της Διεύθυνσης

 

Ουρανία Σταυροπούλου